237/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Förordning om justitieministeriet

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) samt lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22):

Ministeriets organisation
1 §

Vid justitieministeriet finns en allmän avdelning, en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning, en fångvårdsavdelning och en räkenskapsbyrå.

Ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde
2 §

Till ministeriets förvaltningsområde hör

1) högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, vattenöverdomstolen, domsagorna, rådstuvurätterna och magistraterna, jorddomstolarna, vattendomstolarna, fängelsedomstolen, marknadsdomstolen, omsättningsskatterätten, försäkringsdomstolen och arbetsdomstolen,

2) stadsfiskalsämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland,

3) stadsfogdeämbetena, Helsingfors exekutionsverk och landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland,

4) fängelserna och de öppna anstalterna, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningscentral, vilka omfattas av fångvårdsväsendet,

5) dataombudsmannens byrå,

6) rättspolitiska forskningsinstitutet och Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna.

Allmänna avdelningen
3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som angår

1) förrättande av statliga och kommunala val samt folkomröstningar,

2) ekonomisk planering och allmän förvaltning,

3) justitiekanslersämbetet, rättspolitiska forskningsinstitutet, Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna eller dataombudsmannens byrå,

4) benådning,

5) tryckfrihet,

6) språklagstiftningen,

7) stiftelser, föreningsregistret och partiregistret samt den tillsyn över partierna och den granskning av räkenskaperna och medelsförvaltningen som avses i partilagen (10/69),

8) äktenskapsrättsliga ansökningar,

9) straffregistret,

10) internationell rättshjälp, utlämning av personer för brott samt internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff, om ärendet inte hör till fångvårdsavdelningen,

11) undersökning av storolyckor.

Avdelningen handlägger även ärenden som inte hör till någon annan avdelning eller till räkenskapsbyrån.

4 §

Vid allmänna avdelningen finns en allmän byrå, en rättsbyrå, en straffregisterbyrå och en föreningsregisterbyrå.

Justitieförvaltningsavdelningen
5 §

Justitieförvaltningsavdelningen handlägger ärenden som angår

1) domstolar och rättegångar,

2) åklagarväsendet,

3) exekutionsväsendet,

4) allmän rättshjälp,

5) den allmänna advokatföreningen,

6) fri rättegång,

7) den judiciella indelningen,

8) föredragning av justitieförvaltningsärenden i högsta domstolen,

9) skötseln och utvecklandet av domstolsväsendets, åklagarämbetenas och exekutionsverkens datasystem,

10) annan rättsvård, om ärendet inte hör till fångvårdsavdelningen.

Avdelningen deltar också i utvecklandet av datasystemen inom ministeriets övriga verksamhetsområden.

6 §

Vid justitieförvaltningsavdelningen finns en förvaltningsbyrå, en domstolsbyrå, en verkställighetsbyrå och en dataförvaltningsbyrå.

Lagberedningsavdelningen
7 §

Lagberedningsavdelningen skall

1) planera och bereda reformer genom lagstiftning,

2) avfatta utlåtanden i lagstiftningsfrågor,

3) sköta det internationella samarbete som ansluter sig till lagstiftningen,

4) utveckla lagberedningsarbetet vid statsrådet,

5) granska de författningsförslag som i detta syfte har tillställts justitieministeriet,

6) handlägga de ärenden som angår laggranskningsrådet,

7) handlägga de ärenden som angår landskapet Ålands självstyrelse.

8 §

Vid lagberedningsavdelningen finns en enhet för offentlig rätt, en enhet för straff- och processrätt, en enhet för privaträtt och en granskningsbyrå.

Fångvårdsavdelningen
9 §

Fångvårdsavdelningen handlägger ärenden som angår

1) verkställighet av fängelsestraff, rannsakningsfängelse och fångtransport, då ärendet hör till fångvårdsväsendet,

2) förvaltningen och den ekonomiska planeringen inom fångvårdsväsendet,

3) kriminalvård i frihet,

4) centralfångregistret,

5) samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av frihetsstraff.

10 §

Vid fångvårdsavdelningen finns en förvaltningsbyrå, en tillsyns- och utbildningsbyrå, en arbets- och ekonomibyrå, en verkställighetsbyrå samt en planeringsenhet.

Räkenskapsbyrån
11 §

Räkenskapsbyrån skall

1) sköta de uppgifter som justitieministeriet har i sin egenskap av räkenskapsverk,

2) övervaka och granska användningen av statens medel inom förvaltningsområdet,

3) dra försorg om granskning som i partilagen ålagts justitieministeriet,

4) delta i den tillsyn som i lagen om stiftelser (109/30) ålagts justitieministeriet,

5) delta i den ekonomiska planeringen och beredningen av ekonomiförvaltningsärenden.

Ministeriets tjänstemän
12 §

Vid ministeriet finns tjänster med följande beteckningar:

1) kanslichef,

2) regeringsråd såsom avdelningschef, regeringsråd såsom avdelningschef och överdirektör för fångvårdsväsendet samt avdelningschef,

3) biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör och regeringsråd såsom biträdande avdelningschef,

4) byråchef, regeringsråd såsom byråchef, planeringschef såsom byråchef, lagstiftningsråd såsom byråchef, fångvårdsöverinspektör såsom byråchef, produktionschef och planeringschef,

5) regeringsråd, äldre regeringssekreterare, yngre regeringssekreterare, överinspektör, specialplanerare, planerare, specialforskare, forskare, föredragande, inspektör, translator, avdelningssekreterare, registrator och arkivarie,

6) utbildningschef, utbildningsplanerare, kurssekreterare, informationschef, överinspektör för utsökningsväsendet, biträdande byråchef och ministersekreterare,

7) lagstiftningsråd, lagstiftningssekreterare och bibliotekarie,

8) överläkare vid fångvårdsväsendet, kriminalvårdsöverinspektör, fångvårdsinspektör, fångvårdssekreterare, marknadsföringschef och dataförvaltningschef,

9) arkitekt, arbetarskyddschef, byggnadsinspektör, inredningsarkitekt, byråingenjör, elinspektör och biträdande inspektör,

10) ekonomiinspektör, kamrer, biträdande kamrer och revisor.

Vid ministeriet kan dessutom finnas andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Chefen för lagberedningsavdelningen har titeln överdirektör.

Tjänstemännens uppgifter
13 §

Kanslichefen skall, utöver vad som stadgas i reglementet för statsrådet (995/43),

1) samordna de olika avdelningarnas arbete,

2) delta i planerandet och genomförandet av vittsyftande eller annars viktiga avgöranden,

3) följa verksamheten vid de ämbetsverk och inrättningar som hör till ministeriets verksamhetsområde,

4) avgöra de ärenden som faller under hans behörighet,

5) handlägga de ärenden som ministern på grund av deras art har ålagt honom.

14 §

En avdelningschef skall

1) leda avdelningens verksamhet och se till att de ärenden som ankommer på avdelningen handläggs omsorgsfullt och effektivt,

2) föredra de viktigaste av de ärenden som hör till avdelningen,

3) bereda och föredra de ärenden som i arbetsordningen har ålagts honom,

4) avgöra de ärenden som faller under hans behörighet,

5) följa utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde samt ta initiativ till och uppgöra planer för lagstiftning och andra reformer.

Chefen för lagberedningsavdelningen skall dessutom följa lagberedningen och lagstiftningen inom hela statsförvaltningen.

Om de åligganden och den beslutanderätt som chefen för fångvårdsavdelningen har i egenskap av överdirektör för fångvårdsväsendet stadgas särskilt.

15 §

En biträdande avdelningschef vid lagberedningsavdelningen skall

1) sörja för att de ärenden som hör till hans enhet sköts omsorgsfullt och effektivt,

2) föredra de författningsförslag som hör till enhetens verksamhetsområde, om inte avdelningschefen bestämmer något annat,

3) bereda och föredra de ärenden som avdelningschefen har ålagt honom,

4) ta initiativ till utvecklandet av lagstiftningen inom enhetens verksamhetsområde.

16 §

Biträdande avdelningschefen vid fångvårdsavdelningen skall

1) bistå avdelningschefen i ledningen av avdelningens verksamhet och se till att de ärenden som avdelningschefen har ålagt honom att övervaka sköts omsorgsfullt och effektivt,

2) handlägga de ärenden som hör till avdelningen och som har ålagts honom.

17 §

En byråchef skall

1) sörja för att byråns ärenden handläggs omsorgsfullt och effektivt,

2) bereda och föredra de byråärenden som inte skall handläggas av någon annan vid byrån,

3) avgöra ärenden som faller under hans behörighet,

4) ta initiativ inom sitt verksamhetsområde.

Chefen för räkenskapsbyrån skall dessutom delta i beredningen av ministeriets budget och övriga ekonomiska planering.

18 §

Om uppgifterna för vissa tjänstemän vid fångvårdsavdelningen gäller utöver denna förordning vad som särskilt stadgas om dem.

Beredning, föredragning och avgörande av ärenden
19 §

De tjänstemän som har utnämnts av republikens president samt de tjänstemän vid ministeriet som statsrådet har förordnat till extraordinarie föredragande skall i statsrådet och för ministern föredra de ärenden som åligger dem, om det inte har anförtrotts tjänstemannen att avgöra ärendet eller det skall avgöras i enlighet med lagen om avgörande av vissa ärenden vid justitieministeriets sammanträde (324/70).

Ärenden som skall avgöras i ministeriet föredras även av de tjänstemän till vilkas åligganden detta enligt något särskilt stadgande hör samt av de tjänstemän som ministeriet har förordnat till föredragande.

Om ärenden som föredras från en avdelning skall avdelningens chef och, i fall ärendet skall behandlas vid statsrådets sammanträde, även kanslichefen underrättas före föredragningen.

20 §

Kanslichefen, avdelningscheferna och byråcheferna samt andra tjänstemän avgör i 21-33 §§ nämnda ärenden i vilka beslut skall fattas av ministeriet, om inte något annat följer av 32 § reglementet för statsrådet eller ministern, kanslichefen eller avdelningschefen förbehållit sig beslutanderätten.

21 §

Kanslichefen avgör ärenden som hör till ministeriets interna förvaltning och som angår

1) anslag som ställts till ministeriets gemensamma disposition och fördelningen av dessa på avdelningarna,

2) den inre ordningen,

3) bisysslor som avses i 24 § statstjänstemannalagen (755/86),

4) ministeriets interna förvaltning i övrigt, om ärendet har principiell betydelse eller annars är viktigt.

22 §

En avdelningschef avgör ärenden som angår

1) avgivande av utlåtanden i frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) användningen av anslag som anvisats avdelningens verksamhetsområde,

3) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar samt av sigill.

23 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör ärenden som angår

1) stiftelser,

2) tryckfrihet,

3) intyg som avses i 3 § äktenskapsförordningen (820/87) och beslut som avses i 1 a § förordningen om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur,

4) allmän förvaltning, om frågan är gemensam för flera avdelningar och av ringa betydelse.

Chefen för allmänna avdelningen avgör dessutom sådana ärenden inom ministeriets interna förvaltning som angår

1) semesterordningen,

2) avförande av egendom och avskrivning i räkenskaperna,

3) ministeriets interna förvaltning i övrigt, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen, någon annan avdelningschef eller chefen för räkenskapsbyrån.

24 §

Regeringsråd och regeringssekreterare vid allmänna avdelningen avgör utan föredragning ärenden som gäller anteckning i stiftelseregistret.

25 §

Byråchefen, en biträdande byråchef och andra föredragande vid föreningsregisterbyrån avgör utan föredragning ärenden som angår föreningsregistret. En avdelningssekreterare vid föreningsregisterbyrån som förordnats till föredragande vid ministeriet får dock anförtros att avgöra endast ostridiga ärenden som gäller anteckning i föreningsregistret.

26 §

Chefen för justitieförvaltningsavdelningen avgör ärenden som angår

1) beviljande av statsunderstöd som avses i lagen om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73),

2) förlängning av den tid inom vilken utmätningsmännen skall redovisa influtna medel samt tillstånd eller förordnande enligt 2 § 2 mom. och 32 a § förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

27 §

Chefen för justitieförvaltningsavdelningens förvaltningsbyrå avgör, om inte saken på grund av sin betydelse skall föredras för avdelningschefen, ärenden som angår

1) avlöning, utbildning och annan personalförvaltning i fråga om personalen vid ett ämbetsverk som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) användning av anslag som anvisats avdelningens verksamhetsområde,

3) anskaffning och skötsel av lokaliteter, inventarier och anordningar vid de ämbetsverk som hör till avdelningens verksamhetsområde.

28 §

Chefen för justitieförvaltningsavdelningens dataförvaltningsbyrå avgör, om inte saken på grund av sin betydelse skall föredras för avdelningschefen, ärenden som angår

1) rätt och tillstånd att använda datasystem och register som enligt vad som stadgas eller bestäms skall skötas av byrån,

2) kungörelse av ärenden som gäller äktenskapsförord samt köpvittnes- och advokatförteckningar,

3) användning av anslag som anvisats byrån.

29 §

Överinspektörerna och inspektörerna vid dataförvaltningsbyrån avgör utan föredragning ärenden som angår verkställighetsuppgifter som byrån har enligt förordningen om verkställighet av bötesstraff (321/69).

30 §

Chefen för lagberedningsavdelningen avgör ärenden som angår

1) inledande av ett lagberedningsprojekt och hur det skall genomföras, om inte ärendet på grund av sin betydelse skall föredras för ministern,

2) förordnande av sakkunnig som avses i 43 § 2 mom. och godkännande av hans arvode.

31 §

De ärenden som hör till fångvårdsavdelningen och som inte skall avgöras vid justitieministeriets sammanträde avgörs av någon tjänsteman vid avdelningen i enlighet med vad som stadgas särskilt.

I ärenden som behandlas vid fångvårdsavdelningen och som bestäms av ministern eller avdelningschefen skall, innan de avgörs, utlåtande inhämtas av respektive byråchefer och andra tjänstemän som avdelningschefen bestämmer.

32 §

Justitieministeriets sammanträde hålls på den tid som bestäms av ordföranden. Föredragningen sköts muntligt av den föredragande ledamoten.

En föredragningslista uppgörs vid sammanträdena, i vilken den föredragande ledamoten gör anteckning om avgörandena samt, då det har röstats i ett ärende, även anteckning därom.

Föredragningslistan utgör sammanträdets protokoll, som undertecknas av den föredragande ledamoten och justeras av ordföranden.

33 §

Chefen för räkenskapsbyrån avgör de ärenden som hör till ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk och ärenden som följer av sjukförsäkringslagen (364/63).

Behörighetsvillkor för tjänsterna
34 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

2) för regeringsråd och regeringssekreterare vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet; dessutom skall åtminstone två av regeringsråden vid justitieförvaltningsavdelningen ha god kännedom om domstolsväsendet, samt det regeringsråd som är avdelningschef vid fångvårdsavdelningen och överdirektör för fångvårdsväsendet, det regeringsråd som är biträdande avdelningschef och det regeringsråd som är byråchef vid avdelningen god kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet,

3) för avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen, biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör och lagstiftningsråd såsom byråchef juris kandidatexamen och god förtrogenhet med lagberedning, för avdelningschefen dessutom god förtrogenhet med statsförvaltningen,

4) för byråchefen vid räkenskapsbyrån vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet samt dessutom kännedom om statens betalningsrörelse och bokföring,

5) för byråchefen vid allmänna avdelningens allmänna byrå för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen samt god förtrogenhet med statsförvaltning,

6) för byråcheferna vid straffregister- och föreningsregisterbyrån juris kandidatexamen samt erfarenhet av domarvärv,

7) för planeringschef såsom byråchef vid justitieförvaltningsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

8) för fångvårdsöverinspektör såsom byråchef juris kandidatexamen och god förtrogenhet med det straffrättsliga påföljdssystemet samt för produktionschefen och planeringschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

9) för specialplanerare, specialforskare, föredragande, planerare, forskare och överinspektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt för registrator, arkivarie och avdelningssekreterare antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller någon annan för tjänsten lämplig examen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

10) för biträdande byråchef vid straffregister- och föreningsregisterbyrån juris kandidatexamen, för informationschefen och inspektör vid allmänna avdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, för translator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller någon annan examen och sådan språkkunskap som behövs för tjänsten samt för ministersekreterare antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller någon annan för tjänsten lämplig examen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

11) för överinspektören för utsökningsväsendet juris kandidatexamen och god förtrogenhet med utsökningsväsendet, för utbildningschefen vid justitieförvaltningsavdelningen och inspektör vid dataförvaltningsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, för inspektör vid förvaltningsbyrån för tjänsten lämplig examen vid tekniskt institut samt för utbildningsplanerare och kurssekreterare antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller någon annan för tjänsten lämplig examen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

12) för lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningens granskningsbyrå juris kandidatexamen; dessutom skall de lagstiftningsråd som granskar de finskspråkiga författningstexterna ha god förtrogenhet med lagberedning och de lagstiftningsråd som granskar de svenskspråkiga författningstexterna skall fullständigt behärska svenska och ha god förtrogenhet med lagberedning eller svenskt lagspråk, för annat lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning, för lagstiftningssekreterare juris kandidatexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt för bibliotekarie för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst,

13) för överläkaren för fångvårdsväsendet behörighet som legitimerad läkare, för arkitekt, kriminalvårdsöverinspektör, marknadsföringschef, dataförvaltningschef, fångvårdsinspektör och fångvårdssekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, för inspektör och biträdande inspektör vid fångvårdsavdelningen antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller någon annan för tjänsten lämplig examen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten, för ekonomiinspektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen, för arbetarskyddschef för tjänsten lämplig examen vid högskola eller tekniskt institut, för byråingenjör för tjänsten lämplig examen vid tekniskt institut, för inredningsarkitekt för tjänsten lämplig examen vid högskola eller tekniskt institut, samt för elinspektör och byggnadsinspektör för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola,

14) för inspektör, kamrer, biträdande kamrer och revisor vid räkenskapsbyrån antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller någon annan för tjänsten lämplig examen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten.

Behörighetsvillkor för andra än de ovan nämnda tjänstemännen är sådan genom tidigare verksamhet visad skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Besättande av tjänster
35 §

Om utnämning av kanslichefen, avdelningschef, biträdande avdelningschef, regeringsråd och regeringssekreterare stadgas i 28 § reglementet för statsrådet.

Överinspektören vid fångvårdsväsendet såsom byråchef utnämns av republikens president på föredragning av statsrådet.

36 §

Byråcheferna vid allmänna byrån, straffregisterbyrån och vid föreningsregisterbyrån, planeringschef såsom byråchef vid dataförvaltningsbyrån, lagstiftningsråd såsom byråchef, lagstiftningsråd, produktionschefen, planeringschefen vid fångvårdsavdelningen och byråchefen vid räkenskapsbyrån utnämns av statsrådet.

37 §

Andra än de tjänstemän som nämns i 35 och 36 §§ utnämns eller anställs av ministeriet.

38 §

Ministern utnämner eller anställer en tjänsteman som avses i 37 §, om hans lön betalas minst enligt löneklass A 22.

Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av respektive avdelningschef och vid räkenskapsbyrån av byråchefen.

Tjänstledighet
39 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas en tjänsteman vid fångvårdsavdelningen av chefen för fångvårdsavdelningen och övriga tjänstemän av chefen för allmänna avdelningen.

Annan tjänstledighet än den som nämns i 1 mom. beviljas

1) i fråga om tjänstemän som republikens president utnämner, av kanslichefen för högst ett år och av statsrådet för längre tid än ett år,

2) i fråga om tjänstemän som statsrådet utnämner, av kanslichefen,

3) i fråga om andra tjänstemän, av respektive avdelningschef och vid räkenskapsbyrån av byråchefen.

40 §

Vikarier och de som skall sköta en tjänst interimistiskt anställs

1) i fråga om tjänster till vilka republikens president utnämner, av kanslichefen för högst tre månader, av ministern för längre tid än tre månader och av statsrådet för längre tid än ett år,

2) i fråga om tjänster till vilka statsrådet utnämner, av kanslichefen för högst tre månader och av ministern för längre tid än tre månader,

3) i fråga om andra tjänster, av respektive avdelningschef och vid räkenskapsbyrån av byråchefen.

Ministern förordnar ställföreträdare för kanslichefen, avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna och byråcheferna medan de har semester eller något tillfälligt förhinder.

Personal i arbetsavtalsförhållande
41 §

Vad 35-40 §§ stadgar om tjänster och tjänstemän skall i tillämpliga delar iakttas också i fråga om personal i arbetsavtalsförhållande.

Delegationen för fångvårdsärenden
42 §

I anslutning till fångvårdsavdelningen finns en delegation för fångvårdsärenden med uppgift att avge utlåtanden och ta initiativ i viktiga frågor inom avdelningens verksamhetsområde. Ministeriet kallar högst tio personer till medlemmar i delegationen för tre år i sänder, och till den hör dessutom avdelningens chef på tjänstens vägnar. Ministern förordnar en av delegationens medlemmar till ordförande och en till vice ordförande. Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden, vice ordföranden eller avdelningschefen, och på den skall tillämpas vad som föreskrivs om kommittéer.

Särskilda stadganden
43 §

Vid ministeriet kan höras sakkunniga, till vilka betalas arvode och resekostnadsersättning enligt de grunder som gäller för sakkunniga som hörs i en kommitté.

Ministeriet kan för viss tid anställa eller förordna sakkunniga till lagberedningsavdelningen. Till en sådan sakkunnig betalas inom ett anslag i statsbudgeten arvode som godkänts av ministeriet.

44 §

Kompletterande bestämmelser om arbetsfördelningen mellan avdelningarna, byråerna och enheterna samt om avdelningarnas interna organisation meddelas i ministeriets och avdelningarnas arbetsordningar som fastställs av ministern.

Ministern bestämmer vid behov till vilken avdelning handläggningen av något ärende skall höra.

Ministern kan förordna en tjänsteman vid ministeriet att bereda och föredra också ett sådant ärende som annars skulle handläggas av någon annan tjänsteman.

45 §

På samarbetet mellan ministeriet och dess personal skall tillämpas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i avtal som ingåtts med stöd av den.

46 §

Om inte något annat stadgas i denna förordning, skall reglementet för statsrådet följas.

47 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 november 1977 om justitieministeriet (828/77) jämte ändringar.

De arbetsordningar som utfärdats med stöd av den förordning som upphävs genom denna förordning skall dock, till den del de inte strider mot denna förordning, fortfarande gälla till dess nya arbetsordningar som meddelas med stöd av denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.