332/1989

Given i Helsingfors den 7 april 1989

Lag om ändring av 4 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring 4 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 13 juni 1967 och den 4 juli 1975 (287/67 och 529/75), som följer:

4 §

För handelssjöfart inom Finlands vattenområden får inte användas andra fartyg än finska, om det inte är fråga om utrikesfart. Andra än finska fartyg får inte heller användas för kryssningstrafik där kryssningsfartyget går från och till en finsk hamn.

Handels- och industriministeriet kan dock tillåta i 1 mom. nämnd handelssjöfart med ett utländskt fartyg, om det är fråga om trafik mellan landskapet Åland och någon annan del av Finland eller om det finns särskilda skäl till att använda det utländska fartyget i Finland. Tillstånd kan beviljas för högst ett år i sänder. Innan tillståndet beviljas skall handels- och industriministeriet höra dem som saken gäller, om inte annat följer av ärendets natur eller brådskande art.

Genom förordning kan enligt avtal med en främmande stat och under förutsättning av ömsesidighet stadgas att fartyg från den främmande staten har rätt att utan ett i 2 mom. nämnt tillstånd bedriva i 1 mom. angiven handelssjöfart, antingen helt och hållet eller till de delar som bestäms i avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet gäller enligt tillståndsbesluten.

Regeringens proposition 200/89
Ekonomiutsk. bet. 1/89
Stora utsk. bet. 9/89

Helsingfors den 7 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.