241/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Förordning om betalning av fronttillägg utomlands

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 11 § lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/88):

1 §

Den som ansöker om fronttillägg är skyldig att för folkpensionsanstalten uppvisa ett i soldatpasset antecknat eller av staben för militärdistriktet utfärdat annat skriftligt intyg om att han har tilldelats frontmannatecken eller utredning om att han har tilldelats fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken. När utredningen läggs fram får bestyrkta kopior användas.

2 §

Vad som stadgas i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/56) gäller i tillämpliga delar

1) ansökan om fronttillägg, översändande av ansökningen till Helsingfors lokalbyrå och behandlingen vid socialförsäkringskommissionen i Helsingfors, samt

2) sökandens skyldighet att lämna sådana upplysningar som behövs för att avgöra ansökan.

Den som erhåller fronttillägg är skyldig att underrätta folkpensionsanstalten om ändringar som gäller hans namn, adress, bankförbindelser eller medborgarskap.

Om sådan utredning som nämns i 1 och 2 mom. trots begäran inte lämnas inom en skälig utsatt tid, kan ärendet avgöras på basis av den utredning som annars finns att tillgå.

3 §

Vad som stadgas i 7 kap. folkpensionsförordningen gäller i tillämpliga delar

1) skyldigheten att ta emot ansökningar om fronttillägg och att skaffa ämbetsbetyg,

2) folkpensionsanstaltens skyldighet att göra anmälan om fronttillägg och lämna upplysningar för fastställande eller betalning av förmåner som beviljas med stöd av annan lagstiftning samt folkpensionsanstaltens rätt till ersättning för kostnaderna för sådana meddelanden, samt

3) tystnadsplikt.

4 §

Fronttillägget utbetalas för de i 3 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands nämnda betalningsperioderna i efterskott vid utgången av betalningsperioden på en av folkpensionsanstalten närmare fastställd dag. De till betalning förfallna posterna kan utbetalas gruppvis under olika dagar med iakttagande i övrigt i tillämpliga delar av vad som stadgas i 57 § folkpensionsförordningen.

5 §

Till den som anhåller om fronttillägg utbetalas fronttillägg från ingången av den månad som följer efter den då sökanden har fyllt 65 år, likväl tidigast från ingången av den betalningsperiod under vilken ansökan har lämnats in.

Utbetalningen av fronttilläg upphör från ingången av den månad då mottagaren får rätt till folkpension. Om mottagaren avlider, upphör utbetalningen från ingången av den månad som följer på dödsdagen.

6 §

Om avgörande av ärenden som gäller fronttillägg gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 10 och 23 a §§ folkpensionsförordningen.

Om undertecknande av beslut om fronttillägg gäller vad som i 14 § 2 mom. folkpensionsförordningen stadgas om undertecknande av folkpensionsanstaltens expeditioner.

7 §

Respektive militärmyndighet samt veteranteckensnämnden och Krigsvetenskapliga institutionen är skyldiga att på begäran meddela folkpensionsanstalten, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen uppgifter om frontmannatecken, fronttjänsttecken och fronttecken.

8 §

Vad som stadgas i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen tillämpas på motsvarande sätt på kostnaderna för fronttillägg.

9 §

Denna förordning tillämpas på sådana fronttillägg enligt 2 § 2 mom. lagen om betalning av fronttillägg utomlands som skall betalas i samband med folkpension. Med avvikelse från 4 och 5 §§ skall dock 5 § förordningen om frontmannapension tillämpas på utbetalningen av fronttillägg.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.