206/1989

Given i Helsingfors den 3 mars 1989

Förordning om ändring av förordningen om luftfartsförvaltningen

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 28 januari 1972 om luftfartsförvaltningen (113/72) 7-9 §§ och 36 § 1 mom. 8 punkten,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder i förordning av den 13 februari 1987 (121/87) och 36 § 1 mom. 8 punkten sådan den lyder i förordning av den 19 februari 1988 (172/88), samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

7 §

Vid trafiktjänstavdelningen finns en systemplaneringsbyrå, en flygledningsbyrå samt en tele- och elbyrå.

7 a §

Systemplaneringsbyrån handlägger ärenden som angår

1) planering och forskning som gäller flygtrafiken med tanke på flygtrafiktjänsten samt

2) utveckling av system för flygkontroll- och flygtrafiktjänst.

8 §

Flygledningsbyrån handlägger ärenden som angår

1) flygtrafikledningstjänst,

2) efterforsknings- och räddningstjänst,

3) informationstjänst för luftfarten och flygkartor,

4) meteorologisk tjänst för luftfarten,

5) datakommunikation inom flygtrafiktjänsten, samt

6) trafikregler för luftfarten.

9 §

Tele- och elbyrån handlägger ärenden som angår

1) teknisk planering, anskaffning och funktionsduglighet i fråga om navigerings- och telesystem samt system för flygtrafiktjänsten,

2) datakommunikationsteknik inom flygtrafiktjänsten,

3) belysnings- och elsystem inom luftfartsförvaltningen,

4) luftfartsförvaltningens elverk samt tillförsel och distribution av elenergi,

5) installation, reparation och underhåll av navigerings- och telesystem samt system för flygtrafiktjänsten, samt

6) drift och utveckling av elektronikunderhållet inom luftfartsförvaltningen.

36 §

För tjänster inom luftfartsförvaltningen fordras


8) av cheferna för systemplaneringsbyrån och flygledningsbyrån för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med respektive byrås verksamhetsområde;Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 3 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.