205/1989

Utfärdat i Tammerfors den 12 januari 1989

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om läkarundersökningar i asbestarbete

Med stöd av 9 § statsrådets beslut om läkarundersökningar i arbete, som avses i 44 § lagen om skydd i arbete (637/71) av den 11.8.1971, har arbetarskyddsstyrelsen efter att ha hört medicinalstyrelsen och behandlat ärendet vid sin session utfärdat följande föreskrifter och kompletterande anvisningar om första och periodiska undersökningar av arbetstagare, som exponeras för asbest. Föreskrifterna skall iakttas i arbeten, som avses i statsrådets beslut om asbestarbete (886/87).

1. Läkarundersökningar

Arbetsgivaren skall överenskomma om verkställande av läkarundersökningar av de arbetstagare som exponeras för asbestdamm med läkare som förbinder sig att vid undersökningarna iaktta vad i ovan nämnda beslut (637/71) och med stöd därav föreskrivs.

Arbetstagaren skall före påbörjandet av sådant arbete som medför exposition för asbestdamm genomgå första undersökning, varvid dennes lämplighet för asbestarbete utreds, och i fortsättningen periodiska kontroller vart tredje år. I undersökningarna ingår lungröntgen och -funktionsprov.

Angående uppföljningsundersökningar av arbetstagares hälsotillstånd efter det att expositionen har upphört gäller vad i statsrådets beslut (1009/78) om företagshälsovård, vilken stadgats såsom arbetsgivares skyldighet, föreskrivs.

Om det vid läkarundersökningen visar sig att expositionen för asbestdamm medför uppenbara hälsorisker för arbetstagaren, bör denne inte anlitas för arbetet i fråga.

2. Resultatrapportering

Läkaren skall avfatta skriftligt utlåtande om resultaten av alla med anledning av asbestexposition utförda läkarundersökningar på Finlands Industrimedicinska Förening r.f.:s blankett nr 105, som arbetarskyddsstyrelsen har fastställt. På blanketten skall antecknas att undersökningen har utförts med anledning av asbestarbete.

Utlåtandet, som skall ges till arbetsgivaren, bör innehålla förslag om utredningar och andra arbetarskyddsåtgärder som vid undersökningen eventuellt befunnits befogade. Myndighet som övervakar arbetarskyddet och sakkunnig, som förordnats denne till biträde, har rätt att på begäran få detta utlåtande till påseende.

Läkaren skall ge den undersökte utlåtande om resultaten av undersökningen samt nödvändiga råd för undvikande av fara som hotar dennes hälsa och för skötsel av eventuellt konstaterad sjukdom.

3. Kompletterande anvisningar

Elakartade tumörer, asbestdammlunga (asbestos) och sjukdomstillstånd i lungsäck, som förorsakas av asbest, kan förebyggas med åtgärder som påverkar både arbetsmiljön och arbetstagarens beteende, då det gäller hälsa och säkerhet.

3.1. Första undersökning

I den första undersökningen skall ingå åtminstone

(1) utredning av tidigare exposition för asbestdamm,

(2) utredning av rökvanorna,

(3) utredning av arbetstagarens hälsotillstånd tidigare,

(4) informering av arbetstagaren om hälsoriskerna med asbestdamm och rökning,

(5) klinisk läkarundersökning, varvid man ger akt på lungornas tillstånd och allmänna kapacitet,

(6) lungfunktionsprov inklusive vital- och sekundkapacitetsmätning,

(7) lungröntgenundersökning (stor thorax-bild, PA- och sidobild).

Den första undersökningen skall äga rum före påbörjandet av sådant arbete som medför exposition för asbestdamm. Det är lämpligt att man därvid ger individuell upplysning om de risker arbetet föranleder samt arbetshandledning för minskning av riskerna. Därtill skall man ge rådet att sluta röka och bistå med behövlig medicinsk fackkunskap.

Vid bedömning av lämpligheten för arbetet skall man vid behov beakta personens förmåga att använda andningsskydd även i fysiskt belastande arbete.

Rökarnas lämplighet för arbetet skall prövas noggrant. Utöver rökvanorna skall uppmärksamhet också fästas vid tidigare asbestexposition och/eller eventuella av asbest föranledda förändringar i organismen.

3.2. Periodisk undersökning

Vid periodiska undersökningar skall klarläggas den kumulativa asbestexpositionen från och med det första expositionstillfället. För övrigt motsvarar periodiska kontroller den första undersökningen. Beträffande lungröntgenundersökningen räcker dock PA-bild.

Enligt 9 § statsrådets beslut om företagshälsovård, vilken stadgats såsom arbetsgivares skyldighet (1009/78) skall man vid bedömning av undersökningarnas behövlighet ägna uppmärksamhet åt behovet att företa hälsoundersökningar och sålunda utreda arbetstagarens hälsotillstånd även efter det att expositionen har upphört. Periodiska kontroller efter det att expositionen har upphört är synnerligen nödvändiga, då asbestsjukdomarna i regel yppar sig först en lång tid efter expositionen.

3.3. Tolkning av undersökningsresultat

Bedömning av betydelsen av asbestexposition i individuell diagnostik förutsätter detaljerad anamnes om asbestexpositionen.

Om läkarundersökningarna av exponerade arbetstagare ger bevis på eller väcker misstankar om asbestsjukdom (tumör, asbestos eller s.k. godartad pleurasjukdom) skall kliniska diagnostiska undersökningar göras vid universitetscentralsjukhus, vilka också ger utlåtanden om yrkessjukdom.

Universitetscentralsjukhusen har regionala sakkunniggrupper för dammlungesjukdomar, som vid behov kan konsulteras i liknande frågor.

3.4. Registrering av exponerade arbetstagare

Angående arbetsgivares skyldighet att årligen anteckna de arbetstagare som exponeras för asbest i det s.k. ASA-registret över arbetstagare, som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer, som föranleder risk för kancersjukdom, gäller vad i statsrådets beslut om avvärjande av kancerrisk i anslutning till arbete (583/85) och i arbetarskyddsstyrelsens beslut angående förande av förteckning över ämnen och produkter, som föranleder risk för kancersjukdom, samt över de arbetstagare som exponeras för dem (6/86) föreskrivs.

4. Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1989. Genom detsamma upphävs arbetarskyddsstyrelsens tidigare beslut i ärendet (1779/115/78).

Tammerfors den 12 januari 1989

Generaldirektör
Jaakko Riikonen

Byråchef
Heikki Loppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.