24/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av lagen om statens frökontrollanstalt

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 10 augusti 1979 om statens frökontrollanstalt (649/79) en ny 2 § i stället för den 2 § som upphävts genom lag av den 15 april 1988 (324/88) som följer:

2 §

Viktiga ärenden som gäller anstaltens förvaltning och ekonomi samt utvecklande av lagstiftningen om anstalten och av dess verksamhet, liksom även övriga ärenden som är vittsyftande eller av principiell betydelse för anstaltens verksamhet behandlas vid jordbruksstyrelsens plenum enligt vad som närmare stadgas genom förordning. I behandlingen av ärendet deltar härvid anstaltens föreståndare såsom medlem med beslutanderätt.

Anstaltens föreståndare deltar även enligt vad som närmare stadgas genom förordning i jordbruksstyrelsens plenum vid behandlingen av ärenden som ankommer på jordbruksstyrelsen och gäller meddelande av föreskrifter eller anvisningar eller utlåtanden om dessa och som hänför sig till anstaltens verksamhetsområde.

Stadganden om skyldigheten för anstaltens föreståndare och andra tjänstemän att i jordbruksstyrelsen föredra i denna paragraf nämnda ärenden som skall behandlas vid jordbruksstyrelsens plenum kan utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 141/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 18/88
Stora utsk. bet. 170/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.