1376/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om de allmänna grunderna för luftfartsförvaltningens ekonomi

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Luftfartsförvaltningens ekonomi sköts och avgifterna för dess prestationer fastställs i enlighet med de grunder som stadgas i denna lag.

2 §

Luftfartsförvaltningens ekonomi skall skötas enligt företagsekonomiska principer men med samtidigt beaktande av landets allmänna fördel.

De principer som gäller luftfartsförvaltningens ekonomi tillämpas dock inte på de prestationer som sker till förmån för militär luftfart.

3 §

Avgifter som uppbärs för luftfartsförvaltningens prestationer skall fastställas enligt företagsekonomiska grunder så att landets allmänna fördel samtidigt beaktas.

4 §

De avgifter som luftfartsförvaltningen uppbär för sina prestationer omfattar trafikavgifter som ansluter sig till begagnande av statens flygstationer och flygsäkerhetsanläggningar, avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och expeditioner, parkeringsavgifter för parkering av motorfordon vid statens flygplatser samt avgifter för försäljnings- och serviceverksamhet.

Genom förordning stadgas om trafikavgifter, avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och expeditioner. Om övriga i 1 mom. nämnda avgifter beslutar luftfartsstyrelsen.

Luftfartsstyrelsen kan bevilja nedsättning av trafikavgifter som fastställts genom förordning, om den är företagsekonomiskt motiverad.

5 §

Luftfartsförvaltningens verksamhet samt de särskilda uppgifter som statsmakten ålagt luftfartsförvaltningen och som medför ytterligare kostnader skall skötas i enlighet med vad som i statsbudgeten bestäms om finansieringen av dem.

6 §

En trafikavgift som avses i 4 § och som förfallit till betalning kan indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

7 §

Trafikministeriet fastställer luftfartsförvaltningens bokslut.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Genom den upphävs lagen den 23 maj 1969 om de allmänna grunderna för avgifter vid statens flygstationer (329/69).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Förordningen om trafikavgifter vid statens flygstationer (904/83) och förordningen om avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat (848/87) förblir i kraft tills det stadgas något annat.

Regeringens proposition 207/88
Statsutsk. bet. 78/88
Stora utsk. bet. 200/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.