298/1989

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 b § 3 mom., 33 § 2 och 3 mom., 36 § 4 mom. samt 45 a § 3 mom. i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927,

av dessa lagrum 18 b § 3 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut av den 10 november 1987, 33 § 3 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut av den 4 december 1970, 36 § 4 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut av den 18 februari 1983 samt 45 a § 3 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut av den 4 december 1980, samt

fogas till 18 b § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda riksdagsbeslut av den 18 februari 1983 och den 10 november 1987, en ny 1 a-punkt, till 31 §, sådan den lyder ändrad genom riksdagens beslut av den 5 december 1974 och nämnda beslut av den 18 februari 1983, ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., samt till arbetsordningen en ny 52 c § som följer:

18 b §

Specialutskott skall i allmänhet upptaga de till utskottet remitterade ärendena till behandling i följande ordning:


1 a) ärenden som gäller uttalande med anledning av statsrådets redogörelser;


Utskottet skall i skyndsam ordning handlägga de ärenden som avses i 1 mom. 1, 1 a-, 2 och 2 a-punkten. Övriga ärenden kan utskottet vid behov och med beaktande av 21 och 22 §§ behandla även i annan ordning än den som avses i 1 mom.

31 §

Plena hålls i allmänhet varje tisdag och fredag. När behandlingen av ärendena kräver det, hålls plena också andra veckodagar.


33 §

En riksdagsman som inte infinner sig till plenum senast 15 minuter efter namnuppropet antecknas i protokollet såsom frånvarande vid uppropet. En riksdagsman som kommer till plenum senare, antecknas i protokollet såsom närvarande från den tidpunkt då han anmäler sig hos talmannen genom att lämna in sitt namnkort.

Vid plena som hålls för handläggning av spörsmål som nämns i 37 a eller 37 b § riksdagsordningen verkställs inte namnupprop.

36 §

Talmannen kan på begäran, som framställts under eller genast efter ett anförande, enligt prövning berättiga en riksdagsman att få ordet för en högst två minuter lång replik från sin plats innan ordet ges dem som tidigare anhållit därom och av särskilda skäl också innan ordet ges dem som tidigare anhållit om replik. Replik får inte innehålla annat än klarlägganden eller rättelser med anledning av det andra anförandet eller bemötande av ett där framlagt påstående.


45 a §

Omröstning skall ske med sedlar, om den utlysta maskinella omröstningen av tekniska skäl inte kan verkställas eller den maskinella omröstningen enligt talmannens mening inte har givit ett tillförlitligt svar eller rösterna fallit lika. Faller rösterna dock lika vid en omröstning som inte gäller riksdagens slutliga beslut i det aktuella handläggningsskedet verkställs en ny maskinell omröstning. Omröstning skall ske med sedlar, om rösterna även vid den nya maskinella omröstningen faller lika. Omröstning med sedlar verkställs efter namnupprop med olikfärgade sedlar. På sedlarna får endast riksdagsmannens namn samt orden "ja" eller "nej" finnas tryckta. Röstsedlarna läses upp och räknas.


52 c §

Frågetimme med statsrådet hålls i allmänhet vid plenum den första torsdagen i månaden. Vid behov kan även ett annat särskilt plenum hållas för handläggning av dessa ärenden.

Ett spörsmål som framställs för att besvaras av statsrådet skall lämnas in till talmannen senast en vecka före det plenum som avses i 1 mom. Talmanskonferensen skall utan dröjsmål besluta vilka spörsmål som skall tillställas statsrådet för besvarande.

Ett spörsmål skall besvaras, oberoende av om dess första undertecknare är närvarande eller inte.

Svaret på ett spörsmål får räcka högst fem minuter och ett annat anförande vid debatten högst två minuter.

Stadgandet i 52 b § 2 mom. gäller i tillämpliga delar frågetimme med statsrådet.


Dessa ändringar i arbetsordningen träder i kraft samma dag som lagen den 23 mars 1989 om ändring av riksdagsordningen (297/89) och skall anses ha förfallit samma dag som lagen, om den förfaller.

Åtgärder som verkställigheten av dessa ändringar i arbetsordningen förutsätter kan vidtas innan de träder i kraft.

Helsingfors den 29 mars 1989

På riksdagens vägnar:


Kalaevi Sorsa talman


M. V. Mandelin generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.