1327/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 12 och 16 b §§ lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner 12 § 1 mom. och 16 b §,

dessa lagrum sådana de lyder, 12 § 1 mom. i lag av den 31 december 1985 (1122/85) och 16 b § i lag av den 18 april 1980 (280/80), som följer:

12 §

Har en arbetstagare innan hans invaliditet begynner varit bosatt i Finland minst fem år och har invaliditeten börjat innan 360 dagar har förflutit efter att arbetsförhållandet upphörde, räknas som premiemånader vid fastställandet av invaliditetspension enligt 15 § också tiden mellan invaliditetens början och den i 14 § 1 mom. stadgade pensionsåldern. Vid beräknandet av den tid av 360 dagar som avses ovan beaktas inte de dagar då arbetstagaren har haft studieledighet enligt lagen om studieledighet (273/79) eller för vilka han har fått dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), de sistnämnda dock högst till det antal som motsvarar det i 26 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgade maximiantalet dagar för vilka kan betalas enligt förtjänsten avvägd dagpenning. Med anledning av arbetstagarens anmälan beaktas, när nämnda tid beräknas, inte heller dagar för vilka arbetstagaren under de tre senaste åren omedelbart innan sådan invaliditet som avses i denna lag begynte har erhållit dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63), ej heller dagar för vilka dagpenning hade betalts om inte arbetstagaren hade fått i 27 § 1 mom. i sistnämnda lag angiven motsvarande ersättning för invaliditet på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada enligt någon annan lag. Har arbetsförhållandet inte fortgått minst sex månader, räknas på grundval härav såsom premiemånader den tid som återstår till pensionsåldern endast om arbetstagaren inte på grundval av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet som begynt före detta arbetsförhållande har rätt till sådant lagstadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd att vid fastställandet av hans invaliditetspension i enlighet med detta pensionsskydd nämnda tid eller motsvarande arbetsförtjänst beaktas. Likaså räknas vid fastställande av en kvinnlig arbetstagares invaliditetspension såsom premiemånader den tid som återstår till pensionsåldern, om hon mellan den tidpunkt då nämnda tid av 360 dagar förflutit och den tidpunkt då invaliditeten börjat, vilken tid får uppgå till högst nio år, har haft ett barn under tre år som avses i 15 a §, dock inte om den tid som återstår till pensionsåldern eller motsvarande arbetsförtjänst, utan att barnavårdstiden på nämnda sätt beaktas, skall räknas såsom till pension berättigande tid på grundval av något annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. Har en sådan kvinnlig arbetstagares arbetsförhållande inte fortgått minst sex månader, gäller om fastställande av den till pension berättigande tiden i tillämpliga delar vad detta moment stadgar.


16 b §

Har en arbetstagare erhållit enligt förtjänsten avvägd dagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa, höjs pensionen med ett arbetslöshetstillägg. Har arbetstagaren under hela kalenderåret stått i ett och samma arbetsförhållande som lyder under denna lag, berättigar för detta år utbetald enligt förtjänsten avvägd dagpenning dock inte till arbetslöshetstillägg, om arbetstagarens arbetsförhållande som faller inom tillämpningsområdet för denna lag inte upphört inom tre år efter utgången av förstnämnda kalenderår eller om arbetstagaren under samma kalenderår inte uppburit lön som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) till minst det gränsbelopp som 5 § 1 mom. i nämnda lag avser. Enligt förtjänsten avvägd dagpenning som utgivits för tiden före början av det kalenderår under vilket arbetstagaren fyllt 23 år samt för det år under vilket pensionsfallet inträffat och för det föregående kalenderåret berättigar dock inte till arbetslöshetstillägg.

Arbetslöshetstillägget uträknas genom multiplikation av pensionens belopp med antalet arbetslöshetsmånader och division av produkten med det tal som erhålls genom subtraktion av antalet arbetslöshetsmånader från antalet sådana fulla månader som ingår i tiden från det arbetstagaren fyllt 23 år, dock tidigast från den 1 juli 1962, tills han fyllt 65 år. Arbetslöshetsmånaderna bestäms såsom fulla månader på basis av det sammanlagda antalet dagar för vilka arbetstagaren erhållit enligt förtjänsten avvägd dagpenning som enligt 1 mom. berättigar till arbetslöshetstillägg, och så att månaden anses ha 22 dagar.

Såsom antal arbetslöshetsdagar för en arbetstagare som har i 18 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd förkortad arbetsdag och som har mottagit deltidsarbete som avses i lagens 19 § används det antal fulla dagpenningar som motsvarar erhållna dagpenningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

De stadganden i 12 § som gäller beaktande av dagar för vilka dagpenning betalas enligt sjukförsäkringslagen samt av motsvarande ersättningsdagar i enlighet med någon annan lag vid beräknandet av 360-dagarstiden tillämpas då pension som grundar sig på ett pensionsfall som inträffat efter ikraftträdandet fastställs.

Regeringens proposition 216/88
Socialutsk. bet. 33/88
Stora utsk. bet. 224/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.