194/1989

Given i Helsingfors den 17 februari 1989

Förordning angående ändring av förordningen om bilregistercentralen

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen om bilregistercentralen av den 24 juni 1982 (478/82) 2 §, 3 § 1, 4, 5 och 6 mom., 15 § 1 mom. 6 och 8 punkterna samt 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § och 3 § 1, 4, 5 och 6 mom. sådana de lyder i förordningen av den 17 februari 1984 (175/84) och 15 § 1 mom. 6 och 8 punkterna samt 2 mom. sådana de lyder i förordningen av den 4 december 1987 (940/87), samt

fogas till förordningen en ny 5 §, till 6 § ett nytt 3 mom., till 15 § 1 mom. nya 9-18 punkter samt till 16 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. som följer:

2 §

Vid bilregistercentralen finns en allmän avdelning, en besiktningsavdelning och en dataadministrationsavdelning. Avdelningarna indelas i byråer på det sätt som stadgas nedan. Byråerna kan indelas i sektioner i enlighet med vad i arbetsordningen stadgas.

3 §

Vid allmänna avdelningen finns en administrativ byrå, en ekonomibyrå, en fordonsbyrå, en körkortsbyrå och en skattebyrå.


Fordonsbyrån handhar de ärenden som angår registrering av fordon.

Körkortsbyrån handhar de ärenden som angår körkortsregistrering samt på bilregistercentralen ankommande ärenden rörande registrering av trafikbrott.

Skattebyrån handhar de ärenden, som angår motorfordonsskatt samt de ärenden rörande bil- och motorcykelskatt som ankommer på bilregistercentralen.

5 §

Vid dataadministrationsavdelningen finns en bruks- och en planeringsbyrå.

Bruksbyrån handhar de ärenden som angår underhåll, skötsel och service av ämbetsverkets datasystem.

Planeringsbyrån handhar de ärenden, som angår utvecklingen av ämbetsverkets dataadministration och datasystem.

6 §

Chefen för allmänna avdelningen tituleras direktör och chefen för besiktningsavdelningen överingenjör.

15 §

Kompetensvillkor är:


6) för byråcheferna för fordons- och körkortsbyråerna vid universitetet eller vid annan motsvarande högskola avlagd för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;


8) för chefen för dataadministrationsavdelningen vid universitetet eller vid annan motsvarande högskola avlagd för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med dataadministration;

9) för byråingenjör vid tekniska högskolans maskiningenjörsavdelning avlagd diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med bilbranschen;

10) för överinspektör vid universitetet eller vid annan motsvarande högskola avlagd för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

11) För sektionschefen och föredraganden juris kandidatexamen eller annan vid universitetet eller motsvarande högskola avlagd för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

12) för besiktningsman vid teknisk undervisningsanstalt avlagd, för tjänsten lämplig ingenjörsexamen och förtrogenhet med bilbranschen;

13) för informationssekreteraren vid universitetet eller motsvarande högskola avlagd för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med informationsverksamhet;

14) för kamrern vid universitetet eller motsvarande högskola avlagd för tjänsten lämplig högskoleexamen samt kännedom om bokföring och statens räkenskapsväsen;

15) för biträdande besiktningsman vid teknisk undervisningsanstalt avlagd för tjänsten lämplig teknikerexamen och förtrogenhet med bilbranschen;

16) för avdelningssekreterare vid universitetet eller motsvarande högskola avlagd för tjänsten lämplig högskoleexamen;

17) för besiktningstekniker vid teknisk undervisningsanstalt avlagd för tjänsten lämplig teknikerexamen samt

18) för innehavare av övriga tjänster sådan kunnighet och förmåga, som framgångsrikt skötande av tjänsten förutsätter.

Chefen för typbesiktningsbyrån, länsbesiktningsman, besiktningsman, biträdande besiktningsman och besiktningstekniker bör inneha ett körkort av ABC-klass.


16 §

Länsbesiktningsman utnämns av trafikministeriet sedan bilregistercentralen avgivit utlåtande i ärendet.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Då denna förordning träder i kraft anses de tjänstemän, som inte uppfyller de i denna förordning nämnda kompetensfordringarna, fortfarande kompetenta för dessa tjänster.

Helsingfors den 17 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.