8/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av 2 kap. konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 2 kap. 10 § konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/78) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till kapitlet en ny 12 § som följer:

2 kap.

Reglering av marknadsföringen

10 §

Prisinformationen vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter övervakas dels av konsumentombudsmannen och dels av näringsstyrelsen och länsstyrelserna såsom distriktsförvaltningsmyndigheter under näringsstyrelsen.


12 §

Genom förordning kan stadgas att näringsstyrelsen av särskilda skäl får medge undantag från vad som med stöd av 6 § genom förordning stadgas om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter.

Genom förordning kan stadgas att näringsstyrelsen får bestämma om informationen om enhetspriserna vid marknadsföring av konsumtionsvaror eller grupper av konsumtionsvaror.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 1989.

Regeringens proposition 208/88
Ekonomiutsk. bet. 9/88
Stora utsk. bet. 215/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.