86/1989

Utfärdat i Helsingfors den 26 januari 1989

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare

Statsrådet har på föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändrat 15 § 1 mom. och 17 § i statsrådets beslut av den 12 juli 1972 om resekostnadsersättning till statens arbetstagare (553/72),

av dessa 15 § 1 mom. sådant det lyder i statsrådets beslut av den 21 april 1988 (366/88) och 17 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 12 april 1984 (283/84), som följer:

15 §

Dagtraktamente utgår:

1) i form av partiellt dagtraktamente 62 mark för varje till dagtraktamente berättigande resedygn, av vilket för resa har använts i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten nämnda minimitider, och

2) i form av fullt dagtraktamente 139 mark, under tidsrummet 1.1.- 31.12.1989 167 mark för varje till dagtraktamente berättigande resedygn, av vilket för resa har använts i 14 § 2 mom. nämnda minimitid.


Måltidsersättning
17 §

Utgår för resa inte dagtraktamente men arbetstagare eller funktionär har intagit måltid utanför sitt sedvanliga måltidsställe minst 10 kilometer från sin arbetsplats eller bostad och resan har varat över 6 timmar, utgår till honom i måltidsersättning en fjärdedel av i 15 § 2 punkten avsett fullt dagtraktamente, under tidsrummet 1.1.-31.12.1989 dock 34,75 mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1989 och beslutet tillämpas på resedygn som börjar den 1 januari 1989 och därefter.

Helsingfors den 26 januari 1989

Finansminister
Erkki Liikanen

Yngre regeringssekreterare
Antero Laavakari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.