1349/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1988

Statsrådets beslut om de allmänna grunderna för utkomststöd

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 32 § socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82) beslutat:

1 §

Utkomststödets storlek fastställs på basis av skillnaden mellan de utgifter och de disponibla inkomster och tillgångar som anges i detta beslut.

Till de utgifter som berättigar till utkomststöd räknas dels utgifter som hänför sig till en grunddel, dels andra utgifter som beaktas i behövlig utsträckning.

2 §

Till grunddelen räknas utgifter för kost, dispositionsmedel och övriga utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.

Grunddelen är för ensamstående och för ensamförsörjare 80 procent av det totala beloppet av folkpensionens basdel och fulla tilläggsdel som enligt folkpensionslagen (347/56) betalas till en ensamstående person i respektive kommungrupp.

För andra personer som fyllt 17 år är grunddelen 85 procent, för barn i åldern 10-16 år 60 procent och för barn under 10 år 45 procent av grunddelen för en ensamstående person.

Grunddelen för barn under 17 år är dock för det andra barnet 5 procentenheter, för det tredje 10 procentenheter, för det fjärde 15 procentenheter samt för det femte och varje därpå följande barn 20 procentenheter lägre än det i 3 mom. nämnda talet.

3 §

Utöver de utgifter som hänför sig till grunddelen beaktas följande utgifter i behövlig utsträckning:

1) boendekostnader,

2) hälsovårdsutgifter som är större än ringa,

3) utgifter för arbetsresor som är större än avgiften för lokaltrafiken, eller ett annat motsvarande belopp, samt övriga av arbetet förorsakade utgifter,

4) utgifter för barndagvård, samt

5) utgifter som anses nödvändiga på grund av personens eller familjens särskilda behov eller förhållanden.

4 §

De utgifter som nämns i 2 och 3 §§ beaktas inte som berättigande till utkomststöd till den del ersättning eller motsvarande förmån erhålls på någon annan grund.

5 §

Såsom inkomster beaktas egna och familjens disponibla faktiska inkomster.

Såsom inkomster beaktas dock inte:

1) understöd och förvärvsinkomster som skall anses ringa, inte heller en enligt kommunens prövning fastställd andel av förvärvs- eller företagarinkomster, vilka kan anses främja stödtagarens möjligheter att klara sig på egen hand,

2) moderskapsunderstöd,

3) barnbidrag,

4) vårdbidrag enligt folkpensionslagen, handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/88) eller vårdbidrag för barn enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/69),

5) regelbundna inkomster för ett barn under 18 år som hör till familjen till den del dessa inkomster är större än de utgifter som enligt 2 och 3 §§ skall beaktas för hans del, samt

6) sådana ersättningar och inkomster som avses i 4 §.

6 §

Möjligheten att erhålla utkomststöd och stödets belopp påverkas inte av sådana tillgångar som inte är disponibla när stödet beviljas och inte heller av i 36 § 2 mom. socialvårdslagen (710/82) nämnda eller andra därmed jämförbara tillgångar, som anses nödvändiga för tryggande av vederbörandes fortsatta utkomst.

7 §

Utkomststödet för utgifter som avses i 2 § fastställs per månad. Utkomststöd kan vid behov beviljas och utbetalas för kortare eller längre tid än en månad.

Utkomststöd för fortlöpande utgifter som avses i 3 § kan även fastställas per månad och kombineras med stöd som fastställs enligt 2 §.

8 §

Utkomststödet justeras, om den stödberättigades förhållanden eller behovet av stöd förändras.

Utkomststödet för utgifter som avses i 2 § justeras vid samma tidpunkt och i samma proportion som folkpensionens basdel och tilläggsdel.

9 §

Utkomststödet eller en del därav kan av särskilda skäl beviljas retroaktivt för betalning av styrkta, obetalda utgifter som avses i 2 och 3 §§.

10 §

När utkomststödet fastställs anses såsom familjemedlemmar föräldrar som bor i gemensamt hushåll och deras minderåriga barn, äkta makar samt en man och en kvinna som lever i äktenskapsliknande förhållande.

11 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av socialstyrelsen.

12 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 10 november 1983 om de allmänna grunderna för utkomststöd (838/83) jämte ändringar.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. behandlas ärenden beträffande utkomststöd i en kommun i enlighet med de bestämmelser som gällde före den 1 januari 1989 fram till den tidpunkt varom kommunen beslutar om inte statsrådet bestämmer annorlunda. Om sagda tidigare bestämmelser tillämpas i kommunen, skall därom årligen före utgången av april meddelas till social- och hälsovårdsministeriet. De bestämmelser som gällde när detta beslut trädde i kraft kan dock inte tillämpas efter den 31 december 1993.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som gällde när detta beslut träder i kraft skall i fråga om vårdbidraget enligt folkpensionslagen på motsvarande sätt iakttas vad som föreskrivs i dem om hjälp- och vårdtillägg i enlighet med folkpensionslagen.

Helsingfors den 28 december 1988

Minister
Tarja Halonen

Tf. äldre regeringssekreterare
Eija Koivuvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.