69/1989

Given i Helsingfors den 20 januari 1989

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87),

ändras 18 § 2 mom., 19 § 1, 3 och 4 mom. samt 21 § 2 mom.,

av dessa lagrum 18 § 2 mom., 19 § 1 och 3 mom. samt 21 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 27 februari 1987, och

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshetsdagpenning

Utan hinder av vad 1 mom. 6 punkten och 3 mom. samt 4 § stadgar om sökande av arbete och om arbetsförmåga betalas till den som har rätt till arbetslöshetsdagpenning dagpenning även för den tid av arbetsoförmåga för vilken han på grund av begränsningen i 19 § 1 mom. sjukförsäkringslagen inte får dagpenning eller annan motsvarande lagstadgad ersättning eller lön av arbetsgivaren för sjukdomstiden.

18 §
Förkortad arbetsdag

Arbetslöshetsdagpenning betalas enligt denna paragraf för en tid som motsvarar högst 150 fulla arbetsdagar per permitteringsgång, dock för minst 18 månader.


19 §
Mottagande av deltidsarbete

Då en arbetslös tar emot deltidsarbete, har han rätt till en sålunda jämkad arbetslöshetsdagpenning att denna och 75 procent av den del av lönen för deltidsarbetet, som överstiger 650 mark, under en månad sammanlagt kan stiga till det belopp som annars hade kunnat betalas som dagpenning.


Jämkad arbetslöshetsdagpenning betalas till högst ett belopp som motsvarar 150 fulla arbetslöshetsdagpenningar, dock för minst 18 månader.

Om den, som avses i denna paragraf fortgående under minst sex månader har ett arbete där arbetstiden är lika lång som den arbetstid i heltidsarbete som normalt tillämpas inom branschen, börjar beräkningen av antalet arbetslöshetsdagar och perioden om 18 månader på nytt då han, efter att ha blivit arbetslös, åter har tagit emot deltidsarbete.


21 §
Bisyssla

Vid utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning skall lönen för bisyssla och annan arbetsinkomst beaktas så att dagpenningen och 75 procent av den del av löneinkomst eller annan arbetsinkomst, som överstiger 650 mark, under en månad sammanlagt kan såsom grundskydd stiga till det fulla beloppet av den arbetslöses grunddagpenning eller såsom förtjänstskydd till det belopp som annars hade kunnat betalas som dagpenning avvägd enligt förtjänsten.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Dagpenningen för den som får sänkt arbetslöshetsdagpenning enligt 26 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa justeras då denna lag träder i kraft i enlighet med den.

De markbelopp som stadgas i 19 § 1 mom. och 21 § 2 mom. motsvarar nivån för första kvartalet 1989.

Regeringens proposition 151/88
Socialutsk. bet. 32/88
Stora utsk. bet. 194/88

Helsingfors den 20 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.