227/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Förordning om statskontorets förtidspensionsnämnd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 3 § 3 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant det lyder i lag av den 3 februari 1989 (103/89):

1 §

Om statskontorets förtidspensionsnämnds uppgifter och sammansättning gäller vad som stadgas i denna förordning.

2 §

Förtidspensionsnämnden skall följa hur det statliga förtidspensionssystemet genomförs, göra framställningar om dess utvecklande och vid behov meddela allmänna anvisningar om bedömningen av de arbetsförhållanden som avses i 9 c § lagen om statens pensioner. Nämnden skall också i enskilda fall avge utlåtanden om huruvida en sökande uppfyller villkoren för individuell förtidspension.

Förtidspensionsnämnden skall meddela statskontoret vilka slags ärenden och fall som den önskar ta upp till behandling för utlåtande.

3 §

Förtidspensionsnämnden består av en ordförande och åtta andra medlemmar. Ordföranden skall vara en person som inte varken kan anses företräda arbetsgivarnas eller arbetstagarnas intressen. Ordföranden skall vara väl förtrogen med pensionsärenden och med statsförvaltningen. Av medlemmarna skall fyra förordnas bland personer som har föreslagits av de mest representativa centralorganisationerna för statens tjänstemän och arbetstagare. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. Varje medlem utom ordföranden har en personlig suppleant, för vilken gäller vad som stadgas om medlemmar.

Nämndens ordförande och medlemmar samt suppleanterna förordnas av finansministeriet för tre år i sänder. Om någon av dem avlider eller avgår under mandatperioden, förordnas i stället för honom en annan för den återstående mandatperioden.

4 §

Förtidspensionsnämnden är beslutför då mötets ordförande samt minst fyra övriga medlemmar är närvarande. Av de övriga medlemmarna skall minst en ha förordnats bland dem som centralorganisationerna har föreslagit och en bland personer som de inte har föreslagit.

Beslut fattas vid meningsskiljaktighet med enkel majoritet. Faller rösterna lika, blir den åsikt gällande som ordföranden har omfattat. Val av vice ordförande förutsätter dock att beslutet är enhälligt.

5 §

Statskontoret sköter beredningen och föredragningen av de ärenden som skall behandlas i förtidspensionsnämnden samt nämndens kontorsgöromål. Statskontoret skall skaffa den utredning som nämnden behöver.

6 §

Arvodena för förtidspensionsnämndens ordförande och övriga medlemmar samt sakkunniga och sekreterare fastställs av finansministeriet.

Om nämnden gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens kommittéer.

7 §

Finansministeriet fastställer arbetsordningen för statskontorets förtidspensionsnämnd på framställning av nämnden.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.