418/1989

Given i Helsingfors den 12 maj 1989

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 23 april 1975 om försvarsmakten (274/75) 25 § 1 punkten, 31 §, 37 §, 38 a § 1 mom. 3 punkten, 49 § 1 mom. 9, 15, 18, 21, 33 och 37 punkten och 2 mom., 51 § 1 mom. 5 punkten, 52 § 1 mom. och 57 § 1 mom. 1 punkten,

av dessa lagrum 38 a § 1 mom. 3 punkten, 49 § 1 mom. 9, 15, 18, 21, 33 och 37 punkten samt 2 mom., 51 § 1 mom. 5 punkten, 52 § 1 mom. och 57 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1052/87), samt

fogas till 28 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning av den 18 december 1987, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., och till 49 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 18 december 1987, nya 23 a, 23 b och 27 a punkter och till förordningen i stället för 58 §, som upphävts genom nämnda förordning av den 18 december 1987, en ny 58 §, som samtidigt överförs till 8 kap. som följer:

25 §

Administrativa avdelningen handlägger ärenden som gäller:

1) lagstiftning och rättsliga frågor samt försvarsmaktens representation vid domstolarna och vid andra myndigheter samt vid inrättningar och samfund;


28 §

Avgöranderätten kan likväl inte överföras i frågor, som gäller givande av utlåtande eller utredning eller framställning till republikens presidents kansli, ministerium, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, justitiekanslern vid statsrådet eller riksdagens justitieombudsman eller i fråga om förslag som gäller stiftande, ändring eller upphävande av lag eller förordning, utom då frågan är av liten betydelse.


31 §

Närmare bestämmelser om subordinationsförhållandena och arbetsfördelningen samt om behandlingen, föredragningen och avgörandet av ärendena vid huvudstaben utfärdas i en arbetsordning, som fastställs av chefen för huvudstaben.

37 §

Närmare bestämmelser om behandlingen och avgörandet av ärendena vid distriktsmyndigheterna och de lokala myndigheterna ges i en arbetsordning, som fastställs av chefen för respektive förvaltningsenhet.

38 a §

Vid försvarsmakten finns:


3) ADB-skrivare, apoteksföreståndare, arbetsledare, arbetsstudieman, arkivarie, assessor, avdelningsbiträde, avdelningschef, avdelningsföreståndare, avdelningsläkare, avdelningssekreterare, avdelningsskötare,

baderska, bibliotekarie, biblioteksamanuens, biblioteksbiträde, biträdande avdelningsskötare, biträdande överläkare vid militärsjukhus, brandchef, brandman, brandmästare, byggchef, byggmästare, byråchef, byråfunktionär, byråföreståndare, byråsekreterare,

chaufför, chefbibliotekarie, cheftränare, datamaskinsoperatör, detektiv, eldare, elmontör,

farmaceut, flygsäkerhetstelegrafist, forskarbiträde, forskare, forskningschef, fotograf, fotografitekniker, fotolaborant, fysioterapeut, förrådsförvaltare, förrådskarl, förrådsmästare,

gårdskarl-eldare, hjälp- och vaktkarl, hjälpskötare, husmor, hälsovårdare, hörselundersökare, idrottsinstruktör, informationssekreterare, inspektör, instrumentvårdare,

kamrer, kartograf, kokerska, konditionsskötare, kosthållsbiträde, krigsarkivarie, kriminalundersökare,

laborant, laboratoriebiträde, laboratoriemästare, laboratorieskötare, laboratorietekniker,

maskinchef, maskinmästare, maskinskrivare, maskinskötare, matematiker, medikalvaktmästare, meteorolog, militärjurist, montör, museichef,

operatör, planerare, provianteringsinspektör, provisor, psykolog, reparatör, ritare, röntgenskötare,

sekreterare, serviceman, signalist, signalistövervakare, sjukhusbiträde, sjukhuskurator, sjukskötare, socialchef, socialkurator, specialforskare, specialläkare, specialsjukskötare, sprängämnesinspektör, städarbetsledare, städare, städinstruktör, sömmerska,

tandskötare, tekniker, telefonmontör, translator, träningschef, tvätterska, undermaskinmästare, upphandlare, vaktmästare, varuinspektör, växelmontör, yngre lektor,

äldre montör, äldre lektor, äldre vaktmästare, överdetektiv, överelmontör, överhusmor, överinspektör, överläkare vid militärsjukhus, övermontör, överskötare.


49 §

Behörighetskraven för de tjänster som anges nedan fordrar sådan skicklighet, förmåga och kännedom om försvarsförvaltningen som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas framgångsrikt. Därutöver krävs:


9) för byråchefen vid translatorsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med översättning och för translator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen som avlagts vid språkinstitut;


15) för museichef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet inom museibranschen;


18) för specialforskare, forskare och överinspektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;


21) för meteorolog, avdelningssekreterare, socialchef och inspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen;


23 a) för planerare för tjänsten lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen eller teknikerexamen eller examen för lärare i huslig ekonomi;

23 b) för kriminalundersökare för tjänsten lämplig högskoleexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl samt förtrogenhet med polisväsendet;


27 a) för idrottsinstruktör för tjänsten lämplig examen;


33) för överdetektiv tjänsteexamen för polisunderbefäl och förtrogenhet med polisväsendet;


37) för överelmontör, övermontör, äldre montör, växelmontör, telefonmontör och montör för tjänsten lämplig yrkesexamen på skolnivå eller av yrkesutbildningsstyrelsen godkänd annan motsvarande yrkeskurs samt för överelmontör och övermontör dessutom fyra års arbetserfarenhet på ett område som motsvarar tjänsten; samt


Forskningschef och avdelningsföreståndare för forskningscentral har titeln professor och krigsarkivarie titeln arkivråd.

51 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns:


5) militärjurist, provisor, farmaceut, translator, lektor, chefbibliotekarie, bibliotekarie, matematiker, museichef, träningschef, cheftränare, kamrer, specialforskare, forskare, överinspektör, inspektör, planerare, informationssekreterare, meteorolog, avdelningssekreterare, socialchef, psykolog, provianteringsinspektör, överhusmor, byggmästare, brandchef, brandmästare, maskinchef, befattningsofficer av 1 och 2 klass, militärövertekniker, militärtekniker, ekonomichef, ekonom och kapellmästare av huvudstaben;


52 §

Huvudstaben ledigförklarar tjänsterna som överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus, specialläkare, avdelningsläkare, apoteksföreståndare, avdelningsföreståndare, krigsarkivarie, avdelningschef, byråchef, lektor, chefbibliotekarie, sprängämnesinspektör, matematiker, museichef, specialforskare och meteorolog.


57 §

En tjänsteman är skyldig att avgå från sin tjänst vid uppnådd 60 års ålder, dock med följande undantag:

1) kommendören för försvarsmakten vid uppnådd 63 års ålder,


8 kap.

Komplemetterande stadganden

58 §

Huvudstaben kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och inför andra myndigheter samt vid inrättningar och samfund statens intresse och rätt i alla ärenden som angår försvarsmakten.

Assessorn och den som han förordnar därtill samt byråcheferna vid administrativa avdelningen har rätt att på huvudstabens vägnar ta emot delgivning av stämningar, om inte annat stadgas annorstädes.

Assessorn och byråcheferna vid administrativa avdelningen har rätt att i ärenden som angår försvarsmakten, utan särskild fullmakt, antingen själva eller genom befullmäktigat ombud, vid domstolar och inför andra myndigheter samt vid inrättningar och samfund bevaka statens intresse och rätt samt företräda huvudstaben.

Kommendören för militärlän eller en tjänsteman vid staben för militärlän som han förordnar därtill samt en militärjurist vid staben för militärlän har rätt att på statens vägnar ta emot delgivning av stämningar i ärenden som gäller militärlänets verksamhetsområde. Militärlänets militärjurist eller ett av honom befullmäktigat ombud har rätt att inom sitt verksamhetsområde företräda staten i ärenden som angår försvarsmakten och i vilka ingen representant för huvudstaben uppträder.

Den rätt som avses i 4 mom. tillkommer även kommendören för sjöstridskrafterna och kommendören för luftstridskrafterna i ärenden som gäller deras försvarsgrenar samt militärjuristen.

Försvarsministeriet kan, då ärendets samhälleliga betydelse förutsätter detta, i enskilda fall åta sig att behandla ett ärende, som enligt denna paragraf annars skall behandlas av en myndighet inom försvarsmakten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Stadgandena i denna förordnings 25 § 1 punkten och 58 § tillämpas räknat från den 1 januari 1990 och stadgandena i denna förordnings 57 § 1 mom. 1 punkten tillämpas räknat från den 1 mars 1990.

De arbetsordningar som utfärdats med stöd av 31 och 37 § den förordning som ändrats genom denna förordning skall dock, till den del de inte strider mot denna förordning, fortfarande gälla till dess nya arbetsordningar som meddelas med stöd av denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 12 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.