104/1989

Given i Helsingfors den 3 februari 1989

Lag om ändring av 71 och 72 §§ grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 72 § grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 12 juli 1985 (614/85), samt

ändras 71 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 april 1987 (417/87), som följer:

71 §

En tjänsteinnehavare och en timlärare har rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension av statens medel i tillämpliga delar enligt de stadganden som gäller för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten. Den pensionsgrundande lönen bestäms utgående från avlöningen enligt det kommunala tjänstekollektivavtal som har godkänts såsom grund för statsandel och enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

En tjänsteinnehavare eller timlärare, vars pensionsberättigande anställning fortgår när denna lag träder i kraft och som då innehar en tjänst eller är timlärare vid en grundskola, eller som före utgången av juni 1999 tillträder en sådan tjänst eller uppgift, har rätt till pension i enlighet med de stadganden som varit i kraft före den 1 juli 1989 och som ändrats genom denna lag, om han före utgången av juni 1999 antingen då han ansöker om pension eller annars skriftligen meddelar statskontoret att han önskar det. En tjänsteinnehavare eller timlärare som gjort en sådan anmälan har inte rätt till individuell förtidspension, förtida ålderspension eller deltidspension. Vad som sägs ovan gäller om förmånstagaren har rätt till pension med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

En tjänsteinnehavare eller timlärare som, om han hade avgått från sin anställning före ikraftträdandet skulle ha haft rätt till ålderspension enligt de stadganden som gällde före den 1 juli 1989, behåller denna rätt efter ikraftträdandet.

Om ikraftträdandet av denna lag gäller i övrigt vad som stadgas om ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om statens pensioner (103/89).

Genom denna lag upphävs 125 § 1 mom. grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84).

Regeringens proposition 160/88
Socialutsk. bet. 31/88
Stora utsk. bet. 193/88

Helsingfors den 3 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.