218/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Förordning om statens tekniska forskningscentral

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 11 februari 1972 om statens tekniska forskningscentral (144/72):

Uppgifterna för statens tekniska forskningscentral
1 §

För fullgörande av de uppgifter som nämns i 1 § lagen om statens tekniska forskningscentral (144/72) skall statens tekniska forskningscentral

1) på eget initiativ och på uppdrag utföra tekniskt och teknisk-ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete som behövs med tanke på samhällets och näringslivets utveckling,

2) utföra provningar och kontroller,

3) delta i utarbetandet av tekniska bestämmelser och standarder,

4) bedriva informationstjänst-, publicerings- och rådgivningsverksamhet som behövs för överföring av teknologi,

5) delta i nationellt och internationellt samarbete inom de forskningsområden som forskningscentralen företräder,

6) avge utlåtanden och ta initiativ i frågor som ansluter sig till forskningscentralens verksamhetsområde, samt

7) utföra övriga uppgifter som enligt gällande stadganden eller bestämmelser ankommer på den.

Avdelningar och verksamhetsenheter
2 §

Vid forskningscentralen finns

1) en energiteknisk forskningsavdelning,

2) en informationsteknisk forskningsavdelning,

3) en processteknisk forskningsavdelning,

4) en byggnads- och samhällsteknisk forskningsavdelning,

5) en tillverkningsteknisk forskningsavdelning samt

6) en allmän avdelning.

Ytterligare finns vid forskningscentralen som en fristående verksamhetsenhet en inrättning för informationstjänst.

Forskningsavdelningarna indelas i laboratorier och den allmänna avdelningen i byråer på det sätt som bestäms i forskningscentralens arbetsordning.

Forsknings- och utvecklingsarbetet utförs med hjälp av projektorganisationer i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

3 §

Verksamhetsområdena för laboratorierna samt uppgifterna för byråerna och för inrättningen för informationstjänst bestäms i arbetsordningen.

Med verksamhetsenheter avses i denna förordning laboratorierna, byråerna och inrättningen för informationstjänst.

Personalen och dess uppgifter
4 §

Chef för forskningscentralen är en generaldirektör och hans ställföreträdare en överdirektör.

Chef för varje forskningsavdelning är en forskningsdirektör och chef för allmänna avdelningen en förvaltningsdirektör.

Chef för ett laboratorium är en laboratoriedirektör och chef för en byrå är en byråchef.

Chef för inrättningen för informationstjänst är en direktör.

Vid forskningscentralen finns dessutom forskningsprofessorer samt annan personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande.

5 §

Generaldirektören, överdirektören, forskningsdirektörerna och laboratoriedirektörerna har professors titel.

6 §

Generaldirektören leder forskningscentralens verksamhet och svarar för att de mål som uppställts för forskningscentralen uppnås effektivt och ekonomiskt. Han skall följa den allmänna utvecklingen inom forskningscentralens verksamhetsområde och ta initiativ till behövliga reformer, främja forskningscentralens samarbete med näringslivet, högskolorna, andra forskningsanstalter samt med ämbetsverk, inrättningar och samfund liksom också sörja för att de internationella ärendena sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Överdirektören bistår generaldirektören enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

7 §

Avdelningarnas och verksamhetsenheternas chefer skall leda och utveckla verksamheten vid sin enhet och svara för att de mål som uppställts för enheten uppnås effektivt och ekonomiskt.

Dessutom skall de

1) följa den allmänna utvecklingen inom sitt område och ta initiativ till behövliga reformer,

2) svara för planeringen av verksamheten och ekonomin i sin enhet,

3) svara för det inhemska och internationella samarbete som deras uppgift förutsätter samt informationsverksamheten, samt

4) svara för utvecklandet av personalen och arbetsförhållandena i sin enhet samt främja samarbetet med personalen.

8 §

En forskningsprofessor skall

1) främja och bedriva forskning inom det område han företräder,

2) göra framställningar om forskningsbehovet på hans område,

3) medverka till att inhemska och internationella kontakter knyts, upprätthålls och utvecklas inom det område han företräder, samt

4) vara sakkunnig i frågor som hänför sig till hans område.

9 §

Ställföreträdare och ersättare för överdirektören, forskningsdirektörerna, laboratoriedirektörerna och byråcheferna förordnas av direktionen.

Ställföreträdare för förvaltningsdirektören är byråchefen för personalbyrån.

10 §

Om personalens uppgifter bestäms närmare i arbetsordningen.

Delegationen och rådgivande kommissioner
11 §

Vid forskningscentralen finns en delegation till vilken statsrådet för tre år i sänder kallar en ordförande och tolv övriga medlemmar samt en personlig suppleant för var och en av dem. Av medlemmarna och på motsvarande sätt av suppleanterna skall en vara från handels- och industriministeriet, fem företräda industrin eller det övriga näringslivet, fem andra vara förtrogna med den tekniska högskoleundervisningen eller forskningen och två företräda sådan personal vid forskningscentralen som inte hör till ledningen.

Delegationen väljer inom sig en viceordförande för mandatperioden.

12 §

Delegationen skall följa forskningscentralens verksamhet samt upprätthålla och främja samarbete mellan forskningscentralen samt industrin och det övriga näringslivet liksom även med de myndigheter, forskningsanstalter och högskolor som bedriver och finansierar teknisk forskning.

I detta syfte ankommer det särskilt på delegationen

1) att fastställa forskningscentralens förslag till verksamhets- och ekonomiplan på medellång sikt samt årlig budget vilka framläggs för handels- och industriministeriet,

2) att till forskningscentralen avge utlåtande om forskningscentralens årliga verksamhetsplan samt om föregående års verksamhet,

3) att till handels- och industriministeriet avge utlåtande vid besättande av överdirektörs-, forskningsdirektörs-, förvaltningsdirektörs- och laboratoriedirektörstjänster,

4) att göra framställningar om sådana uppdrag i anslutning till forskningscentralens verksamhetsområde som den har funnit angelägna samt föreslå åtgärder som främjar genomförande av dem,

5) att avge utlåtanden samt

6) att handlägga övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på den.

13 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger om året. Delegationen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna eller suppleanterna är närvarande.

Vid delegationens sammanträden är generaldirektören, överdirektören, forskningsdirektörerna och förvaltningsdirektören närvarande och föredrar vid behov de ärenden som gäller deras verksamhetsområden.

14 §

Till stöd för samarbetet mellan forskningscentralens verksamhetsenheter, industrin, det övriga näringslivet, myndigheterna, högskolorna och andra forskningsorgan kan delegationen för högst tre år i sänder tillsätta rådgivande kommissioner, till vilka den kallar en ordförande och högst tio andra medlemmar bland sakkunniga på respektive forskningsområde. En rådgivande kommission kan vara gemensam för flera verksamhetsenheter.

Om de rådgivande kommissionernas uppgifter bestäms i arbetsordningen.

15 §

Om delegationen och de rådgivande kommissionerna gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens kommittéer.

Direktionen
16 §

Direktionen består av generaldirektören såsom ordförande, överdirektören, forskningsdirektörerna och förvaltningsdirektören.

Direktionens arbetsutskott består av generaldirektören såsom ordförande, överdirektören och förvaltningsdirektören.

17 §

Forskningscentralens direktion behandlar ärenden som gäller

1) principiella frågor som anknyter till forskningscentralens verksamhet samt ledningen och utvecklandet av forskningscentralen,

2) forskningscentralens verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag, årliga verksamhetsplan och andra tidsbundna planer samt verksamhetsberättelse,

3) forskningscentralens utlåtande till handels- och industriministeriet vid utnämning av överdirektören, forskningsdirektörerna, förvaltningsdirektören, laboratoriedirektörerna och forskningsprofessorerna,

4) tjänsteutnämningar, om ärendet enligt vad som stadgas nedan ankommer på direktionen,

5) inrättande, indragning och överföring av tjänst samt ändring av tjänstebeteckning till den del det ankommer på forskningscentralen att besluta om dessa,

6) framställningar och utlåtanden till myndigheterna som är av principiell eller vittsyftande betydelse, samt

7) ärenden om vilka generaldirektören bestämmer att de skall behandlas i direktionen.

I arbetsordningen bestäms om de uppgifter som ankommer på direktionens arbetsutskott.

18 §

Direktionen är beslutför då ordföranden och förvaltningsdirektören eller deras ställföreträdare och minst tre andra medlemmar eller deras ställföreträdare är närvarande.

Direktionens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal blir den åsikt gällande som ordföranden har omfattat.

Närmare bestämmelser om den föredragning som sker i direktionen samt om föredragningslistorna, protokollen, expeditionerna och andra motsvarande ärenden meddelas i arbetsordningen.

Avgörande av ärenden
19 §

De ärenden som ankommer på forskningscentralen avgörs, i enlighet med vad som stadgas i denna förordning eller bestäms i arbetsordningen,

1) av forskningscentralens delegation,

2) av forskningscentralens direktion,

3) av generaldirektören eller

4) av en annan tjänsteman eller funktionär vid forskningscentralen som har givits sådan befogenhet.

Om föredragningen bestäms i arbetsordningen.

De som är anställda i arbetsavtalsförhållande kan inte ges befogenhet att avgöra eller föredra ärenden i vilka beslutet innebär utövande av offentlig makt.

20 §

Generaldirektören avgör de ärenden som inte behandlas i direktionen och som inte enligt arbetsordningen skall avgöras av någon annan.

21 §

Generaldirektören, överdirektören, en forskningsdirektör eller förvaltningsdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet av ett ärende, i vilket beslutanderätten tillkommer en honom underlydande tjänsteman eller funktionär.

Behörighetsvillkor för forskningscentralens tjänster
22 §

Behörighetsvillkor för generaldirektörs-, överdirektörs-, forskningsdirektörs-, laboratoriedirektörs- och forskningsprofessorstjänsterna är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Vid bedömningen av skickligheten och förmågan beaktas utfört skapande arbete, publicerade vetenskapliga undersökningar inom det område tjänsten företräder, praktisk förtrogenhet med det område tjänsten företräder, internationell verksamhet samt kunskaper i främmande språk.

Dessutom fordras:

1) av generaldirektören och överdirektören ledarförmåga som ådagalagts genom tidigare verksamhet, god förtrogenhet med administrativa uppgifter samt kännedom om industrin och forskningspolitiken,

2) av en forskningsdirektör ledarförmåga som ådagalagts genom tidigare verksamhet, administrativ erfarenhet samt kännedom om de forsknings- och industribranscher som hans avdelning företräder,

3) av en laboratoriedirektör ledarförmåga som ådagalagts genom tidigare verksamhet, administrativ erfarenhet samt god förtrogenhet med det område laboratoriet företräder och med forskningen på området, samt

4) av en forskningsprofessor förtjänstfull verksamhet i forsknings- eller utvecklingsuppdrag på sitt område.

23 §

Behörighetsvillkor för de övriga tjänsterna vid forskningscentralen är en sådan skicklighet och förmåga som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom fordras:

1) av förvaltningsdirektören juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa och ekonomiska uppgifter,

2) av direktören för inrättningen för informationstjänst för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med teknisk informationstjänst,

3) av byråchefen för personalbyrån juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med administrativa uppgifter,

4) av byråchefen för ekonomibyrån för tjänsten lämplig högskoleexamen samt god förtrogenhet med ekonomiska uppgifter,

5) av byråchefen för tekniska förvaltningsbyrån för tjänsten lämplig högskoleexamen samt kännedom om byråns uppgiftsområden,

6) av en specialforskare för uppgiften lämplig högre högskoleexamen samt förmåga till självständigt forskningsarbete som ådagalagts genom tidigare verksamhet samt

7) av en forskare för uppgiften lämplig högre högskoleexamen.

Anställning av tjänstemän och övrig personal. Tjänstledighet
24 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Överdirektören, forskningsdirektörerna, förvaltningsdirektören och laboratoriedirektörerna utnämns av statsrådet sedan forskningscentralens direktion och delegation har gett utlåtande i ärendet.

Forskningsprofessorerna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet sedan forskningscentralens direktion avgett utlåtande i ärendet.

Direktören för inrättningen för informationstjänst, byråcheferna, specialforskarna och forskarna utnämns av forskningscentralens direktion.

Generaldirektörs-, överdirektörs-, forskningsdirektörs-, förvaltningsdirektörs-, laboratoriedirektörs- och forskningsprofessorstjänsterna kan besättas utan att de ledigförklaras.

25 §

Övrig personal i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av generaldirektören eller en annan tjänsteman eller funktionär vid forskningscentralen i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

26 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av handels- och industriministeriet. Överdirektören, forskningsdirektörerna, förvaltningsdirektören, laboratoriedirektörerna samt forskningsprofessorerna beviljas tjänstledighet av generaldirektören.

Tjänstledighet som varar längre tid än ett år och som inte är sådan som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock generaldirektören av statsrådet och överdirektören, forskningsdirektörerna, förvaltningsdirektören, laboratoriedirektörerna samt forskningsprofessorerna av handels- och industriministeriet.

Om beviljande av tjänstledighet för andra tjänstemän än de som nämns i 1 mom. bestäms i arbetsordningen.

27 §

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet och om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt beslutar den som beviljar tjänstledigheten.

Särskilda stadganden
28 §

Ändring i forskningscentralens beslut söks, om inte annat stadgas, hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som anges i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

29 §

Forskningscentralen kärar och svarar för statens del samt bevakar vid domstolar och ämbetsverk statens intresse och rätt i alla ärenden som gäller forskningscentralen om inte annat har stadgats på annat ställe.

30 §

Den som är anställd vid forskningscentralen får inte utan uppdragsgivarens tillstånd för utomstående röja sådant som han i samband med att han utför ett uppdrag har fått kännedom om och som gäller affärs- eller yrkeshemlighet eller något annat som skall hemlighållas.

Den som är anställd vid forskningscentralen har inte rätt att utan generaldirektörens tillstånd avge enskilda sakkunnigutlåtanden om angelägenheter som hör till forskningscentralens verksamhetsområde. Tillstånd kan ges endast, om avgivande av utlåtande inte står i strid med de uppgifter som på grund av tjänsteställningen eller anställningsförhållandet ankommer på personen i fråga.

31 §

Närmare föreskrifter om forskningscentralens interna arbetsfördelning och organisering av förvaltningen meddelas i arbetsordningen, som fastställs av generaldirektören.

Om undertecknande av forskningscentralens expeditioner och andra handlingar bestäms i arbetsordningen och redovisningsreglementet.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
32 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 februari 1984 om statens tekniska forskningscentral (189/84) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.