210/1989

Given i Helsingfors den 3 mars 1989

Förordning om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av lagen den 20 maj 1932 om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer (168/32):

1 §

För grundbesiktning som förrättas för utfärdande av lastlinjecertifikat och utmärkande av lastmärke på fartyg som används i internationell trafik, erläggs samma förrättningsarvode som vid vederbörande tidpunkt är stadgat för fullständig mätning av maskindrivet fartyg.

För periodisk besiktning som förrättas för förnyande av lastlinjecertifikat för fartyg som används i internationell trafik samt för årlig periodisk granskning av lastlinjecertifikat och lastmärke erläggs 25 procent av i 1 mom. föreskrivet arvode, likväl minst 270 mark.

För besiktning som förrättas för bestämmande av virkeslastlinjer för fartyg som används i internationell trafik, om besiktningen förrättas i samband med att de allmänna lastlinjerna bestäms, erläggs inget särskilt arvode, men annars 25 procent av i 1 mom. föreskrivet arvode.

För besiktning som förrättas för utfärdande av lastlinjecertifikat och utmärkande av lastmärke för fartyg som används i inrikestrafik erläggs 50 procent av i 1 mom. föreskrivet arvode, likväl minst 270 mark.

2 §

För övervakningen av utmärkandet av lastlinjer erläggs i arvode 135 mark. Samma arvode erläggs för övervakningen av utmärkandet av virkeslastlinjer, om densamma verkställs särskilt för sig.

3 §

Sker besiktning eller övervakning på annan ort än besiktningsmannens stationsort, tillkommer besiktningsmannen, utöver förrättningsarvodet, av fartygets ägare ersättning för resekostnad samt dagtraktamente enligt gällande bestämmelser.

Fartygets ägare skall till besiktningsmannens förfogande ställa nödigt hjälpmanskap för besiktningen och övervakningen av utmärkandet av lastlinjer eller ersätta honom kostnaderna för hjälpmanskapet.

4 §

Arvoden och ersättningar enligt denna förordning kan i utsökningsväg indrivas utan dom eller utslag med iakttagande av vad som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1989 och genom den upphävs förordningen den 4 mars 1988 om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer (206/88).

Helsingfors den 3 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.