215/1989

Utfärdat i Helsingfors den 2 mars 1989

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om besiktning av fjäderfäkött

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 20 § förordningen den 28 oktober 1988 om besiktning av fjäderfäkött (899/88) beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Detta beslut gäller besiktning av fjäderfäkött som avses i 2 § förordningen om besiktning av fjäderfäkött och därav föranledda begränsningar av slakt och bedömning av kött samt undersökning av sådana prov som avses i detta beslut och behandling av villkorligt godkänt kött.

Vad som i detta beslut föreskrivs om broilrar gäller även broilermödrar.

Besiktning av levande djur (ante mortem besiktning)
2 §

Hälsotillståndet hos fjäderfä skall undersökas före slakt i ett godkänt fjäderfäslakteri.

Härvid skall kontrolleras att

1. fjäderfäet inte visar symptom på någon sådan sjukdom som kan smitta på människor eller djur,

2. fjäderfäet inte visar symptom på någon sjukdom eller smitta på grund av vilken kött av fjäderfäet inte är dugligt som livsmedel,

3. självdöda djur inte mottas för slakt.

3 §

Om broilerköttet är avsett att levereras för konsumtion som ofryst färskvara, skall vid den provtagning och undersökning av huruvida mikrober som förorsakar smitta hos människan förekommer iakttas vad jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning föreskriver med stöd av lagen om djursjukdomar (55/80).

Begränsning av slakt
4 §

Om ovan i 2 § 1 och 2 punkten avsedda sjukdomar eller smittor konstateras eller om en ovan i 3 § avsedd undersökning inte har utförts, skall ifrågavarande uppfödningsomgång slaktas i ett godkänt slakteri, separat efter övrig slakt. Med uppfödningsomgång avses samtidigt i samma utrymme eller i samma inhägnad uppfödda fåglar, som hör till samma åldersgrupp och art.

Köttbesiktning i slakteri eller på slaktplatser (post mortem besiktning)
5 §

Kropp, organ och tarmkanal skall undersökas i samband med slakt.

Köttbesiktningen omfattar:

1. okulär besiktning av kropp, organ och tarmkanal;

2. vid behov palpering eller snittning av kropp eller organ;

3. vid behov provtagning för laboratorieundersökningar;

4. detaljerad undersökning av kropp och som livsmedel avsedda organ, varigenom utreds hur omsorgsfullt slakten har utförts.

6 §

Av broiler tas i 5 § 3 punkten avsedda prov för mikrobiologisk undersökning som följer:

1. proven tas på slaktlinjen i samband med att tarmkanal och organ lösgörs;

2. fågellevern tas som prov;

3. av broilrar som hör till samma uppfödningsomgång och som slaktas i slakteriet under en och samma arbetsdag (nedan slaktningsparti) tas prov som följer: per slaktningsparti som omfattar under 5 000 djur tas 20 prov, per slaktningsparti som omfattar 5 000-10 000 djur tas 30 prov och per slaktningsparti som omfattar över 10 000 djur tas 40 prov. Om på slaktningsplatsen under flera dagar slaktas broilrar som hör till samma uppfödningsomgång, kan proven tas från ett slaktningsparti.

Om det finns skäl att misstänka att i fjäderfäköttet finns mikrober som kan förorsaka smitta hos människor, kan prov även tas från andra fåglar än broilrar.

Provtagning och undersökning är inte nödvändig om de prov som avses i 3 § har tagits och undersökts och inte heller då köttet eller de produkter som innehåller kött upphettas till minst + 70°C innan de skickas från anstalten. Kött som skall upphettas skall före upphettningen och innan det används för tillverkning av köttprodukter behandlas på samma sätt som villkorligt godkänt kött.

Besiktning på köttbesiktningsstation
7 §

Då köttbesiktning sker på köttbesiktningsstation skall de kroppar som mottas för besiktning vara hela. Fågelns hjärta, lever, mjälte och njurar skall finnas till hands ostyckade och så märkta eller ordnade att det med säkerhet kan konstateras till vilken kropp de hör.

De som utför besiktning och provtagning
8 §

I fjäderfäslakteriet tar besiktningsbiträden eller besiktningsveterinärer de prov som avses i 6 § samt utför de besiktningar som avses i 2 och 5 §§.

Om en köttbesiktningsstation kontrollerar fjäderfäkött på slaktplatsen, övervakar ett besiktningsbiträde eller en besiktningsveterinär verkställandet av den besiktning som avses i 5 § samt tar de prov som avses i 6 §.

Bedömning av kött
9 §

1. Kroppen jämte organ kasseras om det kan konstateras att det är fråga om:

1.1. självdöda djur

1.2. allmän infektion, blodförgiftning

1.3. ornitos, toxoplasmos, aspergillos

1.4. tuberkulos

1.5. gulsot

1.6. svulster

1.7. ödem, bukvattusot

1.8. stark avmagring

1.9. onormal lukt, färg, smak eller konsistens

1.10. främmande ämnen i större mängder än det uppställda gränsvärdet

1.11. inflammatoriska ändringar, som inte kan avlägsnas

1.12. ett allvarligt fel vid slaktning, såsom misslyckad avblodning eller höggradig nedsmutsning

1.13. en annan motsvarande omständighet som gör kroppen och organen odugliga som livsmedel.

2. Delar som undergått förändringar kasseras då man konstaterar förändringar av lokal natur, vilka inte inverkar på kvaliteten hos det återstående köttet i kroppen.

3. Huvudet, blodet, luftstrupen, lungorna, matstrupen, krävan, tarmkanalen, gallblåsan, bursan och äggstocksfolliklar hos värpande fåglar samt andra delar, vilka inte är lämpliga som livsmedel, kasseras alltid.

4. Då i prov som avses i 3 § konstateras mikrober som förorsakar smitta hos människan godkänns slaktningspartiet sedan det oskadliggjorts antingen genom upphettningsbehandling eller på ett annat godtagbart sätt.

5. Då i prov som avses i 6 § konstateras mikrober som förorsakar smitta hos människan bedöms köttet som följer:

5.1. om bakterien Salmonella typhimurium, oberoende av kvantiteten, eller andra salmonellabakterier konstateras hos mera än 5 % av de kroppar som undersökts, godkänns slaktningspartiet sedan det oskadliggjorts antingen genom upphettningsbehandling eller på annat godtagbart sätt;

5.2. om andra salmonellabakterier konstateras hos mindre än 5 % av de kroppar som undersökts godkänns slaktningspartiet;

5.3. om andra sådana mikrober, som enligt bestämmelser utfärdade av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning skall undersökas, konstateras, bedöms köttet på det sätt som jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning bestämmer närmare.

Undersökning av prov
10 §

Proven kan undersökas vid statens veterinärmedicinska anstalt, vid en kommunal anstalt för livsmedelsundersökningar, som avses i livsmedelslagstiftningen, vid ett slakteris laboratorium eller vid ett annat av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning godkänt laboratorium.

Om salmonellabakterier konstateras, skall bakteriestammen sändas till statens veterinärmedicinska anstalt för säkerställande av diagnos.

Behandling av villkorligt godkänt kött
11 §

Villkorligt godkänt kött skall hållas åtskilt från utan villkor godkänt kött så, att förväxling undviks.

I 15 § 2 mom. förordningen om besiktning av fjäderfäkött avsett villkorligt godkänt kött som skall upphettningsbehandlas skall tydligt märkas med orden "bör upphettas". Anteckningen skall göras med tillräckligt stora bokstäver med hänseende till förpackningens storlek.

Utfärdande av närmare anvisningar
12 §

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om verkställigheten av detta beslut samt godkänner vid behov de metoder som skall användas vid övervakningen av iakttagandet av beslutet.

Ikraftträdande
13 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1989.

Helsingfors den 2 mars 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjola

Byråchef
Kalevi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.