235/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 3 § lagen om vatten- och miljöförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 mom. 2 punkten lagen den 17 januari 1986 om vatten- och miljöförvaltningen (24/86) som följer:

3 §

På vatten- och miljöförvaltningen ankommer inte, såvida inte annat är särskilt stadgat


2) ärenden som gäller flottning, med undantag av uppgifter som avses i 5 kap. 30 § 3 mom. vattenlagen;Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

När denna lag träder i kraft överförs andra flottningsärenden än de som avses i 5 kap. 30 § 3 mom. vattenlagen från vatten- och miljöstyrelsen till forststyrelsen. Har vatten- och miljöstyrelsen genom beslut av vattendomstolen eller någon annan myndighet meddelats tillstånd till arbete som gäller flottled eller till någon annan åtgärd som betjänar flottningen, överförs tillståndet på forststyrelsen, liksom även de rättigheter och skyldigheter som grundar sig på beslutet och som vatten- och miljöstyrelsen har när denna lag träder i kraft. Vad som ovan sägs om tillstånd gäller på motsvarande sätt rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtal. I fråga om sådant jord- och vattenområde samt annan egendom som förvärvats med stöd av en flottningsstadga och som inte tillhör en flottningsförening utövas ägarens rätt sedan denna lag trätt i kraft av forststyrelsen, utan hinder av 6 § 1 mom. lagen om handhavandet av vissa vattenbyggnadsuppgifter (426/70).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 190/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 16/88
Stora utsk. bet. 163/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.