27/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Förordning om ändring av förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 38 §,> sådan den lyder i förordning av den 14 december 1979 (911/79), och

ändras 8 a §, 9 § 1 mom., 32, 102, 111 och 112 §§ samt 146 § 1 mom. 7 punkten,

av dessa lagrum 8 a § och 9 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 26 september 1975 (746/75), 32, 111 och 112 §§ och 146 § 1 mom. 7 punkten, sådana de lyder i nämnda förordning av den 14 december 1979, samt 102 § sådan den lyder i förordning av den 18 november 1988 (976/88), som följer:

8 a §

Med avvikelse från vad i denna förordning eljest är stadgat behöver till ansökningshandlingarna inte fogas sådan handling, som i original eller avskrift finns i handlingarna för annan lantmäteriförrättning vid samma lantmäteribyrå.

9 §

Uppfyller ansökan ovan i detta kapitel stadgade krav, skall lantmäteribyrån meddela förordnande om verkställande av förrättningen eller uppdraget.


32 §

En förrättningskarta skall uppfylla de krav som förrättningens ändamål och upprätthållandet av fastighetssystemet uppställer, samt framställa de för kartans åskådlighet behövliga detaljerna.

En förrättningskarta kan också vara en råkarta, vari beskrivs rårna för lägenheten eller för en annan registerenhet, de uppgifter som behövs för identifiering av enheten samt de nyttjanderätter och begränsningar som hänför sig till enheten. Dessutom kan på kartan finnas för de ovannämnda uppgifternas åskådlighet behövliga detaljer.

102 §

Vid styckningsförrättning upprättas en råkarta enbart över det område som skall utbrytas. En råkarta skall dock upprättas över hela lägenheten, om ägaren till den överlåtande eller den mottagande lägenheten yrkar på det eller om förrättningsingenjören anser det erfoderligt med tanke på upprätthållandet av fastighetssystemet.

Över ovan i 1 mom. avsett område eller lägenhet upprättas likväl en ägokarta eller en karta som endast visar markanvändningsslag, om områdets eller lägenhetens ägare det fordrar.

111 §

I styckningsinstrument skall anges de fång som förrättningen baserar sig på och totalarealerna av de nybildade lägenheternas och de till samfällda avskilda områdenas jord- och vattenägor samt lägenheternas andelstal och mantal. Om markanvändningsslag och ägofigurer har beskrivits på förrättningskartan, framläggs också uppgifter som angår dessa i styckningsinstrumentet.

112 §

Vid i 200 § lagen om skifte stadgad styckning intas i styckningsinstrumentet för de nybildade lägenheterna endast totalarealer sådana som de framgår av hävdebeskrivningen. Även i det fall att styckningen avslutas innan skiftet fullbordats, kan styckningsrårna rörläggas först i samband med rörläggningen av skiftesrårna.

146 §

I jordregistret antecknas:


7) lägenhetens totalareal uttryckt i hektar,Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1989.

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.