60/1989

Given i Helsingfors den 20 januari 1989

Lag om ändring av 97 och 121 §§ kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut ändras 97 § 1 mom. och 121 § 2 mom. kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64),

av dessa lagrum 121 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1969 (900/69), som följer:

97 §

Sedan ordinationen skett ges till den ordinerade till bevis på hans kallelse och ordination till prästämbetet ett prästbrev som undertecknats av den som förrättat ordinationen.


121 §

Visar den som vigts till missionär och därefter under minst fem år varit verksam som predikant eller lärare på missionsfältet, med intyg av en lärare vid något universitets teologiska fakultet, att han har behövliga insikter i de ämnen som hör till prästbildningen, och uppfyller han i övrigt de villkor för ordination till präst som stadgas i denna lag, får domkapitlet förklara honom berättigad att förvalta prästämbetet i Finland sedan han undergått i 90 § nämnda prov och däri stadgat förhör samt avlagt prästed. Till bevis över detta skall till honom ges ett prästbrev på det sätt som sägs i 97 §.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989.

Regeringens proposition 206/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 18/88
Stora utsk. bet. 190/88

Helsingfors den 20 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.