236/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av vattenlagen

I enligt med riksdagens beslut

upphävs i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 5 kap. 101 §, sådan den lyder i lag av den 26 juni 1970 (427/70), samt

ändras 5 kap. 14 § 1 mom., 16 § 1 mom., 34 § 1 mom., 49 § 1 mom., 59 § 1 mom., 62 §, 78 § 2 mom., 16 kap. 22 §, 18 kap. 7 § och 19 kap. 7 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 kap. 14 § 1 mom., 16 § 1 mom., 49 § 1 mom., 59 § 1 mom. och 62 §, 16 kap. 22 § och 18 kap. 7 § i nämnda lag av den 26 juni 1970, 5 kap. 34 § 1 mom. och 78 § 2 mom. i lag av den 29 juli 1976 (649/76) och 19 kap. 7 § 1 mom. i lag av den 30 april 1987 (467/87), som följer:

5 kap.

Virkesflottning

14 §

Ett jord- och vattenområde som på grund av en föreskrift i en flottningsstadga har inlösts för flottningen blir, oberoende av vem som har betalt lösen, från den tidpunkt som avses i 12 kap. 2 § statens eller, om en flottningsförening är verksam i vattendraget, föreningens egendom. För statens räkning utövas ägarens rätt i fråga om sådan egendom av forststyrelsen.


16 §

Ett område, som inlösts för flottning och som i enlighet med 14 § tillhör eller har övergått till staten, samt anordningar och anläggningar på området får inte överlåtas så länge forststyrelsen anser att området behövs för flottningen.


34 §

Har flottning i ett vattendrag upphört och flottningsstadgan med anledning härav upphävts, skall forststyrelsen sälja eller på annat sätt överlåta de områden som har inlösts för flottningen samt sådana anordningar och anläggningar för utbyggande av vattendraget som inte tillhör en enskild flottare eller en flottningsförening. Försäljningen skall verkställas utan dröjsmål på yrkande av vattendragets utbyggare eller en underhållsskyldig som ännu inte till fullt belopp har fått den ersättning som han har rätt till. De medel som influtit genom överlåtelsen skall, sedan de kostnader som orsakats av försäljningen och de skulder som möjligen belastat egendomen har betalts samt utbyggaren och den underhållsskyldige av de nämnda medlen fått den obetalda ersättning som de har rätt till, användas för flottningen eller för ändamål som tjänar återställande av vattendragens tillstånd, främst inom vattendraget i fråga.


49 §

Ändring av reglementet för en flottningsförening kan sökas hos vattendomstolen av flottningsföreningen, av en enskild flottare eller av forststyrelsen. Har ändringsförslaget inte behandlats vid föreningens stämma, skall denna beredas tillfälle att avge utlåtande om förslaget.


59 §

För granskning av förvaltningen och räkenskaperna skall flottningsföreningen utse minst två revisorer samt suppleanter för dem. Vattendomstolen kan, om den finner skäl därtill, på ansökan av en medlem i föreningen eller av forststyrelsen förordna en kompetent person att jämte de revisorer som föreningen har utsett, under tjänsteansvar granska föreningens räkenskaper och avge berättelse därom till forststyrelsen. Arvodet för en sådan revisor fastställs av vattendomstolen och betalas av flottningsföreningen.


62 §

Bedriver en flottningsförening något år inte flottning eller upphör samfälld flottning i vattendraget helt och hållet, skall vattendomstolen på ansökan av föreningens senaste styrelse eller, om den samfällda flottningens upphörande grundar sig på att flottningsstadgan har upphävts eller ändrats, på ansökan av forststyrelsen förordna en eller flera sysslomän att i stället för styrelsen och med styrelsens befogenheter sköta föreningens angelägenheter samt vid behov dra försorg om att de utredningsåtgärder vidtas som behövs för upplösning av föreningen. Föreningsstämmans beslutanderätt utövas härvid, om det är fråga om en angelägenhet som angår flottningen under ett visst år, av föreningens medlemmar under detta år samt i annat fall av sysslomännen.

78 §

De medel som har influtit genom försäljningen skall, sedan föreningens ännu inte fullgjorda förpliktelser först har uppfyllts, av forststyrelsen användas till förmån för flottningen eller för något annat ändamål som tjänar återställande av vattendragets tillstånd, främst inom vattendraget i fråga.

16 kap.

Vattenmålens handläggning i vattendomstolen

22 §

Vill en sökande återkalla sin ansökan, skall återkallandet göras hos vattendomstolen senast vid den muntliga förhandlingen i målet eller, då någon sådan inte hålls, genom en skrift som tillställs vattendomstolen innan utslag givits. Gäller ansökningen fastställande av en flottningsstadga eller utbyggande av ett vattendrag för flottning och är staten inte sökande, skall forststyrelsen underrättas om återkallandet.

18 kap.

Syneförrättning och slutsyn

7 §

Befinns det vid syneförrättning nödvändigt att med anledning av ett företag eller en åtgärd som handläggs där göra ändringar i en flottningsstadga, skall förrättningsingenjören, sedan han hört forststyrelsen och flottningsföreningen, om en sådan är verksam på området, anmäla saken hos vattendomstolen, som skall avgöra om frågan om ändring av flottningsstadgan skall handläggas i samband med det ansökningsmål som angår företaget. I vattendomstolens utslag får ändring inte sökas.

19 kap.

Dikningsförrättning

7 §

Begynnelse- och slutsammanträde vid dikningsförrättning skall, om inte något annat följer av 2 mom., offentligt kungöras minst fjorton dagar före sammanträdet i de kommuner till vilkas område dikningens verkningar sträcker sig. Dessutom skall ett exemplar av planen inom samma tid tillställas de myndigheter som avses i 4 §. Ett exemplar av planen skall även sändas till kommunen för att hållas allmänt tillgängligt. De markägare som dikningsärendet gäller skall dessutom i brev under känd postadress underrättas om slutsammanträdet samt, då dikningen angår en bäck på annans mark i vilken det finns ett kraftverk eller någon annan anläggning, ägaren av kraftverket eller anläggningen. Bedrivs flottning i den bäck som dikningen gäller, skall forststyrelsen och, om en flottningsförening ombesörjer flottningen, även föreningen genom brev underrättas om slutsammanträdet.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

Regeringens proposition 190/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 16/88
Stora utsk. bet. 163/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.