221/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1989

Statsrådets beslut om produktionsavtal angående grönmjölshö, vilka ingås 1989

Statsrådet har med stöd av 2 § 1 mom. 4 punkten samt 12 och 18 §§ lagen den 21 januari 1983 om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

För främjande av produktionen av råvara för grönmjöl kan mellan staten och odlarna ingås avtal om produktionen av grönmjölshö. I avtalet förbinder sig odlaren att under avtalsperioden på sin lägenhet på en areal som fastställs i avtalet odla en sort av grönmjölshö som godkänns av jordbruksstyrelsen. Produktionsavtalsperioden börjar den 1 maj 1989 och utgår den 31 december 1991.

2 §

En förutsättning för ingående av avtal om produktion av grönmjölshö är att odlaren ingått ett avtal med en affär som bedriver torkverksamhet (torkinrättning) om odling av en kvantitet grönmjölshö som åtminstone motsvarar produktionsavtalet och som används som råvara för grönmjöl (odlingsavtal).

3 §

På basis av produktionsavtalet betalas till odlaren en produktionsavtalspremie för den råvara som han under avtalsperioden på basis av odlingsavtalet har sålt till torkinrättningen och som skall användas för framställning av grönmjöl.

Produktionsavtalspremiens storlek är 35 penni per torrsubstanskilogram av råvaran, förutsatt att torkinrättningen under avtalsperioden har betalt odlarna i genomsnitt 57 penni per torrsubstanskilogram, produktionsavtalspremien och kvalitetsgottgörelsen inberäknade. Den förutsättning som uppställts för det genomsnittliga priset gäller dock inte den råvarumängd för vilken inte erläggs produktionsavtalspremie. I produktionsavtalspremie betalas dock för ett års skörd högst 2 000 mark per hektar av odlingsarealen enligt produktionsavtalet.

4 §

En ansökan som gäller ingående av produktionsavtal skall senast den 28 april 1989 tillställas lantbruksnämnden i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Till ansökan skall fogas det odlingsavtal som ingåtts med torkinrättningen i original eller i en till riktigheten bestyrkt avskrift.

5 §

Jordbruksstyrelsen fastställer för lantbruksdistrikten de kvoter inom vilka produktionsavtal kan ingås. Jordbruksstyrelsen kan vid behov ändra kvoterna med beaktande av de arvoden som inom olika områden skall betalas på basis av godtagbara ansökningar.

6 §

Torkinrättningen betalar produktionsavtalspremien till de odlare som är berättigade därtill i priset på råvaran för grönmjöl. I den prisredovisning för råvaran som ges till odlaren skall produktionsavtalspremiens andel av det betalda totalpriset specificeras.

7 §

Det lantbruksdistrikt som ingått produktionsavtalet med odlaren betalar till torkinrättningen på dennes ansökan den andel av priset på råvaran för grönmjöl vilken motsvarar den produktionsavtalspremie som erlagts till odlaren. Ansökan i fråga om de produktionsavtalspremier som betalts under de olika kalenderåren skall göras senast före utgången av den tidpunkt som jordbruksstyrelsen fastställt. Till ansökan skall fogas en sammanställning av den kvantitet råvara som mottagits på basis av odlingsavtalen och av odlingsarealerna för det grönmjölshö som använts som råvara, utredningar om kvantiteten tillverkat grönmjöl och redovisning där det specificeras vilka priser som betalts för råvaran till de olika odlarna.

8 §

Lantbruksdistrikten har rätt att verkställa inspektioner i torkinrättningarna för övervakningen av iakttagandet av detta beslut. En torkinrättning är skyldig att för lantbruksdistriktets representant framlägga de redovisnings- och andra handlingar som behövs vid inspektionen samt att även annars bistå vid inspektionen.

9 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas av jordbruksstyrelsen.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1989.

Helsingfors den 9 mars 1989

Minister
Ole Norrback

Specialforskare
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.