1380/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om utbildningskommissioner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

I anslutning till yrkesutbildningsstyrelsen finns utbildningskommissioner för planering och utvecklande av yrkesutbildningen inom olika områden.

2 §

Undervisningsministeriet tillsätter utbildningskommissionerna, som alla är avsedda för ett eller flera utbildningsområden, för högst fyra år i sänder.

Undervisningsministeriet kallar minst fem och högst åtta sakkunniga på området till medlemmar av en utbildningskommission samt utser personliga suppleanter för dem. Av medlemmarna och deras suppleanter skall minst en företräda yrkesutbildningsstyrelsen, minst en arbetsgivarna samt lika många arbetstagarna och funktionärerna, minst en lärarna samt minst en forskningen och utvecklingsverksamheten på området. Företrädarna för arbetsgivarna, arbetstagarna och funktionärerna samt lärarna kallas på framställning av de viktigaste organisationerna på området samt företrädarna för forskningen och utvecklingsverksamheten på framställning av ifrågavarande ministerier.

I en utbildningskommission skall likaså vardera språkgruppen vara representerad.

3 §

Undervisningsministeriet förordnar bland medlemmarna en ordförande och en viceordförande för utbildningskommissionens mandattid.

Avgår en medlem av utbildningskommissionen eller dennes suppleant under pågående mandattid, kallas en ny medlem eller en suppleant i stället för honom för den återstående mandattiden.

4 §

Undervisningsministeriet fastställer de utbildnings- och yrkesområden som hör till en utbildningskommissions verksamhetsområde.

Utbildningskommissionerna behandlar ärenden som hänför sig till den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen, lärlingsutbildningen och yrkesbehörighetsexamina samt vid behov även ärenden som hänför sig till den övriga utbildningsverksamheten på deras verksamhetsområden.

5 §

En utbildningskommission skall

1) följa och förutse utvecklingen i fråga om de yrken som hör till dess verksamhetsområde och den yrkeskunskap som krävs i branschen,

2) följa behovet av utbildning inom sitt verksamhetsområde samt utvecklingen i fråga om examina, läroplaner, läromedel och andra undervisningsarrangemang,

3) följa behovet av yrkesbehörighetsexamina och övriga fristående examina inom sitt verksamhetsområde och ordnandet av dem,

4) följa forskningen kring utbildningen inom sitt verksamhetsområde och den arbetslivsforskning som stöder utbildningen,

5) följa yrkesutbildningens utveckling utomlands,

6) på basis av de åligganden som nämns i 1-5 punkten göra framställningar och avge utlåtanden till yrkesutbildningsstyrelsen om utvecklandet av utbildningen inom verksamhetsområdet, samt

7) utföra andra uppgifter som yrkesutbildningsstyrelsen ger i uppdrag.

Varje utbildningskommission skall tillställa yrkesutbildningsstyrelsen en arbetsplan och en verksamhetsberättelse i enlighet med styrelsens anvisningar.

6 §

Utbildningskommissionerna sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han har förhinder, på kallelse av viceordföranden. Komissionen är beslutför då ordföranden för mötet och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

En utbildningskommission kan vara uppdelad i sektioner. Till en sektion förordnas en ordförande och högst fyra medlemmar. Högst hälften av medlemmarna i en sektion kan väljas bland personer som inte hör till kommissionen. Sektionens ordförande skall dock vara medlem av kommissionen.

Sekreterar- och kontorsuppgifterna i utbildningskommissionerna och deras sektioner sköts vid yrkesutbildningsstyrelsen som tjänsteuppdrag. Sekreterar- och kontorsuppgifterna i en utbildningskommission kan dock skötas på något annat sätt, om yrkesutbildningsstyrelsen beslutar det på framställning av kommissionen.

7 §

Angående utbildningskommissionerna gäller i övrigt vad som stadgas eller bestäms om statens kommittéer.

8 §

Undervisningsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989 och genom den upphävs förordningen den 30 april 1970 om yrkesutbildningsrådet (322/70) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.