59/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av ellagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i ellagen av den 16 mars 1979 (319/79) 11 och 15-17 §§ samt 25 § 2 och 4 mom.,

ändras 1 § 2 mom., 14 och 18 §§, 19 § 2 mom., i 21 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 och 4 punkten, 21 § 2 mom., 22 §, rubriken för 5 kap., 25 § 1 mom., 26 §, 30 § 2 mom. och 60 § 3 mom.,

av nämnda lagrum 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 11 december 1987 (991/87) och 26 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 24 §, i stället för den 24 § som upphävts genom nämnda lag av den 11 december 1987, som följer:

1 §

Angående tillstånd att uppföra kärnkraftverk och att överföra elektricitet över landets gränser eller från utlandet till Finland stadgas särskilt.

14 §

Syftet med den riksomfattande elförsörjningen är att landets elanskaffningskapacitet skall motsvara behovet av elektricitet och att metoderna för anskaffning och överföring av elektricitet skall vara ändamålsenliga med tanke på energiförsörjningen i dess helhet och beakta de mål som nämns i 3 §.

18 §

I syfte att trygga och utveckla den regionala elförsörjningen indelar ministeriet landet i samarbetsregioner. För varje samarbetsregion uppgörs en enhetlig plan för anskaffning och överföring av elektricitet och för eldistributionsområdena (regionplan för elförsörjningen, nedan regionplan).

Regionplanen skall vara anpassad till den riksomfattande elförsörjningen och till regionplanerna för övriga samarbetsregioner samt beakta samarbetsregionens och dess skilda delars behov.

19 §

Medlemmarna i regionkommissionen skall väljas så att de jämlikt företräder de parter som nämns i 1 mom.


21 §

På regionkommissionen ankommer i enlighet med ministeriets föreskrifter:

1) att med bestämda mellanrum utarbeta en regionplan på tillräckligt lång sikt samt vid behov se över och komplettera den;


4) att ge utlåtanden om regionens elförsörjning; samt


Då regionkommissionen utarbetar regionplanen skall den höra de kommuner som saken gäller samt vid behov även andra myndigheter och samfund.

22 §

Kraftverk och elanläggningar som ingår i en regionplan får byggas i enlighet med planen. Också ändringar av distributionsområdet kan göras enligt planen. Om ministeriet dock av vägande skäl anser att ett kraftverk eller en elanläggning inte bör byggas eller att distributionsområdet ändras enligt planen, skall detta inom en skälig tid meddelas regionkommissionen och elverket i fråga. Ministeriet skall härvid utan dröjsmål inleda förhandlingar med regionkommissionen och de elverk som saken gäller samt de mest representativa elverksorganisationerna. Nås inte enighet mellan ministeriet och regionkommissionen vid förhandlingarna, skall tillstånd enligt 24 § sökas hos statsrådet för byggandet av kraftverket eller elanläggningen eller för ändringen av distributionsområdet.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller även ändring och komplettering av regionplanen.

Har regionkommissionen inte i regionplanen intagit ett kraftverk, en elanläggning eller en ändring av distributionsområdet som anmälts till den, kan ministeriet på byggherrens eller elverkets begäran av vägande skäl och efter att ha hört regionkommissionen foga projektet eller ändringen till planen.

5 kap.

Byggnadstillstånd och byggnadsanmälningar

24 §

För byggande av kraftverk, som har stor eleffekt och riksomfattande betydelse och om vilka stadgas genom förordning, skall tillstånd sökas hos statsrådet.

En förutsättning för beviljande av tillstånd är att kraftverket behövs för att trygga den riksomfattande elförsörjningen och att det är ändamålsenligt med tanke på utvecklingen av landets energihushållning.

Till tillståndet kan fogas de villkor som behövs för att undvika fara eller störning som avses i 4 § samt för att trygga elförsörjningen.

25 §

Anmälan om byggande av genom förordning närmare angivna elanläggningar och andra kraftverk än sådana som avses i 24 § skall göras till ministeriet, eller också skall anläggningarna och kraftverken tas in i regionplanen.


26 §

Har anmälan om byggande av ett kraftverk och en elanläggning gjorts till ministeriet får kraftverket eller anläggningen byggas i enlighet med den. Om ministeriet dock av vägande skäl anser att kraftverket eller elanläggningen inte bör byggas i enlighet med anmälan, skall detta inom skälig tid meddelas den som gjort anmälan. Ministeriet skall härvid utan dröjsmål inleda förhandlingar med byggherren och de mest representativa elverksorganisationerna. Nås inte enighet mellan ministeriet och byggherren, skall tillstånd för byggandet sökas hos statsrådet enligt 24 §.

30 §

Elinspektionscentralen skall också biträda ministeriet i övervakningen av hur byggnadstillstånden och byggnadsanmälningarna samt regionplanerna iakttas.

60 §

Ministeriet har rätt att förordna om avbrytande av ett byggnadsarbete som har inletts utan tillstånd eller anmälan enligt denna lag och som inte ingår i en regionplan, eller att förbjuda användning av en elanläggning eller ett kraftverk som har byggts utan tillstånd eller anmälan enligt denna lag och som inte ingår i en regionplan.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1989.

Genom denna lag upphävs förordningen den 18 april 1980 om elförsörjningsdelegationen (274/80).

De regionkommissioner som valts innan denna lag har trätt i kraft fortsätter sitt uppdrag till slutet av mandatperioden. När denna lag träder i kraft skall de förslag till regionplaner som är under behandling i ministeriet godkännas med tillämpning av den tidigare lagen. Ansökningar om byggnadstillstånd som är anhängiga när denna lag träder i kraft samt ansökningar om byggnadstillstånd, vilka gäller projekt som ingår i den senast godkända stamplanen och vilka inlämnas till ministeriet inom ett år från ikraftträdandet, skall avgöras med tillämpning av den tidigare lagen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 56/88
Statsutsk. bet. 51/88
Stora utsk. bet. 115/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.