233/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1989

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet ändrat 2 § 1 mom., 3, 4, 6 och 7 §§ i sitt beslut av den 26 november 1987 (895/87) om storleken av avgångsbidraget för statens tjänstemän,

av dem 2 § 1 mom,. 3, 4 och 6 §§ sådana de lyder i beslut av den 11 februari 1988 (158/88), som följer:

2 §

Avgångsbidragets storlek bestäms så, att

1) till en förmånstagare, som fyllt 50 år, betalas 6 650 mark på grundval av en anställning som har varat 5 år, och till detta belopp läggs 175 mark för varje fullt anställningsår, som överstiger 5 år,

2) till en förmånstagare, som fyllt 40 men inte 50 år, då summan av hans fulla levnadsår och fulla anställningsår är 50-55, betalas 6 650 mark, och till detta belopp läggs 175 mark för varje år, som överstiger summan 55.


3 §

På grundval av ålder betalas till en förmånstagare, som fyllt 51 år, en höjning av avgångsbidraget med 152 mark. För varje följande fullt levnadsår höjs avgångsbidraget ytterligare med 152 mark ända till det 61 levnadsåret.

4 §

Om förmånstagarens månadsinkomst understiger 3 302 mark, inverkar förtjänsten inte på avgångsbidragets storlek. Då inkomsten utgör 3 302 mark i månaden eller mera, höjs avgångsbidraget, vilket bestäms i enlighet med 2 och 3 §§, som följer:

inkomst/månad förhöjning av avgångsbidraget
3 302-3 642 1 850
3 643-3 982 2 022
3 983-4 322 2 194
4 323-4 662 2 366
4 663-5 002 2 538
5 003-5 342 2 710
5 343-5 682 2 882
5 683-6 022 3 054
6 023-6 362 3 226
6 363-6 702 3 398
6 703-7 042 3 570
7 043-7 382 3 742
7 383-7 722 3 914
7 723-8 062 4 086
8 063-8 402 4 258
8 403-8 742 4 430
8 743-9 082 4 602
9 083-9 422 4 774
9 423- 4 946
6 §

Då förmånstagarens veckoarbetstid under de fem år som föregått anställningsförhållandets upphörande huvudsakligen har varit minst 35 timmar, har han rätt att få avgångsbidrag till fullt belopp. Om veckoarbetstiden har varit 27-34 timmar, har han rätt att få tre fjärdedelar och om arbetstiden har varit 20-26 timmar i veckan, hälften av det fulla avgångsbidraget, dock så, att avgångsbidraget utgör minst 6 650 mark. Då förmånstagarens veckoarbetstid har varit under 20 timmar, men dock minst 16 timmar, äger han rätt att erhålla hälften av det fulla avgångsbidraget.

Då förmånstagaren är en lärare, vars antal lektioner eller uppgifter vilka hör till undervisningsskyldigheten under de fem år som föregått anställningsförhållandets upphörande, huvudsakligen varit minst det antal timmar som undervisningsskyldigheten, har han rätt att få avgångsbidrag till fullt belopp. Om antalet lektioner eller uppgifter vilka hör till undervisningsskyldigheten har huvudsakligen varit minst 27/35 av undervisningsskyldighetens timantal, har han rätt att få tre fjärdedelar av fullt avgångsbidrag och i annat fall har han rätt att få hälften av fullt avgångsbidrag. Avgångsbidraget utgör dock minst 6 650 mark.

7 §

Storleken av avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg är 1 000 mark för varje begynnande utbildningsmånad.


Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1989 och det tillämpas på en sökande, vars tjänsteförhållande sagts upp den 1 mars 1989 eller därefter.

Helsingfors den 9 mars 1989

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Veikko Liuksia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.