147/1989

Given i Helsingfors den 10 februari 1989

Förordning om bildkonstläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

I bildkonstläroanstalterna ges grundläggande yrkesutbildning på institutnivå inom traditionell och ny experimenterande bildkonst, inom bildkonst i anslutning till uttrycksformer som nyttjar teknologi och inom bildkonst i anslutning till miljöplanering samt inom handlednings-, rådgivnings- och sakkunniguppgifter på området.

Vid en läroanstalt kan dessutom ordnas yrkesinriktad tilläggsutbildning och annan utbildningsverksamhet på området.

Vid läroanstalten kan också ordnas service- och arbetsverksamhet.

2 kap.

Upprätthållande

2 §

En bildkonstläroanstalt kan upprätthållas av en kommun eller ett kommunalförbund eller av ett registrerat finskt samfund eller en registrerad finsk stiftelse.

Vid ansökan om tillstånd för upprätthållande av läroanstalt skall upplysningar ges om

1) upprätthållarens namn och hemort,

2) läroanstaltens namn och förläggningsort,

3) undervisningsspråket,

4) behovet av läroanstalten och dess utbildningsuppgift,

5) undervisningslokaler och övriga lokaliteter,

6) beräkning av anläggnings- och driftskostnaderna och en finansieringsplan, samt

7) den tidpunkt då läroanstalten inleder sin verksamhet.

Om ansökan inlämnas av ett kommunalförbund, skall därtill dessutom fogas kommunalförbundets grundstadga. Om ansökan inlämnas av ett samfund eller en stiftelse, krävs uppgifter om att samfundet eller stiftelsen har antecknats i vederbörligt register samt bolagsordningen eller stadgarna.

3 §

Om läroanstaltens utbildningsuppgift väsentligt ändras eller om läroanstalten indras, skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 2 §.

Om avsikten är att väsentligt inskränka läroanstaltens verksamhet eller att indra läroanstalten, skall till ansökan eller till yrkesutbildningsstyrelsens framställning fogas upplysningar om hur den ofullbordade undervisningen skall avslutas och uppgifter om den egendom för vars anskaffande statsandel eller statsunderstöd har beviljats.

Tillstånd att inom ramen för läroanstaltens utbildningsuppgift ändra dess linjeindelning ges av länsstyrelsen, om ändringen till sin karaktär är regional. Tillstånd till en ändring som till sin karaktär är riksomfattande eller som medför betydande merkostnader ges av yrkesutbildningsstyrelsen. Undervisningsministeriet beslutar vid behov om fördelningen av befogenheter.

Angående ändring av kraven på grundutbildning för den grundläggande utbildning som ordnas vid läroanstalten beslutar länsstyrelsen.

4 §

Om avsikten är att överlåta en läroanstalt till en ny ägare eller att sammanslå läroanstalter, skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 2 §. Samtidigt skall upplysningar ges om egendom som tillhör den läroanstalt som skall överlåtas eller sammanslås med en annan, om villkoren för överlåtelsen, om tidpunkten för äganderättens övergång samt om det sätt på vilket personalens ställning ordnas.

3 kap.

Förvaltning

5 §

Upprätthållaren av en bildkonstläroanstalt utser medlemmar och suppleanter i direktionen för högst fyra år åt gången. Bland dem som har utsetts utnämner upprätthållaren direktionens ordförande och vice ordförande.

Rektor har rätt att vara närvarande vid direktionens möten och att yttra sig där.

Representanter för lärarna, den övriga personalen och studerandena samt suppleanter för dem utses vid möten som sammankallas av rektor, på det sätt som vid behov bestäms i instruktionen. Representanter för studerandena och deras suppleanter utses för ett kalenderår åt gången, de övriga för direktionens mandattid.

6 §

Direktionen behandlar frågor som gäller läroanstaltens allmänna förvaltning, skötseln av dess egendom och ekonomi samt undervisningen och annan verksamhet.

I det syfte som framgår av 1 mom. skall direktionen

1) övervaka att den undervisning som ges i läroanstalten motsvarar samhällets och arbetslivets krav, samt också i övrigt främja verksamheten vid läroanstalten,

2) följa utvecklingen inom branschen och hur de som utexamineras placerar sig i arbetslivet,

3) övervaka och ansvara för att läroanstaltens förvaltning, undervisning och ekonomi samt övriga verksamhet sköts i enlighet med stadganden och bestämmelser och på ett ändamålsenligt sätt,

4) årligen godkänna en verksamhetsplan för läroanstalten samt uppgöra förslag till budget,

5) besluta om läroanstaltens arbetsordning och arbetsfördelningen mellan lärarna, om inte detta i instruktionen har ålagts rektor,

6) se till att läroanstaltens undervisnings- och arbetslokaliteter, läromedel och arbetsredskap samt råvaror och förnödenheter handhas med omsorg och utnyttjas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt,

7) efter att ha hört läroanstaltskommissionen eller lärarna, den övriga personalen och studerandena utfärda ordningsregler för läroanstalten,

8) till myndigheterna avge av dem begärda utlåtanden och framlägga förslag till ändringar i och annat utvecklande av läroanstaltens verksamhet,

9) anställa rektor, lektorer, föreståndare för vuxenutbildningsavdelningen, timlärare och annan personal vid en kommunal eller privat läroanstalt samt entlediga från tjänsten, befattningen och uppgiften samt bevilja dem avsked, om inte annat bestäms i instruktionen, samt

10) handlägga de övriga ärenden som enligt lag, förordning eller instruktion eller på grund av sakens natur ankommer på direktionen.

7 §

Direktionen för en privat läroanstalt sammanträder på de tider som direktionen bestämmer eller då ordföranden, rektor eller minst tre direktionsmedlemmar anser ett möte vara nödvändigt. Möteskallelse tillställs medlemmarna och representanterna så som direktionen beslutar.

Direktionen för en privat läroanstalt är beslutför då ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Direktionens beslut fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, vid val dock lotten, och i disciplinära ärenden segrar den åsikt som förordar frikännande eller lindrigare straff.

Vid en kommunal läroanstalt gäller beträffande direktionens möten, beslutförhet och beslutsfattande vad som därom stadgas i kommunallagen (953/76).

8 §

En läroanstalt kan ha en eller flera delegationer.

Till en delegation väljs bland personer som representerar läroanstalten, lärarkåren, de centrala organisationerna på området och för utvecklandet av läroanstalten behövlig annan sakkunskap, för högst fyra år åt gången högst tio medlemmar, av vilka en utnämns till ordförande och en till vice ordförande.

En delegation kan vara uppdelad på sektioner. Till en sektion utses en ordförande och högst fyra andra medlemmar. Även personer som inte hör till delegationen kan utses till medlemmar i sektionen.

Två eller flera läroanstalter kan sinsemellan komma överens om en gemensam delegation, med i 2 mom. avsedda representanter för läroanstalten och lärarna från vardera läroanstalten.

9 §

Lärarkåren skall

1) planera och främja läroanstaltens undervisning och fostrande verksamhet,

2) främja samarbetet mellan läroanstaltens lärare,

3) fatta beslut om studerandenas vitsord på betygen,

4) framlägga förslag och avge utlåtanden om läroplaner och undervisningsarrangemang samt om undervisningsmaterial, anskaffning av läromedel och inventarier och anskaffningar till bibliotek samt om andra frågor som gäller läroanstalten, samt

5) handlägga de övriga ärenden som enligt lag, förordning, instruktion eller övriga föreskrifter ankommer på lärarkåren.

Som lärarkårens sammankallare och ordförande fungerar rektor, eller om han är förhindrad, hans ställföreträdare. Lärarkåren väljer inom sig en sekreterare.

Lärarkåren är beslutför då ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, vid val dock lotten.

Vad som i denna paragraf stadgas om lärarkåren gäller i tillämpliga delar även en sektion inom denna.

10 §

Rektor ansvarar för läroanstaltens verksamhet och ekonomi.

Rektor skall

1) planera, leda och övervaka läroanstaltens verksamhet samt ansvara för den allmänna ordningen,

2) följa och övervaka att lärarna på vederbörligt sätt sköter undervisningen och sina övriga uppgifter,

3) efter att ha hört lärarna utarbeta läroanstaltens arbetsordning och arbetsfördelningen mellan lärarna,

4) i samarbete med lärarna främja studerandenas placering i arbete enligt vad som vid behov bestäms i instruktionen,

5) övervaka att läroanstaltens ekonomi sköts så som det stadgas och föreskrivs,

6) bestämma om kanslipersonalens och den övriga personalens uppgifter samt övervaka att de utförs, om de inte i instruktionen har anförtrotts någon annan innehavare av tjänst eller befattning,

7) delta i av arbetsgivaren föreskriven tilläggsutbildning,

8) verkställa direktionens och lärarkårens beslut, samt

9) utföra de övriga uppgifter som enligt lag, förordning och instruktion eller på grund av sakens natur ankommer på rektor.

Rektor skall vid planeringen av läroanstaltens verksamhet beakta de behov av förändring som utvecklingen inom samhälle och arbetsliv medför för undervisningen. I detta syfte skall rektor sträva efter att upprätthålla och främja läroanstaltens kontakter med arbetslivet, den offentliga förvaltningen och andra läroanstalter.

11 §

För läroanstalten utses inom lärarkåren för högst fyra år åt gången en prorektor som handhar rektors uppgifter då rektor är förhindrad.

Prorektor förordnas av direktionen. Innan prorektor utses skall lärarkåren beredas tillfälle att bli hörd. Förordnande för prorektor kan återkallas, om det finns skäl därtill.

12 §

Direktionen kan i enlighet med de allmänna grunder som undervisningsministeriet fastställer för högst fyra år åt gången inom lärarkåren förordna en avdelningsföreståndare med uppgift att vid sidan av sitt eget undervisningsarbete leda avdelningen och planera, organisera och utveckla dess undervisning samt hålla kontakt med arbetslivet inom yrkesområdet, så som i instruktionen vid behov bestäms. Innan avdelningsföreståndaren väljs skall avdelningens lärare beredas tillfälle att bli hörda.

13 §

Elevkåren skall

1) för sig godkänna stadgar och förelägga dem direktionen för fastställelse,

2) främja studerandenas samarbete och vid behov ordna fria aktiviteter och kulturverksamhet,

3) göra förslag och avge utlåtanden i frågor som gäller läroanstalten, samt

4) handlägga de övriga ärenden som enligt lag, förordning eller instruktion eller enligt andra bestämmelser ankommer på elevkåren.

För att utveckla undervisningen vid läroanstalten kan elevkåren göra förslag och ge utlåtanden om läroplaner och undervisningsarrangemang samt om undervisningsmaterial, läromedels- och inventarieanskaffningar och anskaffningar till bibliotek.

Läroanstalten skall anvisa behövliga lokaliteter för elevkårens verksamhet.

14 §

En läroanstalt kan ha en läroanstaltskommission.

Till läroanstaltskommissionen väljer lärarkåren, den övriga personalen och studerandena vardera inom sig minst två och högst fyra medlemmar samt en suppleant för var och en av dem. Läroanstaltskommissionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande samt antar en sekreterare. Angående läroanstaltskommissionens storlek och mandatperiod samt valet av den bestäms i instruktion.

Läroanstaltskommissionen skall

1) främja samarbetet mellan lärarna, den övriga personalen och studerandena,

2) göra framställningar och på begäran avge utlåtanden i ärenden som gäller läroanstalten, samt

3) handlägga de övriga ärenden som enligt lag, förordning eller instruktion eller enligt andra bestämmelser ankommer på kommissionen.

Läroanstaltskommissionen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Kommissionen fattar sina beslut med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, vid val dock lotten.

15 §

Av läroanstaltens instruktion skall framgå

1) upprätthållarens namn och hemort,

2) läroanstaltens namn och förläggningsort,

3) undervisningsspråket,

4) läroanstaltens utbildningsuppgift,

5) behövliga bestämmelser om läroanstaltens administrativa organ,

6) behövliga bestämmelser om läroanstaltens personalförvaltning och andra arrangemang som gäller läroanstaltens verksamhet, om det inte finns andra särskilda stadganden eller bestämmelser därom, samt

7) annat varom med stöd av lag eller förordning eller på grund av sakens natur skall bestämmas i instruktionen.

Instruktionen för en privat läroanstalt godkänns av direktionen och fastställs av länsstyrelsen.

4 kap.

Arbetstid och undervisning

16 §

Bildkonstläroanstaltens läsår uppdelas på en höst- och en vårtermin.

17 §

Läsåret skall omfatta minst 190 arbetsdagar.

Som arbetsdag vid läroanstalten räknas varje dag som överensstämmer med läroplanen och arbetsordningen samt självständighetsdagen och första maj när de infaller på annan vardag än lördag.

18 §

I arbetsveckan för en studerande kan ingå högst 35 timmar i obligatoriska ämnen. Dessutom kan den studerande delta i frivillig och stödundervisning.

19 §

En lektion pågår sextio minuter. I en lektion, vid arbetsundervisning dock i två lektioner, ingår en rast på högst femton minuter. Med hänsyn till undervisningsämnet eller undervisningsmetoden eller av andra särskilda skäl kan den tid som skall användas för undervisning samt rasterna ordnas även på annat sätt utan att arbetsdagen förkortas.

En måltidsrast som varar minst trettio minuter skall hållas utan att den tid som skall användas för undervisning förkortas.

Vid undervisning som ordnas utanför läroanstalten kan undantag från läroanstaltens arbetstider göras.

20 §

Av de riksomfattande grunderna för läroplanerna skall framgå utbildningens mål, läsplanen, lärokurserna och kurserna med deras centrala mål, grunderna för undervisningsarrangemangen samt regional och lokal rörelsefrihet.

Direktionen fattar beslut om den enskilda läroanstaltens läroplan i enlighet med de i 1 mom. angivna riksomfattande grunderna och efter att ha hört lärarkåren.

I läroplanen kan ingå undervisning som under läroanstaltens övervakning eller kontroll ordnas utanför läroanstalten.

21 §

För handledning av studerandenas studier och för annan handledning ordnas vid läroanstalten elevhandledning.

Stödundervisning kan meddelas studerande som tillfälligt blivit efter i studierna eller som av andra skäl behöver den, om han samtycker därtill.

Undervisningsministeriet beslutar vid behov om de allmänna grunderna för elevhandledning och stödundervisning.

22 §

Yrkesutbildningsstyrelsen godkänner läroböckerna. Beträffande annat studiematerial som ansluter sig till grunderna för läroplanen och andra läromedel ger yrkesutbildningsstyrelsen vid behov bestämmelser och anvisningar.

23 §

Undervisningsministeriet beslutar om grunderna för bildande av undervisningsgrupper.

24 §

Vid läroanstalten kan bildkonstnärsexamen avläggas. Beträffande andra examina som avläggs vid läroanstalten beslutar vid behov yrkesutbildningsstyrelsen.

5 kap.

Studerande

25 §

I en bildkonstläroanstalt kan som studerande intas den som har avlagt grundskolans lärokurs eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Annan än ovan avsedd person som inte längre är i läropliktsåldern kan antas som elev på plats som annars skulle bli ledig.

Till utbildning som bygger på studentexamen kan som studerande intas den som har avlagt studentexamen eller fullgjort gymnasiets lärokurs eller genomgått annan motsvarande av yrkesutbildningsstyrelsen godkänd utbildning.

För intagning som studerande krävs sådan hälsa att den inte utgör hinder för att sköta uppgifterna på ifrågavarande yrkesområde.

26 §

Studerandena väljs på grundval av tidigare framgång i studierna, utbildningsmotivation, utbildningsbehov och arbetserfarenhet samt andra därmed jämförbara eller till samhällets utbildningsbehov anknutna omständigheter enligt vad statsrådet vid behov närmare bestämmer. Yrkesutbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för den ordning enligt vilken studerandena väljs samt om anordnande av eventuella inträdes- och lämplighetsprov.

Förslag om valet av studerande framläggs av läroanstaltens lärarkår eller dess sektion, och ifall valet sker via systemet med gemensam elevantagning, efter det att kåren eller sektionen mottagit det förslag som uppgjorts av länets elevantagningsnämnd. Studerandena intas av direktionen, om inte annat bestäms i instruktionen.

Om ett beslut om intagning av en studerande till läroanstalten är oriktigt, kan länsstyrelsen bestämma att studeranden skall intas i läroanstalten.

27 §

En studerande skall delta i undervisningen i alla obligatoriska ämnen och i de övriga ämnen som han valt. På grund av sin tidigare utbildning eller av andra särskilda skäl kan en studerande av rektor befrias från deltagande i undervisningen och från att fullgöra en lärokurs eller kurs.

En studerande har rätt att tillfälligt avbryta sin skolgång på grund av graviditet och förlossning eller av annat tvingande skäl. Hon kan dock under avbrottet i skolgången delta i skriftliga prov.

28 §

En studerandes godkända prestationer utvärderas med tillämpning av skalan berömliga (5), goda (4-3) och nöjaktiga (2-1). Om studeranden inte har förvärvat minst vitsordet nöjaktiga görs i betyget endast en anteckning utan vitsord om att han deltagit i undervisningen i ämnet.

För avgångsbetyg krävs att studeranden i de ämnen som ingår i utbildningen har fått minst vitsordet nöjaktiga.

En studerande som inte har erhållit vitsord i någon lärokurs eller kurs eller som önskar höja vitsordet för lärokursen har rätt att delta i ett nytt prov på de tider som läroanstalten bestämmer.

Yrkesutbildningsstyrelsen utfärdar vid behov närmare anvisningar om utvärderingen och uppflyttningen från en klass samt om nytt prov och betyg.

29 §

En studerande har rätt att få veta hur utvärderingsgrunderna har tillämpats på honom.

En studerande som är missnöjd med utvärderingen kan begära rättelse av den lärare som har utfört utvärderingen eller, om det är fråga om vitsord på betyg, av lärarkåren. Den som är missnöjd med lärarens beslut kan hänskjuta saken till rektor. Rektor beslutar om begäran om rättelse skall handläggas av lärarkåren.

Är ett beslut om utvärdering av en studerandes prestationer eller om uppflyttning av studeranden från klassen uppenbart oriktigt, kan länsstyrelsen ålägga lärarkåren att företa ny utvärdering.

30 §

En studerande som bryter mot läroanstaltens ordningsregler kan av rektor bestraffas med anmärkning.

Om rektor anser att anmärkning inte räcker till skall ärendet föreläggas direktionen. Denna kan, efter att ha hört studeranden och hans vårdnadshavare samt lärarkåren, tilldela studeranden varning eller avstänga honom från läroanstalten för en viss tid, högst för ett år.

Vårdnadshavaren skall underrättas om det straff som har tilldelats studeranden.

Direktionen kan besluta att en studerande som för viss tid är avstängd från läroanstalten har rätt att under denna tid delta i skriftliga prov.

31 §

Under den tid då åtal mot en studerande är anhängigt vid allmän domstol, får inte av samma orsak disciplinärt förfarande inledas eller fortsättas mot honom.

Har domstolen frikänt studeranden, får disciplinärt förfarande inte inledas eller fortsättas av samma orsak i annat fall än då det är fråga om en omständighet som inte bör anses som ett brott men som kan medföra disciplinärt straff.

Har domstolen dömt studeranden till straff, får disciplinärt straff inte tilldelas honom av samma orsak. Studeranden får dock avstängas för viss tid, om detta med hänsyn till det brott som han har begått eller omständigheter i samband därmed är motiverat.

Är en studerande på grund av brott föremål för undersökning, kan direktionen avhålla honom från skolgång, om det med hänsyn till det brott studeranden misstänks ha begått eller omständigheter i samband därmed är motiverat. Om beslutet skall yrkesutbildningsstyrelsen underrättas. Beslutet kan verkställas omedelbart om inte yrkesutbildningsstyrelsen förbjuder det.

6 kap.

Tjänster och befattningar samt personal

32 §

Vid en kommunal bildkonstläroanstalt kan finnas en rektorstjänst och lektorstjänster. Dessutom kan vid läroanstalten finnas timlärare i tjänsteförhållande samt nödvändiga andra tjänster, tillfälliga tjänsteinnehavare och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vid en privat läroanstalt kan finnas en rektorsbefattning och lektorsbefattningar. Dessutom kan vid läroanstalten finnas timlärare och annan behövlig personal i arbetsavtalsförhållande.

33 §

Av innehavaren av en tjänst eller befattning som rektor eller lärare samt av timlärare krävs en sådan hälsa att den inte är till hinder för att verka i läraruppgifter.

34 §

Av innehavaren av en tjänst eller befattning som rektor eller lärare krävs att han har fått sin skolbildning på läroanstaltens undervisningsspråk samt, om högskoleexamen är behörighetsvillkor, avlagt skriftligt mogenhetsprov på detta språk eller fått sin lärarutbildning på läroanstaltens undervisningsspråk eller visat sig fullständigt behärska läroanstaltens undervisningsspråk enligt vad som därom stadgas särskilt.

Av en timlärare krävs i mån av möjlighet samma språkkunskap som av innehavaren av en tjänst eller befattning.

35 §

Särskilt behörighetsvillkor för en tjänst eller befattning som rektor är sådan behörighet som lektor vid en bildkonstläroanstalt som avses i 2 mom. 1 punkten. Dessutom krävs av rektor att han minst tre år har tjänstgjort som lärare i huvudsyssla vid en bildkonstläroanstalt. Av rektor krävs ytterligare att han har avlagt examen i yrkesutbildningsförvaltning.

För övriga tjänster och befattningar krävs

1) av lektor (yrkesämnen) för tjänsten eller befattningen lämplig högre högskoleexamen eller examen på institutnivå samt i vartdera fallet på området förvärvad konstnärlig meritering eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola i hemlandet eller utomlands och på området förvärvad konstnärlig meritering,

2) av lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) för tjänsten eller befattningen tillämplig högre högskoleexamen och i denna eller fristående minst 55 studieveckors studier i ett och minst 35 studieveckors studier i ett annat till tjänsten eller befattningen hörande ämne,

3) av lektor (gymnastik och hälsolära) för tjänsten eller befattningen lämplig kandidatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper eller kandidatexamen i fysisk fostran eller gymnastiklärarexamen, samt

4) av lektor (konst- och miljöfostran) för tjänsten eller befattningen lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå.

Behörig att undervisa i konst- och miljöfostran är även den som uppfyller de i 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten nämnda behörighetsvillkoren för lektorer och som dessutom har slutfört av undervisningsministeriet föreskrivna tilläggsstudier.

För lärartjänst eller -befattning krävs dessutom av undervisningsministeriet godkänd lärarutbildning.

Av en timlärare krävs i mån av möjlighet samma behörighet som av innehavaren av en tjänst eller befattning.

36 §

Beträffande avlöningsgrunder, undervisningsskyldighet och arbetstid för rektor och prorektor samt beträffande undervisningsskyldighet för avdelningsföreståndare gäller vad som bestäms genom undervisningsministeriets beslut eller särskilt avtalas.

Om undervisnings- och arbetsskyldighet för innehavaren av en lärartjänst eller lärarbefattning gäller vad som bestäms genom undervisningsministeriets beslut eller särskilt avtalas.

När ordnandet av undervisningen så kräver kan direktionen ålägga en lärare att åta sig övertimmar. Angående maximiantalet övertimmar gäller vad som bestäms genom undervisningsministeriets beslut eller särskilt avtalas.

37 §

Utöver de lektioner, som fastställs genom arbetsfördelningen mellan lärarna, och till lektionerna anslutna uppgifter skall en lärare i huvudsyssla

1) delta i utvecklandet av läroanstaltens verksamhet och i planeringen av undervisning och fostran samt i övrigt följa utvecklingen på sitt område,

2) utveckla sin undervisning så, att den motsvarar utvecklingen på hans undervisningsområde och inom arbetslivet,

3) övervaka ändamålsenligheten inom service- och arbetsverksamhet samt skötseln av maskiner, apparater och andra inventarier,

4) biträda rektor i uppgifter som hör till valet av elever och vid utgivningen av betyg samt uppgörandet av årsberättelsen och arbetsordningen,

5) vara klassföreståndare och utföra till läroanstaltens verksamhet hörande arbetslednings-, övervaknings- och andra uppgifter samt delta i anordnandet av en med läroplanen överensstämmande undervisning utanför läroanstalten enligt vad rektor bestämmer,

6) minst fem dagar per läsår och i enlighet med yrkesutbildningsstyrelsens anvisningar delta i utbildning som arbetsgivaren föreskriver med syftet att upprätthålla och utveckla yrkesskickligheten, och göra sig förtrogen med arbetslivet, samt

7) utföra andra uppgifter i anslutning till läroanstaltens verksamhet enligt vad rektor bestämmer.

7 kap.

Specialundervisning inom yrkesutbildningen

38 §

Specialundervisning ges en studerande som på grund av handikapp eller av annan därmed jämförbar orsak behöver särskilda undervisnings-, elevhandlednings- eller elevvårdstjänster vid bildkonstläroanstalten.

39 §

Vid specialundervisning skall undervisningen anpassas så, att studeranden uppnår samma kompetens som vid annan yrkesutbildning.

Läroanstalten skall för dem som är i behov av specialundervisning anordna sådan undervisning i samma undervisningsgrupp där andra studerande undervisas.

Undervisningsministeriet beslutar vid behov om de allmänna grunderna för sådana särskilda arrangemang som är nödvändiga för specialundervisningen.

8 kap.

Vuxenutbildning inom yrkesutbildningen

40 §

Yrkesutbildningsstyrelsen ger tillstånd till att vid bildkonstläroanstalten ordna grundläggande yrkesutbildning som vuxenutbildning samt tilläggsutbildning i form av påbyggnadslinjer eller annan långvarig tilläggsutbildning.

För anordnande av kortvarig tilläggsutbildning och annan utbildningsverksamhet utarbetar läroanstalten årligen ett kursprogram.

Undervisningsministeriet beslutar vid behov om de allmänna grunderna för sådana särskilda arrangemang som behövs för vuxenutbildning.

41 §

Angående läroplanerna för grundläggande yrkesutbildning som ordnas som vuxenutbildning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 20 §, med beaktande av att arbetstiden och undervisningen samt undervisningsmetoderna skall anpassas till behovet hos de studerande som har en arbetsplats och de som har arbetserfarenhet.

Beträffande läroplanerna för den tilläggsundervisning som ges i form av påbyggnadslinjer och annan långvarig tilläggsutbildning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 20 §. Om läroplanerna för kortvarig utbildning och annan utbildningsverksamhet beslutar direktionen.

Utbildning kan också ordnas som kvälls- och fjärrundervisning.

42 §

Om inträdeskraven för studerande vid grundläggande yrkesutbildning som ordnas som vuxenutbildning beslutar yrkesutbildningsstyrelsen med beaktande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 25 §. Angående inträdeskraven för tilläggsutbildning och kurser som ordnas vid läroanstalten beslutar vid behov yrkesutbildningsstyrelsen.

För att bli antagen som privatstuderande skall sökanden i tillämpliga delar uppfylla vad som stadgas i 25 §. Dessutom krävs av sökanden minst 25 års ålder och minst två års godkänd arbetserfarenhet, om inte länsstyrelsen av särskilda skäl medger undantag.

Om utvärderingen vid grundläggande yrkesutbildning som ordnas som vuxenutbildning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 28 §. Yrkesutbildningsstyrelsen ger vid behov anvisningar om utvärderingen vid yrkesinriktad tilläggsutbildning.

43 §

För den yrkesutbildning som ordnas som vuxenutbildning kan vid läroanstalten finnas en vuxenutbildningsavdelning. Läroanstalter som har samma upprätthållare kan ha en gemensam vuxenutbildningsavdelning.

Har läroanstalten en vuxenutbildningsavdelning, kan vid denna finnas en sådan tjänst eller befattning som föreståndare för vuxenutbildningsavdelning, för vilken krävs den lektorsbehörighet som avses i 35 § 2 mom. 1 punkten. För föreståndartjänst eller -befattning för gemensam vuxenutbildningsavdelning är behörig den som har nämnd behörighet för någondera av de i 1 mom. avsedda läroanstalterna.

Föreståndaren för vuxenutbildningsavdelningen skall, utöver sina undervisningsuppgifter, under rektors tillsyn svara för läroanstaltens vuxenutbildning.

Angående undervisnings- och arbetsskyldigheten för innehavaren av en tjänst eller befattning som föreståndare för vuxenutbildningsavdelning gäller vad som bestäms genom undervisningsministeriets beslut eller avtalas särskilt.

9 kap.

Fastigheter och lösöre

44 §

Fastighet, lägenhet eller lösöre av en bildkonstläroanstalt får utan ersättning eller mot skälig ersättning användas för andra behov än läroanstaltens egna, om detta inte medför nämnvärd olägenhet för läroanstaltens verksamhet. Beslut i frågan fattas av direktionen, om inte annat bestäms i instruktionen.

10 kap.

Särskilda stadganden

45 §

Vid en bildkonstläroanstalt där utbildning som hänför sig till en annan form av läroanstalt anordnas och vid en sammanslagen läroanstalt gäller i fråga om arbetstid och undervisning, om studerande samt om tjänster och befattningar samt personal i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om läroanstaltsformen i fråga.

För rektorstjänst eller -befattning vid en sammanslagen läroanstalt är behörig den som har rektorsbehörighet för någondera av de sammanslagna läroanstalterna.

46 §

En läroanstalt kan med tillstånd av yrkesutbildningsstyrelsen och i enlighet med ett försöksprogram som yrkesutbildningsstyrelsen har godkänt anordna försöksverksamhet som behövs för utvecklande av yrkesutbildningen. Med tillstånd av undervisningsministeriet kan vid försöksverksamheten undantag göras från stadgandena i lagen om yrkesläroanstalter och i denna förordning och från bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem samt från bestämmelserna i det utvecklingsprogram som avses i 9 § lagen om utvecklande av utbildningen på mellanstadiet (474/78).

Undervisningsministeriet kan, om försöket är av allmän betydelse för utvecklandet av yrkesutbildningen, besluta att ersättning betalas för de extra uppgifter som försöket medför samt fastställa grunderna för totalbeloppet av ersättningarna.

47 §

Ändring i beslut av direktionen får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller

1) anställning av någon som skall sköta en tjänst eller befattning interimistiskt, en vikarie eller en timlärare,

2) val av prorektor eller avdelningsföreståndare,

3) läroanstaltens ordningsregler eller fastställande av elevkårens stadgar,

4) användning av en fastighet eller lösöre,

5) intagning av studerande,

6) varning som tilldelats studerande eller avhållande från skolgång, eller

7) läroplanen för läroanstalten eller andra undervisningsarrangemang.

Över direktionens beslut om avstängning av en elev för viss tid får både studeranden och hans vårdnadshavare skriftligen besvära sig hos yrkesutbildningsstyrelsen inom fjorton dagar sedan de fick del av beslutet.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller också beslut av ett kommunalförbunds förbundsstyrelse då denna utgör direktion för läroanstalten.

48 §

I ett beslut av länsstyrelsen får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet gäller undervisningsgruppens storlek eller ärende som avses i 26 § 3 mom. eller 29 § 3 mom.

49 §

Ändring i beslut av yrkesutbildningsstyrelsen varigenom besvär över direktionsbeslut har avgjorts får inte sökas genom besvär.

50 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

11 kap.

Ikraftträdelsestadganden

51 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Utan hinder för vad som stadgas i 35 § är innehavaren av rektorstjänsten eller rektorsbefattningen vid vederbörande konstskola eller konstinstitut behörig för rektorstjänsten eller rektorsbefattningen vid en bildkonstläroanstalt och innehavaren av en lärartjänst eller lärarbefattning vid vederbörande konstskola eller konstinstitut behörig för lektorstjänsten eller lektorsbefattningen vid en bildkonstläroanstalt.

Då tjänsterna eller befattningarna som rektor eller lektor vid en bildkonstläroanstalt första gången besätts, kan innehavaren av tjänsten eller befattningen som rektor eller lärare vid en konstskola eller ett konstinstitut som avses i 2 mom. med hans samtycke utnämnas till nämnda tjänster och befattningar utan att de ledigförklaras.

Utan hinder av vad som stadgas i 35 § 1 mom. kan till rektorstjänst eller rektorsbefattning före den 31 juli 1993 utses den som inte har stadgad lärarutbildning och erfarenhet av läraruppgifter.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.