315/1989

Given i Helsingfors den 7 april 1989

Lag om ändring av 10 och 19 §§ lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd 19 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (588/87), samt

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 11 augusti 1978 (612/78), ett nytt 4 mom. och temporärt ett nytt 5 mom. som följer:

10 §

Skattestyrelsen bestämmer när förskottsinnehållning skall verkställas på andra prestationer än penningprestationer.

Skattestyrelsen bestämmer när förskottsinnehållning skall verkställas på den skattepliktiga delen av resekostnadsersättning på grund av arbetsresa under 1989.

19 §

De innehållna medlen skall betalas till länsskatteverket senast den 10 dagen i kalendermånaden efter den då innehållningen verkställdes. Belopp som innehållits på sjöarbetsinkomst som avses i 93 och 94 §§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall betalas senast den 10 dagen i den andra kalendermånaden efter den då innehållningen verkställdes. Kommunerna, församlingarna och folkpensionsanstalten skall dock betala de innehållna medlen så att de dras av från den utdelning som enligt lagen om skatteuppbörd skall redovisas till dessa skattetagare under månaden efter den då innehållningen verkställdes. Anmälan om det belopp som skall dras av skall göras senast ovan nämnda dag till länsskatteverket.Denna lag träder i kraft den 15 april 1989. Lagen tillämpas första gången vid förskottsinnehållningen 1989. Stadgandet i 10 § 5 mom. gäller till utgången av 1990.

Regeringens proposition 1/89
Statsutsk. bet. 1/89
Stora utsk. bet. 14/89

Helsingfors den 7 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.