354/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Lag om Finlands delegation i Europarådet

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §
Val av ombud

Riksdagen väljer vid varje lagtima riksdag inom sig fem ombud och lika många suppleanter till Europarådets parlamentariska församling.

Valet förrättas av riksdagen, om den är enig om valet. Kan riksdagen inte komma överens om dem som skall väljas, förrättas valet av riksdagens elektorer. Är elektorerna inte eniga, skall valet förrättas med iakttagande av proportionellt valsätt.

2 §
Mandatperiod

Ombudens mandatperiod börjar så snart ombuden har valts och fortgår tills nytt val har förrättats.

3 §
Ombudens konstituering

Ombuden bildar Finlands delegation i Europarådet. Delegationens medlemmar väljer bland sig en ordförande och en vice ordförande.

4 §
Ombudens uppgifter

Medlemmarna och vid behov suppleanterna i Finlands delegation i Europarådet deltar såsom ombud för Finland i verksamheten i rådets parlamentariska församling på det sätt som avses i organisationens stadga.

Finlands delegation i Europarådet avger årligen till riksdagen en berättelse över den parlamentariska församlingens verksamhet.

5 §
Sekreterare och annan personal

Sekreterare och annan personal för Finlands delegation i Europarådet utses av riksdagens kanslikommission sedan delegationen har blivit hörd i saken.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 18/89
Utrikesutsk. bet. 17/89
Stora utsk. bet. 39/89

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.