322/1989

Utfärdat i Helsingfors den 6 april 1989

Statsrådets beslut om normalpriserna för biblioteksbyggnader

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1988 (1147/88), beslutat:

1 §

Biblioteksbyggnaders och -utrymmens normalpriser per kvadratmeter nyttoyta är följande:

biblioteksutrymmen 6 700 mk
garageutrymmen för bokbuss 5 150 mk
bostad 4 500 mk
utrymmen för skötsel av fastigheten 5 650 mk
2 §

De ovan angivna normalpriserna per kvadratmeter nyttoyta är enligt kostnadsnivån för byggnadskostnadsindexpoängtalet 175. Det normalpris som skall bestämmas för en biblioteksbyggnad och en bibliotekslokal skall justeras enligt senaste kända byggnadskostnadsindex för den dag då programmet för projektets genomförande godkänns.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 17 april >1989. Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1989 och det är i kraft till utgången av år 1989.

Helsingfors den 6 april 1989

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Biblioteksråd
Keijo Perälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.