208/1989

Given i Helsingfors den 3 mars 1989

Förordning om ändring av förordningen om arvoden och lösen till mönstringsförrättare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde ändras 1 och 2 §§ förordningen den 22 maj 1987 om arvoden och lösen till mönstringsförrättare sådana de lyder i förordning av den 4 mars 1988 (205/88) som följer:

1 §

En mönstringsförrättare erhåller för förrättningar samt för expeditioner och blanketter, om inte annat särskilt stadgas, följande arvoden och lösen:

Grundavgift för mönstringsförrättning 29,00 mk
Grundavgift för var och en som anställts i sjömansbefattning 36,00 ,,
Försegling av skeppsdagbok, för varje blad 0,55 ,,
Granskning och stämpling av arbetsintyg då detta inte sker i samband med mönstringen 9,50 ,,
Bevis eller utdrag 14,50 ,,

Då förrättning verkställs på annan tid än den tjänstetid som allmänt iakttas inom statliga ämbetsverk, debiteras för detta ett tilläggsarvode om 51 mark. Om förrättningen räcker längre än två timmar, är tilläggsarvodet likväl 102 mark.

2 §

Sker förrättningen inte på mönstringsförrättarens kontor, har han rätt att få ersättning för sina resekostnader i enlighet med gällande resestadga för statstjänstemän. Dessutom skall till honom i tilläggsarvode betalas 51 mark för en resa som räcker högst två timmar, och för en resa som räcker längre 102 mark för varje påbörjat dygn.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1989.

Helsingfors den 3 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.