1313/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om produktion av högklassigt frömaterial vid lantbrukets forskningscentral

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 1 § 2 mom. lagen den 23 december 1988 om lantbrukets forskningscentral (1158/88):

Produktionsenheterna och deras uppgifter
1 §

För produktion av högklassigt frömaterial finns i anslutning till lantbrukets forskningscentral Jockis fröcentral och Centralen för utsädespotatis. I dessa produktionsenheters verksamhet beaktas företagsekonomiska principer.

I finansieringen av verksamheten vid Centralen för utsädespotatis och i skötseln av dess förvaltning deltar, förutom staten, näringsidkare inom branschen och lantbruksproducenternas centralorganisationer, vilka i denna förordning kallas samfund, i enlighet med denna förordning och av statsrådet godkända avtal som ingås mellan lantbrukets forskningscentral och samfunden.

2 §

Jockis fröcentral har till uppgift att producera frövara av de sorter som utvecklas vid lantbrukets forskningscentrals växtförädlingsanstalt och att särskilt sörja för produktionen av frövara i kvalitetsklasserna basutsäde och elitutsäde av sagda sorter, samt att sälja den frövara den producerar.

3 §

Centralen för utsädespotatis har till uppgift att producera utsädespotatis i kvalitetsklassen basutsäde av de viktigaste potatissorterna som odlas i landet och att genom avtalsodling låta odla utsädespotatis i kvalitetsklassen elitutsäde samt marknadsföra sålunda producerad utsädespotatis.

4 §

Samfunden deltar i finansieringen av verksamheten vid Centralen för utsädespotatis i enlighet med det avtal som nämns i 1 § 2 mom. genom att köpa utsädespotatis som centralen har producerat och dessutom, om annat inte föranleds av avtalet, genom att då resultaträkningen i centralens affärsbokföring uppvisar ett underskott i driftsbidraget till staten betala en penningsumma som motsvarar detta underskott.

Direktionerna
5 §

Vid Jockis fröcentral finns en av jord- och skogsbruksministeriet för tre år i sänder tillsatt direktion, som består av en ordförande och tre andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant.

I direktionen skall jord- och skogsbruksministeriet, lantbrukets forskningscentral och statens spannmålsförråd vara företrädda. Jord- och skogsbruksministeriet förordnar en av medlemmarna till viceordförande.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom av viceordföranden. Direktionen är beslutför när mötets ordförande samt minst två andra medlemmar är närvarande.

Fröcentralens direktör fungerar som direktionens sekreterare.

6 §

Vid Centralen för utsädespotatis finns en av jord- och skogsbruksministeriet för tre år i sänder tillsatt direktion, som består av en ordförande och sex andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant.

I direktionen skall jord- och skogsbruksministeriet, jordbruksstyrelsen, lantbrukets forskningscentral, statens frökontrollanstalt, lantbruksproducenterna samt handeln och potatisindustrin vara företrädda. Jord- och skogsbruksministeriet förordnar en av medlemmarna till viceordförande. Till ordförande och viceordförande kan endast statstjänstemän förordnas.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom av viceordföranden. Direktionen är beslutför när mötets ordförande samt minst fyra andra medlemmar, av vilka två företräder staten och två samfunden, är närvarande.

Direktören för Centralen för utsädespotatis fungerar som direktionens sekreterare.

7 §

Yppar sig meningsskiljaktighet vid behandlingen av ett ärende i direktionen, avgörs ärendet genom omröstning med tillämpning av samma förfarande som i kollegial domstol.

8 §

Till direktionens medlemmar betalas ersättning för mötesarvode enligt samma grunder som till medlemmar av statens kommittéer.

9 §

Vid direktionens sammanträde behandlas och avgörs ärenden, som gäller

1) allmänna riktlinjer för verksamheten vid produktionsenheten och beslut som är av allmän betydelse samt frågor som hänför sig till skapandet av de verksamhetsförutsättningar som verksamheten kräver,

2) produktionsenhetens verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag, verksamhetsplan och övriga tidsbundna planer, bokslutet och godkännandet av detta samt fastställandet av arbetsordningen och verksamhetsberättelse,

3) användning och fördelning av de anslag som beviljats produktionsenheten,

4) utnämning av tjänstemän, till den del det inte ankommer på direktören,

5) inrättande och upphävande av tjänsteförhållanden, tjänstledighet och bisysslotillstånd samt brott i tjänsten, då det inte ankommer på någon annan myndighet eller på direktören att besluta om ärendet,

6) frövarans eller utsädespotatisens försäljning och pris,

7) betydelsefulla anskaffningar och avtal, samt

8) övriga ärenden av vittbärande och principiell betydelse.

Produktionsenheternas tjänstemän och deras uppgifter
10 §

Vid produktionsenheterna finns tjänster som direktör och odlingschef och tjänster som byråsekreterare.

Vid Jockis fröcentral kan dessutom finnas tjänster som forskningsbiträde.

Vid Centralen för utsädespotatis kan dessutom finnas tjänster som forskare, fältchef och ADB-planerare.

Vid produktionsenheterna kan dessutom inom ramen för budgeten finnas andra tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

11 §

Direktören har till uppgift att

1) leda och utveckla verksamheten vid produktionsenheten och ansvara för att enheten fungerar ekonomiskt och effektivt med beaktande av de principer som nämns i 1 § 1 mom;

2) sköta samarbetet med handeln och industrin i branschen samt med andra samfund som har nära anknytning till verksamheten vid produktionsenheten,

3) utnämna de tjänstemän vilkas utnämning inte ankommer på direktionen, bevilja tjänstledighet och besluta om interimistisk skötsel av tjänster samt anställa personalen i arbetsavtalsförhållande,

4) ansvara för skötseln av produktionsenhetens egendom och användningen av de medel som beviljats produktionsenheten, samt

5) avgöra övriga ärenden som inte ankommer på direktionen eller på någon annan tjänsteman.

12 §

Föreskrifter om odlingschefernas, forskarnas, fältchefernas och ADB-planerarnas samt den övriga personalens uppgifter utfärdas i produktionsenheternas arbetsordning, som fastställs av direktionen.

En anställd vid en produktionsenhet är på order av sin förman skyldig att utföra också sådana uppgifter som enligt arbetsordningen inte ankommer på honom.

Direktören kan i ett enskilt fall åta sig att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av någon av hans underordnade.

13 §

Föreskrifter om undertecknandet av produktionsenheternas expeditioner och övriga handlingar utfärdas i arbetsordningen.

Behörighetsvillkoren för tjänster
14 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid produktionsenheterna är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Dessutom krävs

1) av direktörerna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med forskning och praxis inom området samt med lednings- och förvaltningsuppgifter,

2) av odlingscheferna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med praxis inom området, samt

3) av forskarna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

Utnämning till tjänst och tjänstledighet
15 §

Direktionen utnämner centralernas direktörer, odlingschefer, fältchefer och forskare.

Direktören utnämner de övriga tjänstemännen vid produktionsenheten och anställer personalen i arbetsavtalsförhållande på det sätt som bestäms i arbetsordningen.

16 §

Direktionen beslutar om beviljande av tjänstledighet åt direktören och direktören om beviljande av tjänstledighet åt den övriga personalen.

Personer som skall sköta en tjänst interimistiskt och vikarier anställs av samma myndighet som fattar beslut om beviljande av tjänstledighet.

Närmare bestämmelser
17 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Genom den upphävs förordningen den 24 februari 1984 om produktion av högklassigt frö- och plantmaterial vid lantbrukets forskningscentral (213/84) jämte senare ändringar. De nuvarande direktionernas mandattid fortsätter dock till utgången av 1990.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.