219/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1989

Statsrådets beslut om ersättning för den omsättningsskatt som ingår i priset på bränsle för lastbil i utrikestrafik

Sedan riksdagen beviljat anslag för ändamålet har statsrådet vid föredragning från finansministeriet beslutat:

1 §

För omsättningsskattens andel av priset på dieselolja, som används för lastbil i utrikestrafik, betalas ersättning till trafikidkaren på det sätt som föreskrivs i detta beslut.

Med lastbil i utrikestrafik avses lastbil som beviljats utrikestrafiktillstånd och med vilken resa företas till utlandet samt sådan av industriellt företag ägd lastbil med vilken produkter, som företaget tillverkar, transporteras till utlandet.

Till i landet körd utrikestrafik räknas sträckan från den plats varifrån transporten vidtog till gränstullanstalten samt sträckan från gränstullanstalten till den plats där transporten upphör.

2 §

Ersättningens belopp är 33 penni per liter. Det antal liter som berättigar till ersättning uträknas på den bränslemängd som i genomsnitt förbrukas under sådan inrikeskörning som räknas till utrikestrafik samt på skillnaden mellan ur landet fört och till landet accisfritt infört bränsle i fordonets normala bränsletank.

Som genomsnittligt förbrukningstal för bränsle i olika fordonstyper betraktas följande mängder:

1) lastbil 35 l/100 km,

2) påhängsvagnskombination 45 l/100 km,

3) egentlig släpvagnskombination 50 l/100 km.

3 §

Ersättning skall sökas hos den distriktstullkammare inom vars område sökandens hemort är belägen.

4 §

Ersättning kan sökas för tidsperioden 1.1.-31.12.1989. Ansökan skall inlämnas till distriktstullkammaren senast den 31.1.1990.

Till ansökan om ersättning skall som utredning över antalet liter, som berättigar till ersättning, fogas distriktstullkammarens beslut om återbäring av accis på dieselolja, som använts för lastbil i utrikestrafik eller annan utredning, som distriktstullkammaren kräver.

Ersättningen kan sökas och den kan utbetalas i samband med återbäring av bränsleaccis.

5 §

Har vid ansökan om ersättning lämnats oriktiga eller vilseledande uppgifter eller har till sökanden av annan orsak utbetalats ersättning till ett för högt belopp skall distriktstullkammaren återindriva den ersättning som utbetalats för mycket. Härvid skall förfaras med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i lagen om påförande av accis är stadgat om återindrivning av accis som återburits till ett för högt belopp.

6 §

Över distriktstullkammarens beslut om ersättning kan besvär anföras hos tullstyrelsen såsom i lagen om påförande av accis stadgas angående beslut om fastställande av accisåterbäring.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1989.

Detta beslut tillämpas på utrikestrafik som bedrivits under tiden 1.1.-31.12.1989.

Helsingfors den 9 mars 1989

Minister
Ulla Puolanne

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.