269/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 43 § lagen om renskötsel

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 4 juni 1948 om renskötsel 43 §, sådan den lyder i lag av den 16 december 1949 (772/49), som följer:

43 §

I beslut av renbeteslaget får var och en söka ändring på den grund att beslutet kränker hans rätt. En delägare i ett renbeteslag får söka ändring också på den grunden att beslutet har tillkommit i fel ordning eller annars strider mot lag. Besvär anförs hos länsrätten.

Har en renvärd vägrat att i en kungörelse om en renbeteslagsstämma uppta ett ärende som bevisligen har anmälts hos honom, får besvär över vägran anföras hos länsrätten.

Ändring i renbeteslagsföreningens beslut får sökas av den som berörs av beslutet, på den grund att beslutet har tillkommit i fel ordning eller annars strider mot lag eller föreningens stadgar. Besvär anförs hos länsrätten i Lapplands län.

Besvärstiden räknas från protokolljusteringen, om den som anför besvär var närvarande vid det möte där det överklagade beslutet fattades. I övrigt skall vid ändringssökande iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).


Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.