110/1989

Given i Helsingfors den 3 februari 1989

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 och 2 mom. samt 12 § 1 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) samt

fogas till lagen nya 5 a och 16 a §§ som följer:

2 §

Pensionsskyddet omfattar grund-, tilläggs- och deltidspensioner.

Grundpensionsskyddet och deltidspensionen gäller varje medlemssamfunds tjänsteinnehavare och arbetstagare.


5 a §

Vid kommunala pensionsanstalten finns en förtidspensionsnämnd som skall styra och följa systemet med förtida pensioner. Nämnden tillsätts av inrikesministeriet. Närmare bestämmelser om förtidspensionsnämnden meddelas i det reglemente som nämns i 14 §.

12 §

Statens, kommunernas eller andra offentligrättsliga samfunds myndigheter eller inrättningar, pensionsskyddscentralen, de privata arbetsgivarna, försäkrings- och pensionsanstalterna och sjukhusen samt de läkare som står i tjänsteförhållande är skyldiga att på begäran avgiftsfritt ge den kommunala pensionsanstalten och pensionsnämnden sådana upplysningar som inverkar på avgörandet av ett ärende. För läkarutlåtanden skall betalas skälig ersättning.


16 a §

En tjänsteinnehavare och en arbetstagare, som har stått i ett pensionsberättigande kommunalt anställningsförhållande den 1 juli 1989 och vars pensionsålder enligt den pensionsstadga som gällde den 30 juni 1989 är lägre än 63 år, behåller sin pensionsrätt enligt den nämnda pensionsstadgan, om han före utgången av juni 1999 antingen då han ansöker om pension eller annars skriftligen meddelar kommunala pensionsanstalten att han önskar det. Den som har gjort en sådan anmälan omfattas inte av det system med förtida pensioner som träder i kraft den 1 juli 1989, om han har rätt till tilläggspension enligt pensionsstadgan.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 161/88
Socialutsk. bet. 31/88
Stora utsk. bet. 193/88

Helsingfors den 3 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.