220/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1989

Statsrådets beslut om produktionspremier som år 1989 skall utbetalas för ärter

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Såsom i 2 § lantbruksinkomstlagen (629/82, ändr. 621/86) avsett annat prispolitiskt stöd betalas till odlare, som med uppsamlingsaffär för utsäde år 1989 ingår avtal om odling av ärtfrö, produktionspremie för ärter på det sätt som bestäms i detta beslut.

2 §

I produktionspremie betalas en mark per kilogram råparti för skörd som före 31.12.1989 sålts till en uppsamlingsaffär för utsäde. Förutsättning för erhållande av produktionspremie är att uppsamlingsaffären för utsäde inom den tid som fastställs av jordbruksstyrelsen tillställer densamma avskrifter av avtalen eller sammandrag av de i avtalen angivna odlingsarealerna eller produktionsmängderna.

3 §

Jordbruksstyrelsen betalar produktionspremien till uppsamlingsaffären för utsäde efter det att denna tillställt jordbruksstyrelsen utredning över inköpt ärtfrö och andra av jordbruksstyrelsen föreskrivna utredningar. Förutsättning för erhållande av produktionspremie är att uppsamlingsaffären för utsäde betalar det i lantbruksinkomstförhandlingarna överenskomna grundpriset för ärter till odlaren. Uppsamlingsaffären för utsäde skall utan dröjsmål betala vidare till producenten den produktionspremie som uppsamlingsaffären erhållit.

4 §

Har en uppsamlingsaffär för utsäde erhållit produktionspremie utan grund eller till högre belopp än vad som enligt detta beslut skulle ha kunnat beviljas, iakttas i fråga om återindrivning vad som stadgas i lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

5 §

Lantbruksdistriktet skall för sin del övervaka iakttagandet av detta beslut och med stöd av detsamma utfärdade bestämmelser.

En uppsamlingsaffär för utsäde är skyldig att vid anfordran bereda av jordbruksstyrelsen eller av lantbruksdistriktet förordnad kontrollör tillfälle att granska uppsamlingsaffärens bokföring samt räkenskaps- och andra handlingar till den del de gäller erläggande av produktionspremie och att även i övrigt bistå vid granskningen.

6 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas av jordbruksstyrelsen.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1989 och är i kraft till utgången av år 1989.

Helsingfors den 9 mars 1989

Minister
Ole Norrback

Specialforskare
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.