1325/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 6 c och 8 §§ lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare 6 c § 5 mom., sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (110/82), och

fogas till 8 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 23 december 1970, den 3 december 1982 och den 8 augusti 1986 (830/70, 882/82 och 605/86), ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 mom. blir 9 mom., som följer:

6 c §

När grundbeloppet räknas ut, tillämpas inte 8 § 8 mom. Vad 7 c, 8 och 8 a §§ lagen om pension för arbetstagare stadgar tillämpas på pensionens grundbelopp, men inte på dess kompletteringsdel.


8 §

Om även tiden mellan invaliditetens början och pensionsåldern räknas såsom till pension berättigande tid, räknas den pensionsgrundande arbetsinkomsten för nämnda tid ut genom användning av de fastställda och justerade arbetsinkomsterna, med avvikelse från 7 mom. första meningen, i fråga om de fyra åren närmast före invaliditetens början. Nämnda fyraårstid förlängs likväl med så många år som lantbruksföretagaren vid invaliditetens början är äldre än 52 år, men till högst åtta år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Denna lag tillämpas på pension som grundar sig på ett pensionsfall som inträffat efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 216/88
Socialutsk. bet. 33/88
Stora utsk. bet. 224/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.