78/1989

Given i Helsingfors den 27 januari 1989

Förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 29 april 1988 om inrikesministeriet (369/88) 9 § 1 mom. 4 punkten, 14 § 1 mom. 8 punkten, 29 §, 40 § 6 punkten samt 47 och 48 §§,

ändras 4 § 3 punkten, 5 § 2 mom., 10 § 3, 4 och 5 punkten, 11 § 2 mom., 14 § 1 mom. 24, 25 och 27 punkten, 15 § 4 mom., 18 § 6, 8, 13 och 25 punkten, 19 § 2 och 3 mom., 27 § 1 och 2 mom., 28 § 4 mom., 30 §, 31 § 1 och 2 mom., 32 § 8 och 9 punkten, 33 §, 38 § 2 punkten, 39 §, 45 § 1 punkten, 49 § och 54 § 1 mom. 3 punkten samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till förordningen en ny 12 a § och före den en ny mellanrubrik, till förordningen en ny 12 b §, till 14 § 1 mom. en ny 6 a och en ny 9 a punkt, till 15 § ett nytt 5 mom., till 17 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 18 § en ny 5 a, en ny 15 a och en ny 20 a punkt, till förordningen nya 25 a och 26 a §§, till 28 § ett nytt 5 mom., till 32 § en ny 10 punkt, till 42 § en ny 1 punkt, varvid den nuvarande 1-3 punkten blir punkt 2-4, samt till förordningen nya 55 a och 55 b §§ som följer:

1 §

Vid ministeriet finns dessutom en utlänningscentral.


4 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som gäller


3) ministeriets personalutbildning, matrikelföring, samarbete mellan arbetsgivaren och personalen samt övrig personaladministration,


5 §

Ministeriet biträds av kommissionen för bärkraftsklassificering och delegationen för befolkningsboksärenden, om vilka stadgas särskilt. I anslutning till ministeriet arbetar delegationen för kommunal ekonomi och delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, om vilka också stadgas särskilt.

10 §

Polisavdelningen handlägger ärenden som gäller


3) passgranskning,

4) finska medborgares rätt att resa ut ur landet,

5) gränsöverskridningar,


11 §

Om brandskyddsfonden och om delegationen för räddningsförvaltningen, som biträder ministeriet, stadgas särskilt.

Utlänningscentralen
12 a §

Utlänningscentralen kan ha ett sekretariat och sektioner i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

12 b §

Utlänningscentralen handlägger ärenden som gäller

1) finskt medborgarskap,

2) utlänningars inresa till och utresa ur landet, vistelse och arbete i landet samt tillsynen över utlänningar,

3) avvisning vid gränsen, utvisning ur landet och tagande i förvar av utlänningar, utlänningars anmälningsplikt och förbud för utlänningar att lämna landet,

4) främlingspass och resedokument för flyktingar samt

5) asyl.

14 §

Vid ministeriet finns


6 a) en direktör för utlänningscentralen,


9 a) en biträdande direktör för utlänningscentralen,


24) en kamrer, en revisor och en huvudbokförare,

25) en arbetsstudieman, en utredningssekreterare, biträdande forskare och ett forskningsbiträde,


27) byråsekreterare, byråfunktionärer och maskinskrivare samt


15 §

Vid räddningsavdelningen är ett regeringsråd som byråchef chef för administrativa byrån och byråchefer chefer för de övriga byråerna.

Chef för utlänningscentralen är direktören och biträdande chef biträdande direktören.

17 §

Biträdande avdelningschefen vid regionalpolitiska avdelningen har titeln regionalpolitiksråd.


18 §

Behörighetsvillkor är


5 a) för direktören och biträdande direktören för utlänningscentralen: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till utlänningscentralens verksamhetsområde, förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och sådan språkkunskap som skötseln av tjänsten kräver,

6) för regeringsråd som byråchef: juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,


8) för byråchefen vid regionalpolitiska avdelningens administrativa byrå: juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,


13) för överinspektör, med undantag av överinspektör vid polisavdelningens polisbyrå och datasystemsbyrå samt vid utlänningscentralen, enligt uppgifternas art: antingen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter eller för den ena av överinspektörerna vid räddningsavdelningen officersexamen,


15 a) för överinspektör vid utlänningscentralen: juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt sådan språkkunskap som skötseln av tjänsten kräver,


20 a) för inspektör vid utlänningscentralen, enligt uppgifternas art: antingen juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till utlänningscentralens verksamhetsområde eller tjänsteexamen för polisbefäl och förtrogenhet med uppgifter som hör till utlänningscentralens verksamhetsområde samt sådan språkkunskap som skötseln av tjänsten kräver,


25) för kamrer, revisor, utredningssekreterare, huvudbokförare, avdelningssekreterare, ministersekreterare, biträdande inspektör och biträdande forskare: för tjänsten lämplig examen samt


19 §

Polisöverdirektören, den konsultativa tjänstemannen, den polisöverinspektör som är biträdande chef för polisavdelningen och direktören för utlänningscentralen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten har varit ledigförklarad.

Regeringsråd som byråchef, den polisöverinspektör som är byråchef och biträdande direktören för utlänningscentralen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.


25 a §

Angående de uppgifter som ankommer på direktören för utlänningscentralen gäller i tillämpliga delar på motsvarande sätt vad som i 21 § stadgas om avdelningschefernas uppgifter.

26 a §

Angående de uppgifter som ankommer på biträdande direktören för utlänningscentralen gäller i tillämpliga delar på motsvarande sätt vad som i 24 § stadgas om biträdande avdelningschefernas uppgifter.

27 §

Om avdelningarnas, utlänningscentralens och byråernas uppgifter samt om handläggningen av ärendena vid ministeriet utfärdas närmare bestämmelser i arbetsordningen för ministeriet (arbetsordning), som fastställs av ministern.

Om tjänstemännens uppgifter vid avdelningarna och vid utlänningscentralen samt om handläggningen av ärendena vid avdelningarna eller vid centralen utfärdas bestämmelser i arbetsordningen (avdelningens arbetsordning), som fastställs av avdelningschefen eller direktören för utlänningscentralen.


28 §

Ställföreträdare för direktören för utlänningscentralen är biträdande direktören eller den överinspektör som ministern förordnar därtill.

Ställföreträdare för övriga tjänstemän förordnas av respektive avdelningschef eller direktören för utlänningscentralen.

30 §

Om det är oklart vem som skall handlägga ett ärende, bestämmer därom avdelningschefen, biträdande avdelningschefen, direktören för utlänningscentralen eller byråchefen samt i fråga om avdelningarna och utlänningscentralen av kanslichefen, om inte ministern bestämmer därom.

31 §

Kanslichefen, avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna, direktören för utlänningscentralen, byråcheferna samt övriga tjänstemän avgör de ärenden som nämns i 32-55 b §§ och i vilka beslut skall fattas vid ministeriet, om saken inte enligt 32 § reglementet för statsrådet skall avgöras av ministern eller om inte ministern, kanslichefen, avdelningschefen eller direktören för utlänningscentralen har förbehållit sig avgörandet i ärendet.

Om utövande av den beslutanderätt som nämns i 32-55 b §§ utfärdas i behövliga delar närmare bestämmelser i arbetsordningen.


32 §

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


8) anställning av tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet,

9) tjänstledighet enligt prövning för högst ett år för de tjänstemän som nämns i 14 § 1 mom. 12-23 punkten samt anställning av någon att sköta dessa tjänster interimistiskt eller som vikarie för högst ett år samt

10) utvisning av utlänningar ur landet.

33 §

En avdelningschef och direktören för utlänningscentralen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde, om ärendet inte på grund av vad som stadgas nedan skall avgöras av någon annan tjänsteman,

2) semesterordning och semestrar för enhetens tjänstemän och annan personal, med undantag av semester för avdelningschefen, direktören för utlänningscentralen och deras ställföreträdare,

3) reseförordnanden för tjänsteresor för enhetens tjänstemän,

4) fastställande av arvoden åt sekreterare samt upplagans storlek för tryckta eller duplicerade kommittébetänkanden och distributionen av betänkandena i fråga om kommittéer som hör till enhetens verksamhetsområde samt

5) användning av medel som ställts till enhetens förfogande eller anvisats för dess verksamhetsområde.

I avdelningens arbetsordning kan bestämmas att de i 3-5 punkten nämnda ärendena skall avgöras av en biträdande avdelningschef, av en byråchef eller av biträdande direktören för utlänningscentralen.

38 §

Biträdande avdelningschefen vid läns- och kommunavdelningen avgör ärenden som gäller


2) utfärdande av intyg över uppsägning och över att tjänsteförhållandet upphört, då intyget är avsett för landshövding, länsråd som är kanslichef och överdirektören för befolkningsregistercentralen.

39 §

Byråchefen vid läns- och kommunavdelningens länsbyrå beviljar tjänstledighet för längre tid än tre månader för länsråd som är ordförande i länsrätten, länsråd som tjänstgör vid länsrätten och länsassessor när det är fråga om sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal.

42 §

Byråchefen vid polisavdelningens administrativa byrå avgör ärenden som gäller

1) tillstånd enligt 3 § 2 mom. utlänningslagen (400/83) och 11 § 1 mom. passlagen (642/86),


45 §

Byråchefen vid polisavdelningens tekniska byrå avgör ärenden som gäller

1) inventarier och tekniska redskap samt anskaffning, fördelning och avskrivning av dem,


49 §

Byråchefen vid polisavdelningens datasystemsbyrå avgör ärenden som gäller datorutrustning och datoranläggningar samt anskaffning, fördelning och avskrivning av dem.

54 §

Byråchefen vid räddningsavdelningens utbildnings- och informationsbyrå avgör ärenden som gäller


3) publikationer och godkännande av läroböcker.


55 a §

Direktören för utlänningscentralen avgör ärenden som gäller

1) sökande av rättelse enligt 32 § utlänningslagen i beslut av polismyndighet eller passgranskare,

2) avvisning av utlänningar vid gränsen,

3) främlingspass och resedokument för flyktingar,

4) förbud för utlänningar att lämna landet,

5) utlänningars inresa till och utresa ur landet samt vistelse och arbete i landet samt

6) förlängning av tiden för tagande i förvar av en utlänning.

55 b §

Biträdande direktören samt överinspektörerna och inspektörerna vid utlänningscentralen avgör jämte direktören för utlänningscentralen ärenden som nämns i 55 a § enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Vad som tidigare har stadgats eller bestämts om polisavdelningens utlänningsbyrå i fråga om ärenden som enligt 12 b § hör till utlänningscentralens verksamhetsområde gäller på motsvarande sätt utlänningscentralen efter att denna förordning trätt i kraft.

Helsingfors den 27 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.