114/1989

Given i Helsingfors den 3 februari 1989

Lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juli 1972 om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse 1 § 1 mom., 2 § 3 mom. samt 4 och 5 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom., 2 § 3 mom. och 5 § i lag av den 31 december 1985 (1094/85) samt 4 § sådan den lyder i lag av den 27 november 1981 (811/81), som följer:

1 §

Till säkerhet för krediter till finska företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse kan Statsgaranticentralen bevilja statsgarantier i enlighet med denna lag.


2 §

Statsgaranti beviljas inte för konsolidering av kapitalet för kredit som har beviljats eller garanterats av någon annan inhemsk kreditinrättning än Statsgaranticentralen. Statsgaranti kan dock av särskilda skäl beviljas för kredit som har använts för betalning av räntor på en sådan kredit.

4 §

För statsgaranti skall ställas en av Statsgaranticentralen godkänd motsäkerhet, som skall överlämnas i garanticentralens besittning. Garanticentralen kan godkänna motsäkerhet som inte är betryggande.

Statsgaranti kan av särskilda skäl ges även utan krav på motsäkerhet som avses i 1 mom.

5 §

Garantikrediter får samtidigt vara utestående till ett sammanlagt belopp av högst 3 000 miljoner mark, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet utländsk kredit beräknas enligt Finlands Banks säljkurs för respektive valuta vid den tidpunkt då garantin beviljas. Kursen för valuta som varaktigt saknas i Finlands Banks kurslista beräknas enligt denna valutas gängse internationella kurs i någon valuta som noteras av Finlands Bank vid den tidpunkt då garantin beviljas.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1989. Lagens 5 § träder dock i kraft den 1 mars 1989.

Regeringens proposition 201/88
Statsutsk. bet. 77/88
Stora utsk. bet. 199/88

Helsingfors den 3 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.