12/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Förordning om Depåbiblioteket

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 1, 2 och 5 §§ lagen den 9 december 1988 om Depåbiblioteket (1078/88):

1 kap.

Uppgifter

1 §

Depåbiblioteket har till uppgift att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek och tillhandahålla dem som behöver sådant material detta.

Depåbiblioteket kan ta emot material även av andra överlåtare än de som avses i 1 mom., om detta kan ske utan att de uppgifter som nämns i 1 mom. försvåras.

Av det överlåtna materialet kan Depåbiblioteket gallra ut och makulera sådant som inte behövs eller som är i dåligt skick och ställa material till andra biblioteks eller inrättningars förfogande.

2 §

Depåbibliotekets hemort är Kuopio stad.

2 kap.

Direktionen och dess uppgifter

3 §

Depåbibliotekets direktion består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar. Medlemmarna jämte personliga suppleanter förordnas av undervisningsministeriet för tre år i sänder.

I direktionen skall undervisningsministeriet, högskolebiblioteken och övriga vetenskapliga bibliotek samt det allmänna biblioteksväsendet vara företrädda. När direktionen tillsätts skall det ses till att biblioteken i landets olika delar och landets båda språkgrupper blir företrädda.

Direktionen kan inom sig tillsätta sektioner för beredning av ärenden.

Undervisningsministeriet fastställer arvodena för direktionens medlemmar.

4 §

Direktionen skall

1) utveckla och övervaka Depåbibliotekets verksamhet samt ta initiativ och lägga fram förslag som gäller verksamheten,

2) meddela anvisningar som är nödvändiga för bibliotekets verksamhet,

3) utveckla Depåbibliotekets samarbete med övriga bibliotek och med myndigheterna inom biblioteksområdet,

4) besluta om bibliotekets verksamhetsprinciper samt se till att de följs,

5) godkänna den verksamhetsplan och den verksamhetsberättelse som årligen skall tillställas undervisningsministeriet,

6) göra upp förslag till bibliotekets verksamhets- och ekonomiplan samt dess budget,

7) utnämna och anställa bibliotekets personal, till den del som stadgas nedan,

8) besluta om mottagande av donationer och testamenten till biblioteket och om deras användning i enlighet med vad som bestäms särskilt samt

9) besluta i sådana ärenden om vilka det stadgas eller bestäms att de ankommer på direktionen eller som annars är av stor bärvidd eller viktiga.

3 kap.

Personalen och dess uppgifter

5 §

Vid Depåbiblioteket finns en chefbibliotekarietjänst. Dessutom kan vid biblioteket finnas tjänster som byråchef, bibliotekarie och bibliotekssekreterare samt andra tjänster liksom även tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

6 §

Allmänt behörighetsvillkor för en tjänst vid Depåbiblioteket är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom fordras

1) av chefbibliotekarien högre högskoleexamen, biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst som ingår i examen eller erhållits utöver den, god förtrogenhet med biblioteksverksamhet samt administrativ erfarenhet,

2) av byråchefen högre högskoleexamen samt biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst som ingår i examen eller erhållits utöver den,

3) av en bibliotekarie högskoleexamen samt biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst som ingår i examen eller erhållits utöver den,

4) av en bibliotekssekreterare mellanstadieutbildning inom biblioteksområdet eller motsvarande utbildning eller erfarenhet, samt

5) av en avdelningssekreterare för tjänsten lämplig yrkesexamen på institutsnivå.

7 §

Chefbibliotekarien utnämns av undervisningsministeriet sedan direktionen gett utlåtande om sökandena.

Byråchefen och bibliotekarien utnämns av direktionen.

Chefbibliotekarien utnämner eller anställer annan personal.

8 §

Chefbibliotekarien och byråchefen beviljas tjänstledighet av direktionen. Annan tjänstledighet än sådan som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock chefbibliotekarien av undervisningsministeriet då det är fråga om tjänstledighet för längre tid än en ett år.

Tjänstledighet för övriga tjänstemän samt befrielse som motsvarar tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av chefbibliotekarien.

9 §

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet samt då en tjänst är vakant bestämmer den myndighet eller tjänsteman som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

Om anställning av någon att sköta tjänsten som chefbibliotekarie interimistiskt eller som vikarie längre än ett år beslutar dock undervisningsministeriet.

10 §

Chefbibliotekarien skall

1) leda, utveckla och övervaka bibliotekets verksamhet samt se till att på biblioteket ankommande uppgifter utförs effektivt, ekonomiskt och ändamålsenligt,

2) följa den allmänna utvecklingen inom bibliotekets verksamhetsområde,

3) sköta ärenden som gäller bibliotekets organisationsform och personal,

4) ombesörja beredningen av de ärenden som skall behandlas av direktionen samt verkställandet av direktionens beslut,

5) dra försorg om ärenden som gäller verksamhetsplaneringen, den ekonomiska planeringen, budgeten och räkenskapsföringen,

6) fastställa personalens uppgifter och arbetsfördelning,

7) sköta kontakten med de bibliotek som åverlåter material till Depåbiblioteket och likaså med bibliotek och institutioner som anlitar dess tjänster,

8) i enlighet med de principer som fastställts av direktionen svara för mottagande, katalogisering och förvaring av material som överlåts till biblioteket och för dess tillgänglighet samt

9) sköta övriga uppgifter som direktionen ålägger honom eller om vilka det inte stadgas eller bestäms något annat.

11 §

Byråchefen skall bistå chefbibliotekarien i lednings- och utvecklingsuppgifterna och utföra de övriga uppgifter som ålagts honom i arbetsordningen.

Om uppgifterna för övriga tjänstemän och för personalen i övrigt bestämmer chefbibliotekarien.

4 kap.

Avgörande av ärenden

12 §

Ärenden som ankommer på Depåbiblioteket avgörs enligt vad som stadgas i denna förordning antingen av direktionen eller av chefbibliotekarien eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen getts sådan beslutanderätt.

13 §

Direktionen sammanträder när ordföranden eller, vid förhinder för honom, vice ordföranden anser det nödvändigt eller när minst två medlemmar av direktionen skriftligen anhåller om detta för behandling av något uppgivet ärende.

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst fyra andra medlemmar är närvarande.

Direktionen avgör ärenden på föredragning av chefbibliotekarien eller av en tjänsteman som förordnats av denne. Vid direktionens möte avgörs ärendena vid meningsskiljaktighet med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

14 §

Chefbibliotekarien avgör de ärenden om vilka inte stadgas eller bestäms att de skall avgöras av direktionen. Ärenden som skall avgöras av chefbibliotekarien kan i arbetsordningen överföras på någon annan tjänsteman. Chefbibliotekarien kan i enskilda fall även överta avgörandet av ett sådant ärende.

15 §

Vid förhinder för chefbibliotekarien är byråchefen hans ställföreträdare.

Om någon annan tjänsteman har förhinder, träder en av chefbibliotekarien förordnad tjänsteman i hans ställe.

5 kap.

Särskilda stadganden

16 §

Närmare bestämmelser om bibliotekets förvaltning och verksamhet ingår i arbetsordningen som direktionen fastställer.

17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.