240/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Förordning om ändring av förordningen om skogsforskningsinstitutet

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 21 mars 1986 om skogsforskningsinstitutet (249/86) 30 §,

ändras 13 § 1 mom. 9 punkten, 15 § 6 mom., 31 § 2 mom. 4 punkten och 32 § 5 mom., sådana de lyder i förordning av den 26 februari 1988 (188/88), samt

fogas till 31 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 26 februari 1988, en ny 5 punkt och till 31 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

13 §

Forskningsinstitutets styrelse åligger:


9) att fastställa forskningsinstitutets arbetsordning;


15 §

Vid forskningsinstitutet finns dessutom tjänster som specialforskare, revirforstmästare, forskningsstationsföreståndare, forstmästare, skogshushållningsrevisor, äldre forskare, av vilka en är verksam som föreståndare för centrallaboratoriet och en som matematiker, forskare, ADB-chef, informationschef, jurist, kamrer, redaktör, sekreterare, bibliotekarie, skogsbruksingenjör, skogsbrukstekniker, huvudbokförare, vaktmästerichef, expeditionsvakt, kassör, laboratorietekniker, laboratoriemästare, laborant, forskningsmästare, parkmästare, forskningsassistent, forskningssekreterare, byråsekreterare, kartritare, byråfunktionär, laboratoriefunktionär, forskningsfunktionär, verkkarl, parkvakt och städare.


31 §

Kompetenskraven för övriga tjänster är:


4) för jurist juris kandidatexamen samt för ADB-chef och informationschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt

5) för kamrer, redaktör och bibliotekare för tjänsten lämplig högskoleexamen.

Kompetenskraven för övriga tjänster bestäms vid behov i arbetsordningen.


32 §

Specialforskare, byråchef, överforstmästare, föreståndare för forskningsstation, revirforstmästare, forstmästare, skogshushållningsrevisor, äldre forskare, forskare, informationschef, ADB-chef, jurist, kamrer, redaktör och bibliotekarie utnämns av forskningsinstitutets styrelse.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.