288/1989

Utfärdat i Helsingfors den 16 mars 1989

Skattestyrelsens beslut om stämpelskatt som erläggs i pengar

Skattestyrelsen har med stöd av 70 § 2 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lagen den 26 juni 1987 (591/87), förordnat:

1 §

När stämpelskatt betalas i pengar till Postbanken Ab och till en postanstalt som förmedlar postgirorörelse skall ett av skattestyrelsen fastställt inbetalningskort användas.

Uppgifter som infordras i inbetalningskortet skall antecknas i det.

2 §

Av stämpelskatt som betalas i pengar till länsstyrelsen skall betalningsmottagaren anteckna kvittering på stämpelskattepliktig handling.

Företes stämpelskattepliktig handling inte i länsstyrelsen, skall stämpelskattens mottagare skriva ett särskilt kvitto över betalningen.

3 §

Den som enligt 74-76 § lagen angående stämpelskatt skall ombesörja erläggande av stämpelskatt skall på den stämpelskattepliktiga handlingen fästa inbetalningskortets kvittodel (kvitto som skall fästas på handlingen) eller ett särskilt av länsstyrelsen utfärdat kvitto över erläggande av stämpelskatt.

Vid makulering av kvitto iakttas i tillämpliga delar vad som i 78 § lagen angående stämpelskatt stadgas.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1989. Det tillämpas på stämpelskattebetalning som äger rum den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut 10 september 1987 om kvitteringsanteckningar beträffande stämpelskatt som i pengar betalas till länsstyrelsen (753/87).

Helsingfors den 16 mars 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Vik. överinspektör
Jarmo Mattsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.