4/1989

Given i Helsingfors den 6 januari 1989

Lag om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 januari 1985 om stöd för vård av barn i hemmet (24/85) 1 § 2 mom. och 9 § 1 och 4 mom. samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., till lagen en ny 7 a § samt till 9 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

1 §
Val av vårdform

En i Finland bosatt förälder eller annan vårdnadshavare, som har ett barn under tre år och som är anställd i ett tjänste- eller arbetsförhållande där arbetstiden på grund av vården av barnet i medeltal uppgår till högst 30 timmar i veckan, har rätt till partiellt stöd för vård i hemmet enligt denna lag.

Om den vårdledighet och partiella vårdledighet som behövs för ordnande av vård av barn stadgas särskilt.

7 a §
Partiellt stöd för vård i hemmet

En förutsättning för partiellt stöd för vård i hemmet är att den förälder eller vårdnadshavare, som har ett barn under tre år och är anställd i ett tjänste- eller arbetsförhållande, har en arbetstid om högst 30 timmar i veckan. Stödet betalas dock inte när vården av barnet har anordnats på det sätt som stadgas i 7 § 1 mom.

Partiellt stöd för vård i hemmet betalas inte för den tid då familjen har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63). Om familjen inte har rätt till dessa förmåner enligt sjukförsäkringslagen, betalas stödet likväl inte förrän den i sjukförsäkringslagen stadgade, ovan angivna tiden har löpt ut.

Det partiella stödet för vård i hemmet utgör per kalendermånad 25 procent av den grunddel som nämns i 5 § 2 mom. Endast den ena av barnets föräldrar eller en annan vårdnadshavare för barnet har rätt till partiellt stöd för vård i hemmet.

9 §
Utbetalning av stöd

Stöd för vård i hemmet eller partiellt stöd för vård i hemmet utbetalas från och med den första vardagen efter utgången av den tid som avses i 5 § 1 mom. eller den första vardagen efter det övriga förutsättningar för erhållande av stödet föreligger.


Det stöd för vård i hemmet som avses i 1 § 1 mom. betalas till dess barnet fyller tre år. Utbetalningen av stödet upphör även när barn under tre år börjar få kommunal dagvård eller när de övriga förutsättningarna för erhållande av stöd upphör.

Partiellt stöd för vård i hemmet utbetalas till dess barnet fyller tre år eller tills de övriga förutsättningarna för erhållande av stödet upphör.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989 och gäller till utgången av 1989. Utan hinder av 1 § lagen om införande av lagen om stöd för vård av barn i hemmet (25/85) betalas partiellt stöd för vård i hemmet från den 1 mars 1989 till familjer som har rätt till stödet.

Regeringens proposition 210/88
Socialutsk. bet. 30/88
Stora utsk. bet. 182/88

Helsingfors den 6 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.