357/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Lag om ändring av lagen om införande av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 24 oktober 1986 om införande av statstjänstemannalagen (756/86) en ny 39 a § som följer:

39 a §

Den som sköter en indragen uppgift i arbetsavtalsförhållande kan utnämnas till en tjänst som har inrättats i stället för uppgiften utan att tjänsten förklaras ledig och utan hinder av vad lag eller förordning stadgar om den språkkunskap som krävs för tjänsten, då denna besätts första gången.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte utnämning till domartjänster. Stadgandet i 1 mom. om utnämning till en tjänst utan att den förklaras ledig gäller inte utnämning till tjänster som avses i 89 § 1 mom. regeringsformen eller till biträdande professorstjänst vid en högskola.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989.

Regeringens proposition 11/89
Andra lagutsk. bet. 1/89
Stora utsk. bet. 27/89

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.