228/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Förordning om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § 3 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Följande tjänster kan, utan hinder av vad som stadgas i förordningarna om inrättande av dem eller i andra förordningar, besättas tills vidare eller för viss tid, för högst fem år i sänder:

1) i utrikesministeriet statssekreterartjänsten med avtalslön,

2) i justitieministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön,

3) i försvarsministeriet tjänsterna som generalsekreterare och allmän sekreterare med avtalslön,

4) i finansministeriet tjänsterna som statssekreterare och understatssekreterare med avtalslön, vid skattestyrelsen generaldirektörstjänsten med avtalslön, vid tullstyrelsen den tullrådstjänst med avtalslön som står utanför avdelningsindelningen, vid ekonomiska planeringscentralen direktörstjänsten med avtalslön och vid Statens utvecklingscentral överdirektörstjänsten med avtalslön,

5) i undervisningsministeriet avdelningschefstjänsten med avtalslön vid högskole- och vetenskapsavdelningen, vid högskolorna professorstjänsterna med föränderliga områden och avtalslön, vid Helsingfors universitet direktörstjänster med avtalslön (forskningsinstitutet för teoretisk fysik och matematiska forskningsinstitutet), vid fortbildningscentralen direktörstjänsten med avtalslön och vid forsknings- och utbildningscentralen i Lahtis forskningsdirektörstjänsten med avtalslön, vid Tammerfors universitet professorstjänsten i teaterarbete med avtalslön, vid Tekniska högskolan direktörstjänsten (Skogstorps forskningsinstitut) med avtalslön, vid teaterhögskolan tjänsterna som rektor, biträdande rektor, föreståndare för utbildningscentralen och professor med avtalslön, vid bildkonstakademin överlärar- och lektorstjänsterna med avtalslön, vid konstindustriella högskolan tjänsterna som rektor, föreståndare för utbildningscentralen samt professor och biträdande professor med avtalslön, vid freds- och konfliktforskningsinstitutet direktörstjänsten med avtalslön, vid Finlands Akademi forskningsdirektörs- och forskarprofessorstjänsterna med avtalslön samt de konstnärsprofessorstjänster som hör under undervisningsministeriet,

6) vid skogsforskningsinstitutet forskningsdirektörstjänsten med avtalslön,

7) vid meteorologiska institutet forskarprofessorstjänst med avtalslön,

8) vid konsumentombudsmannens byrå konsumentombudsmannatjänsten med avtalslön och vid statens tekniska forskningscentral forskarprofessorstjänst med avtalslön,

9) i social- och hälsovårdsministeriet tjänsterna som kanslichef, jämställdhetsombudsman och utlänningskurator med avtalslön, vid arbetarskyddsstyrelsen överdirektörstjänsten med avtalslön samt vid folkhälsoinstitutet forskarprofessorstjänst med avtalslön och specialforskartjänst med grundlön.

2 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock högst för fem år i sänder:

1) i utrikesministeriet lagstiftningsrådstjänst med avtalslön,

2) vid justitieministeriets lagberedningsavdelning tjänsterna med avtalslön som avdelningschef, biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör, lagstiftningsråd såsom byråchef och lagstiftningsråd samt lagstiftningsrådstjänst med grundlön liksom även vid dataombudsmannens byrå dataombudsmannatjänsten med avtalslön,

3) i finansministeriet lagstiftningsrådstjänst med avtalslön,

4) i undervisningsministeriet lagstiftningsrådstjänst med avtalslön,

5) i jord- och skogsbruksministeriet lagstiftningsrådstjänst med avtalslön och vid lantbrukets forskningscentral forskningsdirektörstjänsten med avtalslön,

6) i social- och hälsovårdsministeriet lagstiftningsrådstjänst med avtalslön och socialattachétjänst med grundlön,

7) i arbetsministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och tjänsten som konsultativ tjänsteman med avtalslön i löneklass S 31 samt

8) i miljöministeriet lagstiftningsrådstjänst med avtalslön.

3 §

Direktörstjänsterna med avtalslön vid rättspolitiska forskningsinstitutet och vid Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, besätts för högst tre år i sänder.

4 §

Riksförlikningsmannatjänsten med avtalslön vid arbetsministeriet besätts för fyra år i sänder.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1989. Vad som stadgas i 2 § 7 punkten och 4 § träder dock i kraft den 1 juni 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 6 maj 1988 om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat (411/88). Vad 2 § i nämnda förordning stadgar om besättande av riksförlikningsmannatjänsten med avtalslön vid social- och hälsovårdsministeriet tillämpas dock till och med den 31 maj 1989.

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.