361/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Förordning om ändring av förordningen om avträdelsepension

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 3 §, 4 a § 2 mom. och 4 b § 1 mom. förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i förordning av den 31 december 1985 (1090/85) samt 4 a § 2 mom. och 4 b § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 22 augusti 1986 (628/86), som följer:

3 §

Överlåts en brukningsenhet eller dess åkrar till någon som avses i 6 § 1 mom. 2 eller 3 punkten lagen om avträdelsepension, anses överlåtelsen ha skett i enlighet med 1 § 2 mom. lagen om avträdelsepension för förbättrande av lantbrukets struktur, om det område som överlåts även till sitt läge är sådant att förvärvaren på de villkor som stadgas i 43 c § förordningen om gårdsbruksenheter kunde beviljas jordinköpslån för anskaffning av ifrågavarande område.

4 a §

Brukningsenhetens spannmålstork och lager för lantbruksprodukter får användas för andra gårdsbruksenheters behov.

4 b §

Utan hinder av förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion har den som har avgett förbindelsen rätt att använda åker på gårdsbruksenheten

1) till bete för sina egna hästar och renar samt i viss utsträckning för sina keldjur,

2) för att bärga hö till vinterfoder för dessa djur,

3) till bete utan ersättning för andra odlares får,

4) till bete utan ersättning för högst två av andra ägda hästar,

5) för utfodring av sina egna renar, då dessa är på renbete och utan ersättning även för utfodring av andras renar, samt

6) för torvproduktion och tagande av mull.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1989.

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.