34/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 §, 9 § 1 mom. 3 punkten och 10 b § 1 mom. lagen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46),

av dessa lagrum 9 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag av den 19 april 1985 (333/85) och 10 b § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 12 januari 1979 (26/79), som följer:

1 §

För handläggningen av frågor som angår arbetstid, semester, användning av barn och unga personer i arbete och arbetarskydd i övrigt och som uppkommer vid tillämpningen av lagar som anges genom förordning finns ett arbetsråd som lyder under arbetsministeriet.

9 §

Arbetsrådet åligger:


3) att på begäran av domstol, arbetsministeriet, arbetarskyddsstyrelsen, arbetsgivarnas eller arbetstagarnas centralorganisationer, finansministeriet, kommunala arbetsmarknadsverket och kyrkans avtalsdelegation avge utlåtanden i frågor som angår tillämpningen av lagar som avses i 1 §.


10 b §

Arbetarskyddsnämndens ordförande är ordförande i undantagstillståndssektionen, vars övriga medlemmar är en arbetsgivar- och en arbetstagarmedlem i nämnden vilka arbetsministeriet förordnar för nämndens mandattid. För samma tid förordnar arbetsministeriet för vardera av de sistnämnda medlemmarna två personliga suppleanter bland nämndens arbetsgivar- och arbetstagarmedlemmar och deras suppleanter. Blir en medlems eller suppleants plats vakant under mandattiden, besätts platsen för den återstående tiden.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 100/88
Grundlagsutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 159/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.