216/1989

Utfärdat i Helsingfors den 2 mars 1989

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om undersökning i uppfödningsanläggningar av broilrar, som är avsedda för konsumtion som ofryst färskvara, med avseende på salmonellasmitta

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning har med stöd av 12 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80) beslutat:

Allmänt
1 §

Broilrar som levereras för konsumtion som ofryst färskvara skall på försorg av fjäderfäslakteriet och på dess bekostnad före slakten undersökas avseende salomonellasmitta.

Detta beslut gäller även broilermödrar om de levereras för konsumtion som ofryst färskvara.

Prov
2 §

För undersökning tas prov som följer:

1) provtagningen förläggs till slutet av uppfödningsperioden så att slakteriet känner till undersökningsresultatet innan broilrarna levereras för slakt;

2) som prov tas avföring från broiler;

3) av fåglar som uppfötts samtidigt i samma utrymme och som hör till samma åldersgrupp (nedan uppfödningsomgång) tas ett prov per 500 djur. Per uppfödningsomgång som omfattar färre än 5 000 djur tas dock minst 10 prov och per uppfödningsomgång som omfattar över 10 000 djur tas minst 30 prov.

Provtagning
3 §

Proven tas på försorg av fjäderfäslakteriet enligt anvisningar av en besiktningsveterinär.

Laboratorierna
4 §

Proven kan undersökas vid slakteriets eget laboratorium, vid en kommunal anstalt för livsmedelsundersökningar eller vid statens veterinärmedicinska anstalt eller vid ett annat av statens veterinärmedicinska anstalt godkänt laboratorium.

Undersökningsmetoder
5 §

Undersökningsmetoderna skall vara godkända av statens veterinärmedicinska anstalt.

Åtgärder och anmälningar vid konstaterad förekomst av salmonellabakterier
6 §

Bakteriestammen skall alltid sändas till statens veterinärmedicinska anstalt för typifiering.

Slakteriet skall meddela salmonellabakteriefynd till besiktningsveterinären och till länsveterinären i det län där uppfödningsanläggningen är belägen.

Med uppfödningsomgången förfars på det sätt som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets beslut om besiktning av fjäderfäkött.

I uppfödningsanläggningen skall normal rengöring och desinfektion verkställas. Efter detta skall från uppfödningsanläggningen tas renhetsprov (tupfer-prov) vilka undersöks med avseende på salmonellabakterier.

Bokföring
7 §

Ett fjäderfäslakteri skall föra bok över bakteriologiska undersökningar.

Tillsyn av myndigheter
8 §

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning utövar tillsyn över systemet. En besiktningsveterinär och länsveterinären i det län där slakteriet är beläget, svarar för tillsynen i ett fjäderfäslakteri.

För jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning eller för en veterinär som befullmäktigats av veterinäravdelningen skall på begäran framläggas ovan nämnda bokföring och även ges övriga uppgifter som anknyter till tillsynen.

Avvikande från föreskrifterna i beslutet
9 §

Avvikelse från föreskrifterna i beslutet kan ske med stöd av tillstånd som jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning eller länsveterinären av särskilda skäl utfärdat.

Ikraftträdande
10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1989.

Genom detta beslut upphävs veterinäravdelningens cirkulär 638/142, 2.12.1977 till den del det gäller prov från uppfödningsanläggningar och från slakterier för broilrar (punkterna I 2, 3, 4, III, IV, VA 2, 3, 4 och VB 2, 3; i de fall som avses i detta beslut iakttas inte 2 mom. i punkt VII).

Helsingfors den 2 mars 1989

Byråchef
Saara Reinius

Överinspektör
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.